Radiniai

 1. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  The Objectives of Public Procurement Law and Their Implementation Summary. The present study seeks to examine the purposes of public procurement. It has been noticed that national and supranational laws lack both the full and rich outline of public procurement goals as well as their more...
 2. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Literatūra Norminiai teisės aktai 2007 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos sutartis (Lisabonos sutartis). 2007 m. gruodžio 13 d. Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (Lisabonos sutartis). Agreement on Government Procurement, World Trade Organization. Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31...
 3. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  3. Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje dominuoja sąžiningumo, interesų konflikto ir korupcijos prevencijos, lygiateisiškumo (nediskriminavimo), atskaitomybės ir ypač efektyvumo tikslai. Lietuvos nacionalinė teisė itin ribotai reglamentuoja viešųjų pirkimų tikslus ir neatskleidžia jų esmės, todėl...
 4. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Efektyvumas gali būti suprantamas ir kaip viešųjų pirkimų proceso (ne pasiūlymų vertinimo, bet paties proceso) naudingumas ir optimizavimas. Taigi, efektyvumu (angl. efficiency) galima siekti viešųjų pirkimų proceso optimizavimo, jo sklandumo, paprastumo, lankstumo ir administracinių išteklių...
 5. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Iki šiol aptariamas efektyvumo, kaip viešųjų pirkimų tikslo, įgyvendinimas pasireiškia ex ante, t. y. viešojo pirkimo proceso realizavimo stadijoje. Tačiau yra teisės sistemų, kuriose efektyvumas taikomas ex post stadijoje, t. y. po to, kai yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, tačiau ji...
 6. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Efektyvumas, kaip Lietuvos viešuosiuose pirkimuose dominuojantis jų tikslas, pasireiškia ir tomis situacijomis, kai vertinamas pasiūlymas siaurąja prasme. Čia pirmiausia išsiskiria LAT išplėtota turiningo pasiūlymų vertinimo doktrina, pagal kurią Ši doktrina taikoma skirtingomis situacijomis...
 7. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Raudonoji efektyvumo, kaip viešųjų pirkimų tikslo, gija akivaizdžiai atsispindi Lietuvos kasacinio teismo praktikoje, kuria jis išskyrė „kitų reikalavimų tiekėjams“ kategoriją, kuri taip pat nėra tiesiogiai aptariama viešųjų pirkimų teisės šaltiniuose. Minėtoje Cobra Electren byloje LAT...
 8. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Analizuojant Lietuvos kasacinio teismo argumentacijos vystymo liniją aptariamu aspektu, galima susidaryti įspūdį, kad tam, jog būtų galima užtikrinti viešųjų pirkimų efektyvumą, nueita kvalifikacijos, kaip objektyvios kategorijos, koncepcijos plėtojimo keliu, tačiau evoliucionuojant šiai idėjai...
 9. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Efektyvumas, kaip viešųjų pirkimų tikslas, labai ryškiai evoliucionavo Lietuvos viešųjų pirkimų teisėje. Lietuvos kasacinis teismas šį tikslą išvystė tiek, kad jis tapo beveik principu. Šis tikslas per tam tikrą laiką buvo vystomas per įvairius viešųjų pirkimų teisės institutus, pavyzdžiui...
 10. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  ESTT jurisprudencijos analizė patvirtina šią nuomonę. Liuksemburgo teismo pateikiamas ES teisės aiškinimas suponuoja išvadą, kad ši teisė, kaip minėta, orientuota į fundamentaliųjų ES teisių (laisvo judėjimo) garantiją ir konkurencijos apribojimų eliminavimąŽr. ESTT 2000 m. spalio 5 d...
 11. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Apibendrinant reikia pasakyti, kad viešieji pirkimai visada yra susiję su mokesčių mokėtojų pinigų naudojimu, o tam nuolat reikia garantijos, kad šie finansiniai ištekliai bus naudojami ekonomiškai, efektyviai ir naudingai. Tik tais atvejais, kai galima pagrįsti, kad visuomenei priklausantys...
 12. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Trečia, viešųjų pirkimų efektyvumo tikslas reiškia garantiją, kad perkančiosios organizacijos parinktas viešojo pirkimo laimėtojas ne tik sugebės pateikti geriausią pasiūlymą, bet ir faktiškai jį visiškai bei tinkamai įvykdyti taip, kaip nurodyta šalių sudarytoje viešojo pirkimo sutartyje...
 13. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Papildomai vertėtų atkreipti dėmesį, kad, atsižvelgiant į tai, koks yra pirkimo objektas ir pats pirkimas apskritai, gali būti skirtingi vertę už pinigus kuriantys veiksniai. Pavyzdžiui, organizuojant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, kurie dažniausiai yra sudėtingi savo...
 14. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Efektyvumas įgyjant prekes, paslaugas ir darbus Vienas iš esminių beveik visų viešųjų pirkimų sistemų tikslų yra pasiekti optimalų kainos ir kokybės santykį perkant mokesčių mokėtojų pinigais, t. y. gauti „vertę už pinigus“ (angl. value for money). Ši kategorija labai artima viešiesiems...
 15. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  ES bendrosios rinkos koncepcija apskritai grindžiama tarptautine prekyba, įgyvendinama laisvu prekių ir paslaugų judėjimu. ES viešųjų pirkimų teisė skirta papildyti, konkretinti ir padėti įgyvendinti laisvo judėjimo ribojimų draudimų idėją, kurią įkūnija ES sutartiesŽr. 2007 m. gruodžio 13 d...
 16. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Rinkos atvirumas tarptautinei prekybai Minėta, kad viešųjų pirkimų suvokimas tik kaip proceso, kurį įgyvendindamos perkančiosios organizacijos įgyja prekių, paslaugų ir darbų, yra primityvus. Šiame darbe analizuojami tikslai rodo, kad viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu ir įgyvendinama praktika...
 17. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Neanalizuojant šiame darbe konkrečių darniųjų pirkimų rūšių, galima paminėti, kad analizuojamas tikslas yra pripažįstamas ES ir daugelio valstybių (įskaitant Lietuvos) viešųjų pirkimų teisės. Tiesa, teisės literatūroje yra pateikiama nuomonių, kad ES viešųjų pirkimų teise siekiama tik...
 18. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Analizuojamu viešųjų pirkimų tikslu yra įgyvendinami vadinamieji darnieji pirkimai: socialiai atsakingi, žalieji ir inovatyvūs. Darnieji pirkimai yra tada, kai jais integruojami reikalavimai, specifikacijos ir pasiūlymų vertinimo kriterijai, kurie yra skirti socialinei bei aplinkos apsaugai ir...
 19. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Efektyvus pramoninių, socialinių ir aplinkosaugos veiklos krypčių įgyvendinimas Viešaisiais pirkimais siekiama ne tik tiesioginių perkančiosios organizacijos funkcinių tikslų įgyvendinimo – įsigyti prekes, paslaugas arba darbus, bet ir skatinti socialinės ekosistemos, aplinkosaugos, inovacijų ir...
 20. Deividas Soloveičik

  Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

  Teisė į teisingą procesą (taigi ir analizuojamo tikslo įgyvendinimas) viešuosiuose pirkimuose inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija privalo tinkamai motyvuoti savo sprendimus tiekėjų (dalyvių) atžvilgiu ir informuoti suinteresuotus asmenis apie savo sprendimus ir jų priėmimo motyvus...