Radiniai

 1. Antanas Andrijauskas

  Monografija Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

  Nostalgia of Eternity: Traditional Indian Culture, Aesthetics and Art Summary. This study is an original interdisciplinary work, where the author by using comparative dimension looks at the majestic Indian civilization and the uniqueness of its self-formed traditional cultural forms. It’s the...
 2. Antanas Andrijauskas

  Monografija Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

  UDK 008(540)(091) An39 Antanas Andrijauskas Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas Monografijos spausdinimą finansavo UAB „3T –Transfers Technologies for Textile“ Bibliotheca Orientalia et comparativa Redakcinė kolegija prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas...
 3. Antanas Andrijauskas

  Monografija Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

  Santrauka. Monografija yra originalus tarpdalykinis veikalas, kuriame autorius lyginamuoju aspektu žvelgia į didingą indų civilizaciją kaip joje išsikristalizavusių kultūros, estetikos ir meno formų savitumą. Tai – didžiulę Hindustano pusiasalio geografinę erdvę aprėpiantis tekstas, kuriame...
 4. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  The Continuity of the Traditions of Litvak Modern Painting in Lithuania Summary. The goal of the article is to analyze 1) the confluence of cultural particularism and traditionalism in Lithuanian Jewish (Litvak) secular painting; 2) a broad field of issues related to the development of Litvak...
 5. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Literatūra Foll, Claire Le, L'école artistique de Vitebsk (1897–1923): éveil et rayonnement autour de Pen, Chagall et Malévitch, Paris, Budapest, Torino: l'Harmattan, 2002. Malinowski, Jerzy, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 2000. Blatas...
 6. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Užsklanda Žydų menas, šimtmečiais veikiamas judaistinės religijos, LDK kultūrinėje erdvėje gyvavusiose litvakų bendruomenėse ilgą laiką išsaugojo tradicinius bruožus. Tačiau XX a. pradžioje išsijudinę demokratizacijos procesai lėmė per amžius nusistovėjusių litvakų tradicinio gyvenimo formų...
 7. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Pastaraisiais metais senovės prūsų žemėse ir Neringoje sukurti paveikslai liudija apie naują kokybinį šuolį Teitelbaumo tapybinėje evoliucijoje, atsigręžiant į ankstyvąją ekspresionistinės dailės tradiciją. Sunku pasakyti, kas pastūmėjo į naujas erdves, tačiau tikriausiai viešėjimas...
 8. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Teitelbaumo tapyba – autentiška: čia nėra jokios paviršutiniškiems žmonėms būdingos pozos, siekimo susireikšminti, nieko melaginga, jokių išorinių dalykų mėgdžiojimo, imitavimo. Dailininkas tapo tik iš natūros ir tik tai, su kuo yra susigyvenęs, apie ką mąsto, kas yra jo savasties dalis šią...
 9. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Litvakų tradicijos tęsinys Teitelbaumo tapyboje Kitam augančio litvakų tautinio sąmoningumo ir kryptingo angažavimosi litvakų dailės tradicijai etapui atstovauja Teitelbaumas, kurio studijų metai sutapo su pirmaisiais nepriklausomybės atgavimo metais. Menininkas – neabejotinai vienas...
 10. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Lietuvos tautų kultūrinio atgimimo laikotarpiu vienas po kito pradeda skleistis plastinės formos požiūriu brandžiausi Jacovskio kūriniai, kuriuose be žydų ir litvakų dailininkų įtakos juntamas dar ir ryškus Georges’o Rouault biblinių motyvų interpretacijos poveikis. Tai pirmiausia „Karaliaus...
 11. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Tikriausiai natūralu, kad kokybiškai naujas Jacovskio tapybinės evoliucijos tarpsnis tiesiogiai susijęs su Lietuvos tautų kultūrinio atgimimo laikotarpiu. Dailininkas ima atviriau žvelti į senovės žydų mitologijos, religijos ir kultūros tradiciją, pradeda aktyviau eksploatuoti neišsemiamas jos...
 12. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Ilgainiui besiskverbiančio į žydų kultūros tradicijos gelmes Jacovskio drobėse įsivyrauja lietuvių autorių tapiniams nebūdingos intensyvios mėlynos, geltonos, raudonos spalvos fonų erdvės, kuriose skleidžiasi Senojo Testamento laikų herojus primenantys žmonių figūrų siluetai, sąlygiški personažų...
 13. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Savicko suteikti postūmiai Jacovskio tapyboje jungiasi su iš ankstesnės litvakų dailės tradicijos ir Vakarų modernistinės dailės pasisemtais įvaizdžiais, motyvais, įvairiais stilistinės saviraiškos priemonių ieškojimais. Už iškart į akis krentančių modernistinės stilistikos bruožų atpažįstame ir...
 14. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Šis tiesioginis Savicko mokinys dabartiniame Lietuvos tapybos kraštovaizdyje išsikirto savitą nišą, suformuodamas individualų, į niekieno kito nepanašų tapybos stilių. Pirmus svarbius postūmius dailei Jacovskis gavo šeimoje. Meniškos prigimties tėvas dar prieškario metais privačiai mokėsi...
 15. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Susidaro įspūdis, kad dailininkas vienodai jaukiai jausdavosi tiek intelektualioje, kvazikultūrinės bohemos, tiek aukščiausios partinės nomenklatūros aplinkose. Vienu metu jis atvirai prisipažino: Kartu menininkas respektabiliai gvildeno svarbius kultūrinio gyvenimo reiškinius, kolegų kūrinius...
 16. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Minėtos temos dailininką jaudino, kadangi karas ir su juo susiję skausmingi praradimai buvo neatsiejama asmeninės tragiškos biografijos dalis. Karas, nacių ir sovietų okupacijų atneštos negandos dailininko pasaulėjautoje paliko gilų rėžį: atėmė motiną, brolį Algirdą, kuris pamilęs vedė žydaitę...
 17. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Niūriais pokario metais, baigęs Dailės institutą ir pradėjęs savarankišką kūrybos kelią, Savickas pasirinko savo mokytojo Vienožinskio pamėgtą peizažo žanrą, kuris tuomet sudarė palankesnes galimybes apeiti griežtėjančius ideologinius vadinamojo socialistinio realizmo metodo reikalavimus. Kita...
 18. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Tapybos patriarcho A. Savicko įnašas Litvakų dailės tradicijų atgimimą itin sudėtingomis griežtos ideologinės cenzūros sąlygomis veikė viena ryškiausių mūsų pastarųjų penkiasdešimties metų dailės figūrų Savickas. Jis gimė Kopenhagoje žinomo rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio ir motinos žydės...
 19. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Antrasis pasaulinis karas ir Šoa tragedija litvakų kultūros ir meno tradicijų sklaidai Lietuvoje sudavė siaubingą smūgį. Po nacių savivaliavimo ne mažiau sistemingai litvakų paveldą naikino ir sovietinė stalinistinė ideologija. Tačiau net niūriausiais sovietinės okupacijos ir stalinizmo metais...
 20. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

  Nepriklausomos Lietuvos dailės gyvenime, rengdami viešas parodas, aktyviausiai reiškėsi litvakai Arbit Blatas, Maksas Bandas, Akimas, Mesenbliumas, Zelmonas (Zalė) Bekeris, Chaimas Mejeris Fainšteinas, Chaimas Štreichmanas, Hiršas Markus, Povilas Kaufmanas, Cilė Epšteinaitė, Černė...
Grįžti