Radiniai

 1. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Some Contexts for the Construction and Actualization of Annual Holidays in Lithuania Summary. The article deals with the specific historical and sociocultural factors that contributed to the emergence of the modern concept of annual holidays that have become traditional in Lithuania. The...
 2. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Literatūra Ališauskas, Vytautas (sud.), Krikščionybės Lietuvoje istorija, Vilnius: Aidai, 2006. Ashworth, Gregory. J.; John. E. Tunbridge, The Tourist-Historic City, London, Belhaven press, 1990. Assman, Jan, “Collective Memory and Cultural Identity: New German Critique,” Cultural...
 3. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Išvados Šiuo metu tradicinėmis lietuviškomis metinėmis šventėmis laikomos šventės tokios tapo ilgainiui, atitinkamą jų supratimą lėmė daugelis istorinių, sociokultūrinių veiksnių. Intensyviausiai šiuo metu paplitusios metinių švenčių sampratos, atskiri švenčių elementai, siejami su tradicija ir...
 4. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Kita vertus, svarbu atminti ir tai, kad kolektyvinę atmintį konstruoja ir naudoja ne tik dominuojančios, bet ir latentinės rezistencinės jėgos, kurios siekia tik kokios nors galios. Jų formuojama kolektyvinė atmintis ilgainiui gali taip pat tapti aktyvia atminties interpretacija. Pavyzdžiui, XIX...
 5. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Pasak N. Putinaitės, naujų ritualų kūrimas, kai renkama folklorinė medžiaga, susijusi su gamtos ciklo šventėmis, jas aiškinant sekuliariai natūralistiškai gamtiškai (pvz., saulės sugrįžimo šventėmis (įskaitant Kūčias ir Kalėdas), vasaros šventėmis (įskaitant Jonines, rugių pjovimo papročius...
 6. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Nerija Putinaitė atkreipė dėmesį, kad kuriant naujas šventes, Lietuva buvo viena pirmaujančių sovietinių respublikųŽr. Nerija Putinaitė, „Sovietinės sekuliarios apeigos ir perkeistas žmogiškumas“, 2014.. Tyrėjos teigimu, naujoms apeigoms pasitelkiant seną etninę folklorinę medžiagą, nebuvo...
 7. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Sovietmečiu šventės itin aktyviai buvo naudojamos naujo „sovietinio žmogaus“ kūrimui, atspindėjo sovietinę ideologiją. Vos įsitvirtinusi sovietų valdžia uždraudė švęsti tautines-pilietines ir religines šventes ir dėjo daug pastangų pripratinti lietuvius prie naujųjų sovietinių švenčių. Tačiau...
 8. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Ilgą laiką viena dominuojančių ideologijų (greta politinės) buvo religija. Nepaisant to, istorinių šaltinių duomenimis, XVII–XVIII a. Lietuvos miestuose greta religinių švenčių buvo švenčiamos ir valstybinės šventės, dažnai susijusios su to meto valdovų vardadieniais, karūnacija ir pan.Žr. Rasa...
 9. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Lietuvoje kultūrinę atmintį nagrinėjusi Rasa Čepaitienė atkreipė dėmesįŽr. Rasa Čepaitienė, „Sovietmečio atmintis – tarp atmetimo ir nostalgijos“, 2007. į tai, kad ši dažniausiai tvirtinama tokiomis formomis kaip profesionalioji istoriografija ir kitos istorijos populiarinimo priemonės...
 10. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Johnas Helslootas teigia, kad tokios tradicijos „išradinėjimo“ priežastys yra kelios. Viena jų – dirbtinai konstruojamas bendrumo jausmas, kai tradicija kuriama siekiant tam tikrų politinių veiksmų; politinės jėgos, išradinėdamos tradicijas, dažniausiai remiasi tautinio identiteto idėjaBeje...
