Radiniai

 1. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Literatūra Grickevičius, Artūras, „Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos perkėlimas į Kauną (1864–1866 m.)“, Logos, 2014, nr. 79, p. 137–152. Kauno architektūra, Vilnius: Mokslas, 1991. Merkys, Vytautas, Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, Vilnius: Mintis, 1999...
 2. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Kaunas Priest Seminary in 1866–1870 Summary: Relaying on the study of archival documents from 1866–1870, the paper discusses the relocation of Varniai Priest Seminary (Samogitian Diocese) to Kaunas and its functioning there at the end of 19th century. The seminary was located in the quarters of...
 3. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Pažymėtina, kad nuo 1868 m. vasario iki 1870 m. kovo, t. y. „vegetaciniu laikotarpiu“, šventimus (paprastai) iškilmingai teikė vyskupas ordinaras M. Valančius seminarijos Šv. Jurgio bažnyčioje per Šv. Mišias (intra Missarum solemnia). Šventimus 1868 m. liepos 28 d. vyskupas iškilmingai atliko...
 4. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  1869 m. dauguma įšventinamųjų nurodyti kaip Žemaičių vyskupijos auklėtiniai, o taip pat būta ir keletas Seinų bei Minsko vyskupijų auklėtinių1869 m. rugpjūčio 21 d. seminarijos bažnyčioje aštuoniems Seinų vyskupijos diakonams ir 1870 m. kovo 28 d. vyskupo namų koplyčioje dviem Minsko vyskupijos...
 5. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Visa tai liudija, kad dalis, o gal ir dauguma tų „diecezinės seminarijos auklėtinių“ ar „Žemaičių vyskupijos subdiakonų ir diakonų“ buvo slapta rengiami kunigystei Kauno seminarijoje ar individualiai atskirų dvasininkų, tačiau šventimų metu vis dėlto „pereinantys“ seminariją. Šią prielaidą remia...
 6. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Seminarijos pedagoginės (mokymo ir ugdymo) veiklos trūkumą 1867 m. rudens – 1870 m. pavasario laikotarpiu iš dalies galėjo užpildyti anksčiau studijavusių ir dėl įvairių kliūčių be kunigystės šventimų likusiųjų dalykinis ruošimas baigiamajam egzaminui, taip pat dvasinis parengimas šventimams, t...
 7. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Vasario 27 d. ganytojas seminarijos bažnyčioje vyskupinės seminarijos keturių žemesniųjų šventimų klierikams Jonui Bitautui, Justinui Dovydavičiui, Pranciškui Grigaliūnavičiui, Pranciškui Jasienskiui ir Titui Šiukštai suteikė subdiakono šventimus. Pagal kanoninę tvarką jie buvo priskirti...
 8. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Šių argumentų tikrumą byloja kelių Liber Ordinatorum įrašų palyginimas. 1868 m. birželio 19 d. vyskupas M. Valančius seminarijos bažnyčioje per iškilmingas Šv. Mišias Žemaičių vyskupinės seminarijos auklėtiniams (!) Adomui Valentui ir Dominykui Paulauskui suteikė IV žemesniuosius šventimus...
 9. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Pravartu išryškinti „vegetacinio“ laikotarpio, t. y. 1867 m. rugsėjo – 1870 m. birželio, seminarijos veikimo turinį. Nepavykstant gauti leidimą priimti naujokų, seminarijos kaip įstaigos išsaugojimui buvo labai svarbus jos pajėgumo ugdyti ir mokyti išlaikymas, o tam reikėjo išlaikyti dėstytojų...
 10. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Seminarijai iki to laiko medžiagiškai susitvarkius, bet dėl naujokų priėmimo sustabdymo nebeturint klierikų, carinė administracija šią įstaigą pamėgino dar labiau suvaržyti norėdama panaikinti. Taip galima manyti remiantis V. Merkio pateiktais duomenimis ir teiginiais: „Iškilo grėsmė, kad...
