Radiniai

 1. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Buckwheat Grain Contamination with Microscopic Fungi and Mycotoxins Summary. Buckwheat grain contamination with microscopic fungi and mycotoxins was investigated at the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LRCAF) during 2011–2013. The aim of the research was to determine...
 2. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Literatūra Amarowicz, Ryszard; Łucja Fornal, “Characteristics of Buckwheat Grain Mineral Components and Dietary Fiber,” Fagopyrum, 1987, vol. 7, pp. 3–6. Bernhoft, Aksel; Mona Torp, Per-Erik Clasen, Anne-Kristin Løes, Anja Braathen Kristoffersen, “Influence of Agronomic and Climatic Factors on...
 3. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Išvados 1. 2011–2013 m. grikių grūdai buvo pažeisti Fusarium genties grybais, kurių užterštumas skirtingais tyrimų metais siekė 11–58,5 %. Įvertinus rūšinę sudėtį, didžiausią dalį sudarė F. avenaceum, F. sporotrichioides, F. equiseti, F. poae, F. semitectum, F. graminearum ir kt. Fusarium spp...
 4. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Pastebėta tendencija, kad ekologiškai auginti javai (avižos, miežiai, kviečiai) mažiau užteršti mikotoksinais negu auginti įprastai. Viena iš priežasčių, kad ant augintų įprastai javų grūdų neidentifikuota mikotoksinus sintetinančių grybų rūšiųŽr. Aksel Bernhoft, Mona Torp, Per-Erik Clasen...
 5. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Mūsų atlikti eksperimentai didžiąja dalimi sutampa su kitų mokslininkų, dirbančių toje pačioje srityje, duomenimis. E. Krysińska-TraczykŽr. Ewa Krysińska-Traczyk, Juliusz Perkowski, Jacek Dutkiewicz, “Levels of Fungi Mycotoxins in the Samples of Grain and Grain Dust Collected from Five Various...
 6. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Chromatografiniai DON tyrimai parodė, kad šiuo toksinu labiausiai užteršti 2011 m. derliaus grikių grūdų mėginiai (3 pav.). 3 pav. DON koncentracijos (μg kg–1) grikių grūduose, augintuose ekologiškomis ir įprastinėmis žemdirbystės sąlygomis 2011–2013 m. / Fig. 3. DON concentrations (μg kg–1) in...
 7. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  5 lentelė. 2013 m. grikių grūdų užterštumas mikotoksinais po derliaus nuėmimo / Table 5. Mycotoxins contamination of buckwheat grain after harvest in 2013Užterštumo lygis ir koncentracijos Level of contamination and concentrationMikotoksinai / Mycotoxins DONZEAT2/HT2 Ištirtų mėginių skaičius...
 8. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Nors DON ir ZEA kiekiai didžiausių leistinų koncentracijų neviršija, tačiau grikių grūdų užterštumas artimas ribinėms toksinėms normoms, tokių grūdų kūdikių ir vaikų mitybai naudoti nerekomenduojama. Kadangi tirtuose mėginiuose viena iš vyraujančių rūšių buvo F. sporotrichioides, 2012 m...
 9. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Kadangi 2012 m. derliaus grikių grūdai buvo gausiau užteršti Fusarium spp. grybais nei 2011 m. (3 lentelė), analizei buvo pasirinkti DON, ZEA ir T-2/TH2 toksinai bei sandėliuotuose grūduose plitusio Aspergillus spp. sintetinamas AFL B1. Įvertinus mikotoksikologinę taršą, nustatyta, kad gautos...
 10. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  2013 m. grikių derlius buvo gausiai užterštas Fusarium genties grybais, tačiau DON ir ZEA gaminančių rūšių (F. graminearum, F. culmorum) pasitaikė pavieniai atvejai. Tyrimo laikotarpiu gauti mikroskopinių grybų analizės rezultatai artimi A. Pszczółkowska ir kt.Žr. ten pat, 2011. bei E...