 11. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Krikščioniškos tradicijos svarbą lietuvių kultūroje ir tradicinėse šventėse netiesiogiai tvirtino ir sovietmečio ikikrikščioniškos tradicijos atspindžių lietuvių metinėse šventėse ieškotojai, kurie kūrė sekuliarias sovietines šventes, šitaip siekdami pakeisti jų gelminę prasmę. Kita vertus, tai...
 12. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1918 m., tradiciškai pagrindinėmis populiariausiomis lietuvių metinėmis šventėmis tebebuvo konfesinės katalikiškos šventės. Tarpukario Lietuvos Respublikos vyriausybės reglamentuotos šventės taip pat (kaip ir daugelyje kitų krikščioniškų šalių) buvo...
 13. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Liturginio kalendoriaus svarba realiai lietuvių švenčių praktikai itin gerai matyti XIX a. leistuose kalendoriuose lietuvių kalba (jie tęsė ankstesnių kalendorių, leistų lotynų ir lenkų kalbomis, tradiciją). Šie kalendoriai liudijo realią to meto tradiciją, o kadangi buvo itin populiarūs tarp...
 14. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Po reformacijos ir katalikiškos kontrreformacijos Katalikų bažnyčia toliau stiprino savo pozicijas. Ginčuose su protestantais po Tridento susirinkimo plėtotos pagarbos Švč. Sakramentui formos, Švč. Mergelės Marijos gerbimas. XVIII a. įdiegtos Rožinio, Švč. Karmelio kalno Marijos, Septynių Dievo...
 15. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  1528 m. išleistuose Vilniaus vyskupijos sinodo nutarimuose išvardintos privalomos religinės šventės (šalia Velykų ir Kalėdų) atspindėjo „oficialią“ šventųjų gerbimo hierarchijąŽr. ten pat.: šventųjų apaštalų, Stepono, Jono Krikštytojo, Lauryno, Stanislovo, Martyno, Mikalojaus, arkangelo Mykolo...
 16. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Švenčių kūrimui, jų tradicijų aktualizavimui įtakos turėjo daugelis istorinių socialinių aplinkybių, kai kurių socialinių institucijų, pilietinės visuomenės ar net pavienių asmenų ilgainiui išplitusių iniciatyvų. Šiame straipsnyje atkreipiamas dėmesys į religijos bei politinės ideologijos...
 17. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Įvadas Šiuo metu nemažai Lietuvoje švenčiamų švenčių laikomos tradicinėmis metinėmis lietuvių šventėmis. Tačiau kada ir kaip šios šventės tokios tapo? Kada vieni ar kiti ritualai, atributai imti sieti su šiomis šventėmis? Dažnas Lietuvos gyventojas pasakytų, kad, pavyzdžiui, Valentino diena ar...
 18. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Santrauka. Straipsnyje aptariami specifiniai istoriniai ir sociokultūriniai veiksniai, turėję reikšmingos įtakos modernioms tradicinėmis laikomoms metinių „lietuviškų“ švenčių sampratoms atsirasti. Pasitelkus teorinę socialinio konstruktyvizmo prieigą, aptariami metinių švenčių ir kai kurių jų...
 19. Dalia Senvaitytė

  Studija Kalendorinių švenčių diskursas sovietinėje Lietuvos periodikoje 1945–1990 metais

  The Discourse of Annual Festivals in Lithuanian Periodicals During the Soviet Times, 1945–1990 Summary. The first part of the article offers an analysis of presentation of the most important holidays and memorial days in the media of Soviet Lithuania during the period of 1945–1964. The study of...
 20. Dalia Senvaitytė

  Studija Kalendorinių švenčių diskursas sovietinėje Lietuvos periodikoje 1945–1990 metais

  Santrumpos KGB – Комитет Государственной Безопасности (Valstybinis saugumo komitetas) KP – Komunistų partija LKP – Lietuvos Komunistų Partija LKP CK – Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas LKP(b) CK – Lietuvos Komunistų Partijos (bolševikų) Centro Komitetas LLKJS CK – Lietuvos Lenino...
Grįžti