 11. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Archyviniai duomenys byloja apie kryptingą ir prasmingą seminarijos gyvavimą ir net veikimą šiuo, ko gero, liūdniausiu jos raidos tarpsniu. Visų pirma tai liudija seminarijos šio laikotarpio pametinė vidaus dokumentacija: 1866–1870 m. įsakai ir rezoliucijos, to paties laikotarpio valdybos...
 12. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Kitas dalykas, buvo nurodyta leisti toliau mokytis jau baigusiems, kurie dar nebuvo įšventinti. Pastarasis sprendimas negalėjo būti nepastebėtas. 1868 m. pakeitus Vilniaus generalgubernatorių ir (dėl imperiją sukrėtusio bado) vidaus reikalų ministrą, vyskupas M. Valančius gavo progą vėl mėginti...
 13. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Seminarijos veikimas 1866 m. sausio pradžioje Kaune įsikūrusi seminarija pradėjo veikti, galima teigti, beveik išsyk. Pirmas dalykas, kas buvo atliekama, tai Varniuose išugdytų ir išmokytų seminaristų galutinis parengimas šventimams (egzaminavimas bei rekolekcijos) ir šventimų teikimo iškilmių...
 14. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Vyskupas nepaliovė kelti vyskupijos kunigų trūkumo ir priėmimo į seminariją klausimo. 1867–1869 m. jis siuntė raštus Vilniaus gubernatoriui, taip pat į Sankt Peterburgą vidaus reikalų ministrui ir Romos katalikų dvasinei kolegijai, tačiau jam buvo atsakoma, kad įšventintų kunigų rezervo pakanka...
 15. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Jaunuolių priėmimo sustabdymas bei pastangos įveikti šią kliūtį Apie naujokų priėmimo sustabdymą ir šio sprendimo pasekmes, taip pat vyskupo M. Valančiaus pastangas šią kliūtį įveikti V. Merkys rašė: Taigi priėmimas sustabdytas, įstaigai esant Varniuose, o toji „atranka“ liko galioti ilgam, tad...
 16. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  1866 m. sausio mėnesio išlaidos buvo 554 rubliai ir 16 kapeikų, o vasario, kovo ir balandžio mėnesiais iš viso jų buvo 1662 rubliai ir 40 kapeikųŽr. LNMMB, b. 50, l. 3, 7., tad mėnesinis vidurkis buvo iš esmės toks pat – 554 rubliai ir 13 kapeikų. Tų pačių metų rugsėjo 17 d. seminarijos valdybos...
 17. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Kita vertus, seminarija gaudavo ne tik valstybės skiriamas lėšas, bet ir galėjo prireikus panaudoti iš minėtų bažnytinių santaupų gaunamas nuošimtines išmokas, taip pat už seminarijos daržų nuomą gaunamus pinigus, o vėliau tikriausiai ir iš Virbaliūnų palivarko gaunamą piniginę ar natūrinę...
 18. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Nors patalpos buvo iš anksto paruoštos, tik ką įsikūrusi seminarija susidūrė su įvairiais sunkumais ir trūkumais. Dėl jų buvo kreiptasi į vyskupą M. Valančių. Jis sausio 24 (vasario 5) d. rektoriui leido iš ankstesniųjų seminarijos santaupų (kapitalo) panaudoti nuošimtinę 1000 rublių išmoką, kad...
 19. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Išankstiniai ir po įsikūrimo atlikti nedideli remontai visų keliamų rūpesčių toli gražu nepašalino. 1869 m. liepos 15 d. rektorius atskiru raštu ir prie jo pridėta sąmata kreipėsi į vyskupą dėl blogos seminarijos pastatų ir ūkio būklės. Ganytojas, susipažinęs su pranešimu, nurodė seminarijos...
 20. Artūras Grickevičius

  Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

  Be to, valstybinių turtų žinyba seminarijai buvo skyrusi prie Batniavos esantį „Virbaliūnų palivarkėlį“, bet jis buvo labai mažas ir visiškai nugyventas, iš jo gaunamos pajamos – labai menkos. Visų pirma reikėjo jį sutvarkyti, dėl ko seminarijos rektorius J. Račkauskas 1869 m. liepos 15 d...