Radiniai

 1. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  The Realization of Phonetic Orthography Principle in the Early Lexicography of S. Daukantas Summary: The data for the article were collected from Žodrodis (1838) by Simonas Daukantas with additional reference to the data of the headlines of Epitome Historiae Sacrae, hand-written dictionaries...
 2. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Literatūra ir šaltiniai Daukantas, Simonas, Abecieļa lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos, Petropilis: K. Krajaus spaustuvė, 1842. Daukantas, Simonas, Lenkų–lietuvių kalbų žodyno medžiaga, Cz (czerwcowy) – Z, saugomas LLTI rankraštyne, šifras SD 13, [trūksta pirmųjų 24 puslapių]. Daukantas...
 3. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Išvados 1.Ankstyvojoje Daukanto leksikografijoje didžiausią rašybos dalį užima fonetinis rašybos principas, jis yra susijęs su šaknies rašyba, tačiau rašybos atvejų pasitaikė ir galūnėse. 2. Fonetinis rašybos principas reiškiamas sudėtiniais rašmenimis su diakritikais, atspindi įvairias...
 4. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Rašmuo su graviu <è> Žodrodyje taip pat žymi ilgąjį kirčiuotąjį balsį [e·] (1x), pvz.: nuzèminimas ~ nužeminimas 20. Jis dar žymi aukštaičių [e̤·], pvz.: absîièmîm’s ~ apsiėmimas 25, absîjèmîm’s ~ apsiėmimas 26. Tik keli rašmenys su pagrindu <i> (<ī, ï, ī>) žymėjo ilgajį [i·]. Tam tikrais...
 5. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Viena iš ryškesnių Žodrodžio fonetinių ypatybių – minėtas siaurasis neįtemptasis šiaurės žemaičių kretingiškių balsis tarp [u] ir [o] – [ọ] – negalūniniuose žodžių skiemenyse ir prieš galūnes su siauruoju vokalizmuŽr. Antanas Salys, Raštai, t. 4: Lietuvių kalbos tarmės, p. 37. – rašomas <ù> arba...
 6. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Trumpieji balsiai Rašmuo su graviu <è> nuo Žodrodžio vidurio palaipsniui pakeičia rašmenį su akūtu, vartotą iki 25 puslapio. Dažniausia <è> žymėjo tarminį [ẹ]. Epitome Historiae Sacrae lietuviškose antraštėse rašmuo su graviu <è> žymi trumpąjį balsį [ĕ], pvz.: Jozuèso smertis ~ Jozuės smertis...
 7. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  MLL rankraštiniame žodynėlyje sudėtinių rašmenų rasta akivaizdžiai mažiau nei Žodrodyje – tik keli variantai, visi žymi trumpąjį arba ilgąjį balsį [a·], pavyzdžių iš LL visai nerasta. Vartoti keli sudėtiniai rašmenys su pagrindu <e>, tai <è>, <ę>, <ĕ>, <ẽ>, pvz.: wèriszkas ~ vyriškas 36...
 8. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Su rašybos principais glaudžiai susijęs Daukanto raidynas, kurio šaltinius yra aptaręs P. Jonikas (tai Daukšos, Sirvydo darbai) ir susisteminęs kai kurių Daukanto darbų (Būdo, Pasakų Phedro) ir vadovėlių Prasmos ir Abeciełos duomenis. Jis aprašė Daukanto vartotą raidyną, kurio rašmenimis žymėti...
 9. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Rašybos principų tendencijos. Daukanto ankstyvosios leksikografijos rašybos principų tyrimai XVI–XVII a. Rytų Prūsijoje pagrindiniai balsių rašybos principai buvo du. Tuo metu daugiausia buvo remtasi fonetiniu principu, tačiau kai kuriuose to meto Rytų Prūsijos raštuose išsiskyrė formų...
 10. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Įvadinės pastabos Šio straipsnio tikslas – ištirti tik fonetinio rašybos principo raišką Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje. Išsikelti šie uždaviniai – nustatyti, kaip šis principas realizuojamas ir kuo jis Daukanto darbe išskirtinis. Darbo objektas – duomenys, rinkti iš tyrimo šaltinių –...
 11. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Santrauka: Straipsnyje ištirta ir patikslinta, kad ankstyvojoje Daukanto leksikografijoje didžiausią rašybos dalį užima fonetinis rašybos principas, kuris daugiausia susijęs su šaknies rašyba, tačiau tokių rašybos atvejų pasitaikė ir galūnėse. Fonetinis rašybos principas reiškiamas sudėtiniais...
 12. Birutė Gudelienė

  Disertacija Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija

  The Principles of Orthography and their Realization in the Early Lexicography of Simonas Daukantas Summary: Daukantas was one of the greatest spelling reformers and innovators of the XIX c. He was the first to write only in the Lithuanian (Samogitian) language. Daukantas undertook to create his...
 13. Birutė Gudelienė

  Disertacija Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija

  Birutė Gudelienė Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija Daktaro disertacija Humanitariniai mokslai, filologija (04H) Vilnius, 2015 Disertacija rengta 2007–2011 m. jungtinės Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūros...
 14. Birutė Gudelienė

  Disertacija Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija

  Santrauka: Vienas didžiausių XIX a. rašybos reformuotojų ir inovatorių buvo Daukantas. Jis buvo pirmasis, rašęs tik lietuvių (žemaičių) kalba. Daukantas, ėmęsis sudarinėti savo rašybos sistemą, įsivedinėjo iki tol savo darbuose nevartotus rašmenis, juos normino, aiškino jų vartoseną, tačiau...
 15. Birutė Gudelienė

  Baigėsi Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija

  2015 m. vasario 27 d. 13 val. Lietuvių kalbos instituto salėje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) Birutė Gudelienė gins humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) daktaro disertaciją Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija. Su disertacija...