Radiniai

 1. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  The Ontology of Freedom Summary. This article poses the question of whether neoliberals promoting the “reign of freedom” have an ontological basis. Jean-Paul Sartre, who challenged the ontological foundation of freedom, argued that a human being is condemned to be free. However, his thinking...
 2. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Literatūra Baranova, Jūratė, XX amžiaus moralės filosofija: pokalbis su Kantu, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. Berlin, Isaiah, „Dvi laisvės sąvokos“ | Isaiah Berlin, Vienovė ir įvairovė: žvilgsniai į idėjų istoriją, sudarė ir iš anglų kalbos vertė Jonas Čičinskas...
 3. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Šie argumentai mus verčia manyti, kad laisvė nėra kažkas fundamentalaus, esmingo (galėtume sakyti – substancionalaus). Vartojant B. Spinozos terminologiją, galima teigti, kad su chaosu siejama laisvė yra tik substancijos kaip savaiminės būties modusas, t. y. būklė, būsena, o ne pati substancija...
 4. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Kita vertus, ta struktūrizuota tikrovė dėl jai būdingų vidinių prieštaravimų nuolat kinta, ir pokyčių metu neišvengiamai kyla betvarkė (chaosas), kurį keičia kokybiškai nauja tvarka. Jau minėjome, kad tvarkos ir chaoso, aprašomų determinizmo ir indeterminizmo kategorijomis, būsenos viena kitą...
 5. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Tad bent gamtiniame pasaulyje tai, ką mes vadiname laisve, yra ne kas kita, kaip tikrovės elementų tarpusavio ryšių stoka. Bet tą patį galima pasakyti ir apie socialinę tikrovę: šeima, organizacija, valstybė egzistuoja tik tol, kol jos struktūrinių dalių (sutuoktinių ir jų vaikų, organizacijos...
 6. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Tolesnei samprotavimų eigai svarbu tik tai, kad emergentinėje evoliucijoje tvarkos būvius keičia chaosas, ir kad tvarka vienareikšmiškai siejama su determinizmu, o chaosas – su indeterminizmu, taip pat ir su laisve. Fiziniame lygmenyje bet kurių mechaninių ir termodinaminiųTermodinamika – tai...
 7. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Jau esame atkreipę dėmesį, kad K. Wuchterlio įsitikinimas, jog kontingencijos sąvoka netaikytina gamtos mokslams, yra kvestionuotinasŽr. Saulius Kanišauskas, Filosofinės socialinio modeliavimo problemos: teorija, praktika, siekiai, vertybės, p. 163–168.. Kvestionuotinas, mūsų manymu, yra ir N...
 8. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Ši išvada tikrumo ieškančio proto nepaguodžia. Bet ji verčia prisiminti dar XIX a. pabaigoje Emile’io Boutroux suformuluotą kontingencijos kaip būtinumo stokos idėją. Reiškiniai būtinumo ryšiais nėra ir negali būti susiję, – tvirtino šis mąstytojasŽr. Władysław Tatarkiewicz, Filosofijos...
 9. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Jeigu teiginys, kad gamtinis pasaulis yra determinuotas, yra teisingas, tada laisva valia arba visiškai neegzistuoja, arba vis tiktai ji yra galima. Pirmu atveju tai vadinama „laplasiniu“, arba „kietuoju determinizmu“ (angl. hard determinism), antruoju – „suderinamu“ (angl. compatibilism). Jeigu...
 10. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Šis I. Kanto teiginys mums leidžia į laisvės kaip, tarytum, vienos iš aukščiausių vertybių problemą pažvelgti kur kas giliau, nei tą darė J.-P. Sartre’as ir daro šiuolaikinio liberalizmo atstovai. Ar iš tiesų reiškinių vyksmas gamtoje yra taisyklingas ir vienodas? Ar iš tiesų laisvės įtakos be...
 11. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Kita vertus, bene pirmasis iš egzistencinių mąstytojų atkreipęs dėmesį į laisvės ontologinio pagrįstumo problemą, J.-P. Sartre’as, pernelyg sureikšmino žmogaus „nedeterminuotą spontaniškumą“, nekreipdamas dėmesio į I. Kanto teiginį, kad laisvės sąvoka dažniausiai vartojama kaip psichologinė...
 12. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Ir jau vien tai mus verčia grįžti prie laisvės problemos ne vien aksiologijos, o ir ontologijos kontekste. Verčia grįžti prie garsiojo J.-P. Sartre’o teiginio, kad žmogus yra pasmerktas laisvei ir klausti, ar laisvė turi kokį nors ontologinį statusą. Nes pasmerktumas yra prievarta, nelaisvė...
 13. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Įvadas Liberalizmo kaip „laisvės viešpatijos“ siekio ir jos praktinio įgyvendinimo problemos išsamiai tyrinėtos Algirdo DegučioŽr. Algirdas Degutis, „Kaip galima liberalizmo tironija“, 2010, p. 51−62; „Liberalizmas: metafizinės ištakos“, 2013. darbuose. Todėl apsiribosime tik jo pastebėjimu, kad...
 14. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Santrauka. Straipsnyje keliamas klausimas, ar neoliberalų „laisvės viešpatijos“ siekis turi kokį nors ontologinį pagrindą. Laisvės ontologinio pagrįstumo problemą iškėlęs J.-P. Sartre’as ją sprendė teiginiu, kad „žmogus yra pasmerktas laisvei“. Bet jo manymas, kad žmogiškosios būties vertė ir...
 15. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Vertybių erdvėlaikis: kaitos ir pastovumo problema

