Radiniai

 1. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  The Concept of Gender Identity and Its Problems in Contemporary Law Summary. Gender identity is important for each person’s life, because the true self-perception of gender identity opens the way to self-realization within the social environment. However, there has been no attention to this...
 2. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Šaltiniai ir literatūra 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės Jungtinėse Tautose, Strasbūras, 2011 [žiūrėta 2016 m. balandžio 12 d.]. Argentina Gender Identity Law, Transgender Europe, 12th September 2013 [žiūrėta...
 3. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Išvados 1.Lytinio identiteto sąvoka neapsiriboja vien tik fizine žmogaus lytimi, o leidžia žvelgti į žmogaus vidinį asmeninį savo lytiškumo suvokimą. Tačiau kartu šios sąvokos svarbos akcentavimas bando suvienodinti vyriškos ir moteriško lyčių skirtumus bei skatina atsisakyti binarinės lyčių...
 4. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Yra autorių, kurie kritiškai vertina tokios sąvokos, kaip lytinis identitetas, intervenciją į tarptautinius žmogaus teisių dokumentus. Pavyzdžiui, M. Waites, diskutuodamas apie LGBT įtakos jėgą politikams, pabrėžia, kad Reikia pripažinti, kad tokia įtaka pirmiausiai skverbiasi į politiką...
 5. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Džokjakartos (Yogyakarta)2006 m. lapkričio 6-9 d. Indonezijoje, Džokjakartos mieste vykusioje konferencijoje susirinkus pasaulio seksualinių mažumų teisių ekspertams buvo parengtas ir priimtas Džokjakartos principų rinkinys, skirtas seksualinių mažumų teisėms ginti. principuose, kurie 2006 m...
 6. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Tiesiogiai lytinis identitetas, kaip toks, įvardijamas keleto valstybių teisės aktuose, kaip pavyzdžiui Ontario (Kanados) žmogaus teisių kodekse: „Kiekvienas asmuo turi teisę į vienodą požiūrį dėl paslaugų, prekių ir galimybių, nediskriminuojant dėl rasės […] lytinio identiteto, lyties...
 7. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Pavyzdžiui, 2011 m. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės Jungtinėse Tautose akcentuoja „savo susirūpinimą dėl daugybės žmogaus teisių pažeidimų ir plačiai paplitusios diskriminacijos, pagrįstos seksualine orientacija ir lytine...
 8. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija tiesiogiai nemini ir nenustato lytinio identiteto sampratos. Tačiau Konvencijos 14 str. nepateikia baigtinio diskriminavimo pagrindų sąrašo: „Naudojimasis šios Konvencijos pripažintomis teisėmis ir laisvėmis turi būti...
 9. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Taip pat diskriminacijos draudimą nustato Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 7 str.: Vienoje iš savo išvadų Žmogaus teisių komisaras pabrėžė, kad
 10. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Ketvirtasis uždavinys siejamas su Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 2 str. 1 dalimi: Nors čia tiesiogiai neįvardijama draudimas diskriminuoti dėl lytinės orientacijos ar lytinio identiteto, tačiau, pasak Komisaro, „tokios frazės, kaip „kitokios padėties“ naudojimas rodo, kad sąrašas nėra...
 11. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Lytinio identiteto įtvirtinimo problemos šiuolaikinėje teisėje Taigi analizė parodė, kad lytinio identiteto samprata yra pakankamai komplikuota, todėl kitas aspektas, kurį autorius norėtų išanalizuoti – lytinio identiteto problematika teisiniuose dokumentuose. EuroposPvz., Europos Tarybos...
 12. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Pažymėtina, kad nesenai Oksfordo žodyne atsirado naujas kreipinys Mx, kuris gali būti naudojamas alternatyviai su kreipiniais Mr, Mrs, Ms. Jis reiškia kreipinį, kuris naudojamas prieš asmens pavardę ar vardą ir pavardę tiems, kurie nori išvengti jų lyties nurodymo, arba tiems, kurie nenori...
 13. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Kita vertus, anglų kalboje lytinis identitetas visada apibrėžiamas tik kaip „gender identity“, kas reiškia, kad lytinis identitetas yra siejamas tik su socialine lytimi, t. y. asmens suvokimu, kas jis yra lytine prasme. Tačiau tai nereiškia, kad biologinė lytis atlieka antraplanį vaidmenį...
 14. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  L. Palazzani pateikia išsamią šių sąvokų analizę ir, cituodama žymaus lyčių analitiko bei mokslininko J. Money, kuris vienas iš pirmųjų prabilo apie lytinio identiteto reikšmę, mintis, pabrėžia, kad sąvoka „Gender konceptualizacija peržengia sex (sąvoką – aut. pastaba) metabiologinėje...
 15. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijosŽr. Council of Europe, Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, 2011. 4 str. 3 dalyje reikalaujama apsaugoti aukų teises, nediskriminuojant dėl lyties (sex) ir...
 16. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Pasak A. Žvinklienės, analizavusios „gender“ termino problematiką, Ji šią sąvoką įvardija kaip politinį socialinių pokyčių įrankį kartu pabrėždama, kad
 17. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Sąvokų „sex“ ir „gender“ reikšmių problematika Dabartinės lietuvių kalbos žodyne sąvoka „lytis“ apibrėžiama kaip 1. „viena iš dviejų gyvųjų būtybių skirtybių (vyriškoji ar moteriškoji); 2. forma; išvaizda“Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2015.. Lietuvių kalbos žodyne „lytis“ apibrėžiama kaip...
 18. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Analizuodami JAV teismų sprendimus transseksualių asmenų bylose, Levasseur, M. Dru pabrėžė, kad svarbu atsisakyti binarinės lyčių sistemos, nes Todėl jie siūlo labiausiai apsaugančią sąvoką teismams: Taigi lytinio identiteto sąvoka siejama su lytimi socialine prasme ir daugiau problemų kelia...
 19. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Lytinio identiteto svarbą akcentuoja ir medicinos srities mokslininkai, pabrėždami, kad Todėl, medikų teigimu, didesnį dėmesį tam skirti turėtų Pasaulinė sveikatos organizacija, kadangi ypatingai transseksualūs asmenys yra diskriminuojami sveikatos priežiūros paslaugų sferojeŽr. ten pat...
 20. Daiva Petrėnaitė

  Straipsnis Lytinio identiteto samprata ir jos problematika šiuolaikinėje teisėje

  Europos žmogaus teisių komisaras pabrėžia, kad „Lytinis identitetas yra vienas iš svarbiausių gyvenimo aspektų“Thomas Hammarberg, “Human Rights and Gender Identity,” 2009.. Pasak Europos pagrindinių laisvių agentūros, Lytinis identitetas gali būti apibrėžiamas ir kaip
Grįžti