Radiniai

 1. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  European Union Charter of Fundamental Rights in the Case-Law of the Court of Justice Summary. The article analyses the impact of the EU Charter of Fundamental Rights on the development of the case-law of the European Court of Justice after the Lisbon Treaty. The codification of fundamental...
 2. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Literatūra Austrijos Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 14 d. sprendimas. Bailleux, Antoine, « Entre droits fondamentaux et intégration européenne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne face à son destin », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2014, n° 97, p. 215–235...
 3. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Išvados 1.2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi ES pagrindinių teisių chartijai pripažintas privalomos pirminės ES teisės statutas laikytinas svarbiu postūmiu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, pagrindinių teisių apsaugos saugotojo ES teisėje, jurisprudencijos plėtojimui. 2...
 4. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Chartijos taikymas susijęs ir su teisių sąveikos, jų ribojimo klausimų tolesniu plėtojimu. Antai, kaip minėta, Digital Rights Ireland ir kt. sprendime, kuriuo Teisingumo Teismas pripažino direktyvą dėl duomenų saugojimo negaliojančia, motyvuodamas tuo, kad joje numatytas labai didelio masto ir...
 5. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Pažymėtinas Teisingumo Teismo interpretacinio darbo tęstinumas: aiškinant Chartiją plačiai remiamasi ankstesniu jurisprudenciniu įdirbiu. Antai minėtoje Akerberg Fransson byloje Teismas, aiškindamas Chartijos 51 str. 1 d. nuostatas dėl Chartijos taikymo srities, rėmėsi ankstesne savo...
 6. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Chartijos testas svarbus pačių įvairiausių teisinio reguliavimo klausimų vertinimui. Štai 2014 m. Liitimaa Lihaveis byloje prireikė duoti atsakymą dėl Chartijos nuostatų pagrindinėje byloje nagrinėjant ieškinį dėl panaikinimo, Pfleger ir kt. byloje – įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti...
 7. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  3.5. Chartijoje įtvirtintų teisių ir laisvių aiškinimo plėtotė, apsaugos standartų taikymas įvairiose teisinio reguliavimo srityse Bylose keliami klausimai didele dalimi lemia konkrečių Chartijos nuostatų aiškinimą. Todėl vargu ar galima prikišti teismui, kad vienos nuostatos išaiškintos daugiau...
 8. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Kitoje byloje (Association belge des consommateurs Test-AchatŽr. Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 1 d. sprendimas Association Belge des Consommateurs Test-Achats ir kt.) Teisingumo Teismas pripažino negaliojančiu Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus...
 9. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  3.4. Chartija kaip ES teisinio statinio kokybės užtikrinimo instrumentas Chartija tapo ir instrumentu, kuriuo remdamasis Teisingumo Teismas „išvalo“ ES teisinę sistemą, pašalindamas iš jos išvestinės teisės aktus (ar jų nuostatas), prieštaraujančias Chartijoje įtvirtintiems pagrindinių teisų...
 10. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Pastebima, kad ne tik EŽKT, bet ir kiti tarptautiniai instrumentai buvo dažnai minimi jurisprudencinėje teisėje iki Lisabonos laikų. Tai atspindi kuo įvairesnių autoritetingų argumentavimo šaltinių poreikį „grynai“ jurisprudencinėje pagrindinių teisių apsaugos teisėje. Tačiau ir mūsų aptariamo...
 11. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Sprendime taip pat pažymėta, kad EŽTT jau yra nagrinėjęs bylą, kurios faktinės aplinkybės buvo tapačios nagrinėjamoms pagrindinėje byloje – nesusituokusios poros vaiką į kitą valstybę narę išvežė motina, kuri vienintelė šio vaiko atžvilgiu turėjo tėvų valdžią, ir kad šis teismas iš esmės...
 12. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, siekiant užtikrinti apsaugos sistemų darną, ir toliau remiamasi EŽTK ir EŽTT jurisprudencija. Tiesa, ne taip dažnai, kaip iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo. A. Rosas, nagrinėdamas EŽKT, kaip papildomo argumentavimo šaltinio, naudojimą, pastebi, kad, jei...
 13. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Kita vertus, pareiga užtikrinti pagrindinių teisių apsaugos sistemų darną yra aktuali. Tai patvirtina ir Chartijos 52 str. 3 d. nuostatos apie Chartijos ir EŽTK, skelbiančios, kad Chartijoje nurodytų teisių, atitinkančių EŽTK garantuotas teises, esmė ir taikymo sritis yra tokia, kaip nustatyta...
 14. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  3.3.2. Chartija ir EŽTK (ir EŽTT jurisprudencija) bei kiti tarptautiniai šaltiniai Kol Chartija nebuvo visavertė pirminė teisė, Teisingumo Teismui savo argumentavimui pagrįsti ar jį esmingai stiprinti reikėjo kitų pripažintų šaltinių. Be nacionalinių konstitucijų, tokiu šaltiniu buvo Europos...
 15. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Kalbant apie ES teisės ir konstitucinių standartų santykio problemas, reikėtų paminėti ESS 4 str. 2 d. numatytą ES pagarbos valstybių narių nacionaliniam tapatumui, neatsiejamam nuo pagrindinių jos politinių ir konstitucinių struktūrų, principo reikšmę. Ši pareiga – pirminės ES teisės...
 16. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Teisingumo Teismo argumentavimo kelias buvo toks: pirmiausia jis įvertino, ar ES aktas – Pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio, pagal kurį perduodamas asmuo, atitinka Chartijos 47 (teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą) ir 48 (nekaltumo prezumpcija ir teisė į...
 17. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Šią bylą inicijavo Ispanijos Konstitucinis Teismas, kuris, be kitų keltų klausimų, prašė išaiškinti, ar galima taikyti konstitucinę nuostatą, garantuojančią didesnį apsaugos laipsnį, nei tas, kuris numatytas ES teisėje, taikant Europos arešto orderį. S. Melloni buvo nuteistas Italijoje in...
 18. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  Valstybėse narėse konstituciniai teismaiSąvoka vartojama platesne prasme, kaip apimanti visus teismus, kuriems patikėta konstitucingumo kontrolė., tikrindami nacionalinių normų, susijusių su ES teisės įgyvendinimu, konstitucingumą, turi nepamiršti, kad konstitucinės sistemos integrali dalis –...
 19. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  3.3. Chartijos ir kitų pagrindinių teisių apsaugos sistemų santykių išaiškinimas Nacionaliniams teismams, taikantiems ir ES teisę, dažnai iškyla pagrindinių teisių apsaugos šaltinių ir juose įtvirtintų apsaugos standartų derinimo problemų. Kaip suderinti apsaugos reikalavimus, kylančius iš: 1)...
 20. Egidijus Jarašiūnas

  Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

  ETT jurisprudencija, kurioje vertinami situacijos patekimo į ES teisės sritį klausimai, gana išplėtota. Ne viename sprendime Teisingumo Teismas tikslino nacionalinio reguliavimo ir ES teisės sąsajos, leidžiančios taikyti Chartiją, klausimus. Iš naujesnių sprendimų minėtini Siragusa, Test-Achats...
Grįžti