Radiniai

 1. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  The Relevance of the Nominal Price Method for Forest Value Assessment in Lithuania Summary: The issue how to evaluate Lithuanian forests as financial assets exists in accounting. The method of nominal price is used by the State Forest Service for the evaluation of forest economic value through...
 2. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Literatūra Aleknavičius, Audrius, Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra, Akademija (Kauno r.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2007 [žiūrėta 2015 m. rugsėjo 23 d.]. Bajoriūnaitė, Bronė, „Naujas turto įvertinimo būdas – tikroji vertė: apskaitos ir mokesčių apžvalga“...
 3. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Išvados 1. Lietuvos miškų ūkyje plačiausiai taikomi du miškų ekonominio vertinimo metodai: 1) nominalios kainos; 2) diskontuotų pinigų srautų. VMT taikomų nominalių kainų metodu vertinama visų Lietuvos miškų kiekvieno miško sklypo žemė ir medyno tūris atskirai. Miško žemės vertinimo pagrindą...
 4. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Turto vertinimo metodologija yra apibrėžta tarptautiniuose bei nacionaliniuose turto ir verslo vertinimo dokumentuose (standartuose, metodikose). Metodai yra skirstomi į tris grupes: rinkos, išlaidų ir pajamų (Bendrieji…, 1995). Dėl miškų ūkio specifikos (ilgas medynų auginimo laikotarpis ir...
 5. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Tyrimų rezultatai parodė, kad VMT apskaičiuojama Lietuvos miškų vertė negali būti traktuojama kaip tikroji vertė. Šie vertinimai nėra grindžiami miško rinkų duomenimis. Medynų tūriams vertinti netaikomas ir diskontuotų pinigų srautų metodas. Brandžių medynų vertinimai kelis kartus skiriasi nuo...
 6. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Nominalią medynų tūrio kainą lėmė medžių rūšis, vidutinis medynų skersmuo, medienos nenukirsto miško kaina. Medynų vertė pagal Dieterich formulę apskaičiuota remiantis pajamų, gaunamų iškirtus brandų medyną, verte nenukirsto miško kainomis, kirtimų apyvarta, tarpinių kirtimų ir diskonto norma...
 7. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Apskaičiuotos vidutinio skersmensŽr. Valstybinės miškų tarnyba, Valstybinė miškų apskaita 2015.01.01. brandžių medynų nominalios ir nenukirsto miško kainos (2015 m. sausio 21 d.). Jos palygintos 2 pav. Brandžių medynų tūrio vertinimai nenukirsto miško kainomis kelis kartus didesni nei...
 8. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Nominalią miško žemės kainą lėmė vidutinės grynosios miškų ūkio pajamos, diskonto norma ir augaviečių našumas. Miško žemės kainą pagal Faustmano formulę lemia medynų tūris kirtimo metu, tarpinių kirtimų laikas ir apimtys, medienos nenukirsto miško kaina, miškų atkūrimo ir administravimo...
 9. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Miškų vertinimo nominalių kainų metodų atitikimo tikrosios vertės nustatymo principams ir metodams apibūdinimas. Metodas visiškai neatitinka pagrindinio tikrosios vertės nustatymo principo, kad tikroji vertė yra vertinamo objekto rinkos kaina. Dabartiniai miško žemių ir medynų tūrio vertinimai...
 10. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  VMT ir VKC vertinimų palyginimas. Miškų vertinimų nominaliomis kainomis ir diskontuotų pinigų srautų metodais palyginimui (10 lentelė) panaudoti VMT ir VKC duomenys. 10 lentelė. Miškų urėdijų miškų vertinimų nominaliomis kainomis ir diskontuotų pinigų srautų metodu palyginimas* Valstybinės miškų...