  Value Space-Time: The Problem of Change and Stability Summary. The paper analyses the space-time dimension of values, which is understood as dispersion of values in time and space. Here the space is considered to be not only as “a map of values” but also as the third dimension – “the depth of...
 16. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Vertybių erdvėlaikis: kaitos ir pastovumo problema

  Literatūra Adomonienė, Rūta; Adelė Astromskienė, “Connection of Youth Entrepreneurial Activity and Value Principles,” Viešoji politika ir administravimas, 2013, t. 12, nr. 3, p. 470–482. Ayer, Alfred Jules, „Etikos ir teologijos kritika“ | Bronislovas Kuzmickas (sud.), Gėrio kontūrai: iš XX a...
 17. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Vertybių erdvėlaikis: kaitos ir pastovumo problema

  Svarbiausias galimas priekaištas pastarajai koncepcijai – joje įžvelgiamas redukcionizmas (paprasčiau sakant, klausiama, ar teisėta yra gamtamokslines teorijas taikyti socialiniams reiškiniams). Jau matėmeŽr. ten pat, p. 106–128., kad redukcionizmas gali būti redukuotas, t. y. suprantamas kur...
 18. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Vertybių erdvėlaikis: kaitos ir pastovumo problema

  Mūsų manymu, grįsti vertybių erdvėlaikio kaitą ir toje kaitoje esminių vertybių „išlikimą“ galima naudojantis ir sinergetikos įžvalgomis. Jas jau esame plačiai išanalizavęŽr. Saulius Kanišauskas, Sinergetinio pasaulėvaizdžio kontūrai: moksliniai ir filosofiniai aspektai, 2008; Filosofinės...
 19. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Vertybių erdvėlaikis: kaitos ir pastovumo problema

  Visai kitaip esmines vertybes grindžia analitinis filosofas R. M. BaderisŽr. Ralf M. Bader, “Towards a Hyperintensional Theory of Instrinsicality,” 2013.. Jis vertybes sieja su daiktų ar reiškinių savybėmis ar ypatybėmis (properties) ir analizuoja skirtumus tarp esminių (intrinsic) ir neesminių...
 20. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Vertybių erdvėlaikis: kaitos ir pastovumo problema

  Pateiksime tris galimus atsakymų variantus: fenomenologinį, analitinį ir sinergetinį. Fenomenologinį požiūrį bene ryškiausiai pateikė A. MickūnasŽr. Algis Mickūnas, “Transcendental Ground of All Values,” 2008; Social Value and Individual Worth, p. 99–122.Analizuodamas demokratijos vertybes...