 11. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  2012–2013 tyrimų metais didesnis dėmesys buvo kreipiamas į grikių grūdų užterštumą Fusarium spp. genties grybais, nes 2011 m. nustatytos didesnės DON, ZEA, T2/HT toksinų koncentracijos grikių grūduose. Nors 2011 m. ant grikių grūdų Fusarium spp. infekcija nebuvo didelė (3 lentelė), tačiau...
 12. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Reikšminga, kad 2011 m. tirti grikių mėginiai buvo užteršti ne vienu, o keliais mikotoksinais. Mikotoksinų sudėties analizė atskleidė, kad 78 % grikių mėginių buvo užteršti trimis toksinais – DON, AFL B1 ir OCH A ir 22 % – visais keturiais tirtais mikotoksinais (2 pav.). 2 pav. Mikotoksinų...
 13. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  ZEA buvo užteršti 25 % tirtų mėginių, tačiau nustatytos koncentracijos siekė net 150 μg kg–1 (2 lentelė). Šie rezultatai keletą kartų viršijo Europos komisijos reglamento (EB) nr. 1881/2006 kūdikiams ir vaikams leistinas ribas (20 μg kg–1) ir du kartus suaugusių žmonių sveikatai pavojingas ribas...
 14. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  2011 m. grikių grūdų mėginiuose po derliaus nuėmimo atlikus DON analizes nustatyta, kad visi mėginiai buvo užteršti 100 % (2 lentelė). 2 lentelė. 2011 m. grikių grūdų užterštumas mikotoksinais / Table 2. Mycotoxin contamination in buckwheat grains in 2011Užterštumo lygis ir koncentracijos Level...
 15. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas Nustatyta, kad 2011 m. grikių grūdai po derliaus nuėmimo buvo užteršti Cladosporium, Alternaria, Colletotrichum, Penicillium, Fusarium ir kt. genčių grybais (1 lentelė). 1 lentelė. Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais 2011 m. / Table 1. Buckwheat...
 16. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Rezultatų statistinė analizė. Duomenų kiekybinis vertinimas atliktas taikant statistinių duomenų apdorojimo paketą SELEKCIJA, naudojant vieno veiksnio dispersinės analizės ANOVA, STAT ENG programos metodą bei multifunkcinį Dunkano kriterijų, kai p < 0,05Žr. Pavelas Tarakanovas, Steponas...
 17. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Mikroskopinių grybų, sudarančių kolonijas, skaičius (Ksv g–1) viename grame sėklų nustatytas pagal LST EN ISO 7218:2007. Grybų gentys identifikuotos remiantis P. E. Nelson ir kt.Žr. Paul E. Nelson, Tewfik Adil Toussoun, Walter Friedrich Otto Marasas, Fusarium Species: An Illustrated Manual for...
 18. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Fragmentinės informacijos apie grikių grūdų užteršimą mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais yra, tačiau nepakankamai, kad padėtų moksliškai įvertinti riziką, todėl šio eksperimento tikslas – nustatyti 2011–2013 m. derliaus grikių grūdų užterštumą mikroskopiniais grybais ir jų sintetinamais...
 19. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Potencialūs toksinių metabolitų gamintojai yra Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Alternaria genčių grybai. Lietuvoje ypač kreipiamas dėmesys į Fusarium genties mikroskopinius grybus – šviežiai nukultame derliuje fuzariozės pažeistų grikių kiekis neturi viršyti 1 %Žr. Gražina Juodeikienė...
 20. Ilona Kerienė

  Straipsnis Grikių grūdų užterštumas mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais

  Grikiai unikalūs tuo, kad jų šaknų masė 2,5–15 kartų mažesnė nei miglinių augalų, tačiau vis tiek pralenkia siurbiamąja galia – išskirdami skruzdžių, acto, limoneno rūgštį, geba pasisavinti dirvoje sunkiai tirpstančius fosforo rūgšties junginius, todėl grikiai priskiriami prie mažai reiklių...
Grįžti