 11. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  9 lentelė. Medynų tūrio vertė pagal Dieterich formulę (žymėjimai pagal 4 formulę)* Pateikta 6 lentelėje ir padauginta iš 0,7 dėl skalsumo; ** pateikta 7 lentelėje ir padauginti iš 0,7 dėl skalsumo ir iš 0,5 dėl iškrentančio tūrio panaudojimo. €/ha / Table 9. The value of stand volume according...
 12. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Miško žemės laukiamoji vertė pagal Faustmano formulę pateikta 8 lentelėje. 8 lentelė. Miško žemės laukiamoji vertė pagal Faustmano formulę €/ha (žymėjimai pagal 3 formulę)* Pateikta 6 lentelėje; ** pateikta 7 lentelėje ir padauginta iš 0,75 dėl iškrentančio tūrio panaudojimo dalies; *** miško...
 13. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Tarpinių kirtimų pajamos, prolonguotos iki medynų kirtimo amžiaus, pateiktos 7 lentelėje. Jos apskaičiuotos pagal 1,0 skalsumo medynų dinamikos modeliusŽr. Andrius Kuliešis, Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai, 1993. vertinant visą iškrentantį tūrį pagal medžių prekingumo...
 14. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Miško žemės vertinimas pagal Faustmano formulę. Miško žemei vertinti pagal Faustmano formulę reikalingi duomenys: 1) brandžių medynų tūrio kaina; 2) tarpinių kirtimų pajamos, prolonguotos iki medynų kirtimo amžiaus; 3) miško atkūrimo išlaidos; 4) miškų administravimo ir priežiūros išlaidos...
 15. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  5 lentelė. Medynų tūrio (skalsumas 0,7Medynų tūris ir skersmuo (žr. Andrius Kuliešis, Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai, 1993); augaviečių našumo indeksai: pušynai Na – 21, Nb – 27, Nc – 30, ąžuolynai Nd – 27 (žr. Valstybinės miškų tarnyba, Miškotvarkos darbų vykdymo...
 16. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  4 lentelė. Vidutinė medynų tūrio nenukirsto miško kaina 2015 m. sausio 21 d. €/m3 / Table 4. The average stumpage price of stand volume (21 January 2015) Skersmuo DiameterPušis PineEglė SpruceBeržas BirchĄžuolas OakUosis AshDrebulė AspenJuodalksnis Black alderBaltalksnis Grey alder 88462117332...
 17. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Medynų tūrio vertinimas nenukirsto miško kainomis. Nenukirsto miško kainos skirtos kertamiems medynams ar medžiams vertinti. Pagal nenukirsto (anksčiau vadinto stačio) valstybinio miško kainų skaičiavimo metodikąŽr. Stasys Mizaras, „Stačio miško kainų skaičiavimo metodas“, 1997. apskaičiuotos...
 18. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  Diskontuotų pinigų srautų metodai. Klasikiniai miško žemės ir medynų vertinimo metodai yra grindžiami grynųjų pajamų diskontavimuŽr. Martin Faustmann, „Berechnung des Werthes, welchen Waldboden, sowie noch nicht haubare Holzbestnde für die Waldwirthschaft besitzen“, 1849; Wilhelm Mantel...
 19. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  2 lentelė. Medynų tūrio nominali vertėApskaičiuota pagal LRV nutarimą „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (1999 m. vasario 24 d. nr. 205), aktualizuota 2001 m. gegužės 1 d. €/m3 / Table 2. The nominal value of forest stand volume, €/m3 Vidutinis medynų skersmuo cm Average diameterMedžių rūšys Tree...
 20. Stasys Mizaras

  Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  1 lentelė. Miško žemės nominali vertėApskaičiuota pagal LRV nutarimą „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (1999 m. vasario 24 d. nr. 205), aktualizuota 1995 m. vasario 1 d. €/ha / Table 1. Forest land value, €/ha Augaviečių tipai Site indexVertė Value Pa29,2 Pan, Pb57,9 Ua, Pc87,1 Ša, Pbn, Nae101,5...