Radiniai

 1. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Home Invasions in 18th-Century Vilnius: Nobility Crime in Urban Environment Summary. Home invasions in a city was a rather rare crime committed by the nobility, which did inflict excessive violence but it was nevertheless an audacious offense. Legal historians did not categorize it as a...
 2. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Šaltiniai ir literatūra 1721 04 26 Jono Kybarto skundas prieš Vitebsko pavieto iždininką Vladislovą Vainą, 1721 m. Vpptak, LVIA, SA, b. 4736, l. 253–253v. 1722 02 21 Pranciškonų bažnyčios kapelmeisterio Kazimiero Gembičiaus skundas prieš jėzuitų bursos studentus, Šv. Kazimiero bažnyčios...
 3. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Išvados Miesto namų užpuolimas buvo gana retas, ypatingu smurtu neišsiskyręs, tačiau visgi įžūlus bajorų nusikaltimas. Namų užpuolimų Vilniuje per tyrinėjamąjį laikotarpį rasti apie 84 atvejai, maždaug kas trečias šio pobūdžio nusikaltimas vykdavo nakčia. Dažniausiai nurodoma namų užpuolimo...
 4. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Bausmės Rasta keletas bylų, kuriose už namų užpuolimą buvo paskiriamos bausmės. Nors Trečiajame Lietuvos Statute teigta, kad už bajoro namo užpuolimą gresia mirties bausmė, neaptikta nei vieno tokio pobūdžio nuosprendžio. Kontumaciniu (už akių priimtu, neatvykus atsakovams) teismo sprendimu...
 5. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Ypatingų smurto proveržių šio nusikaltimo metu nėra užfiksuota. Nerasta bylų, kuriose minėta, kad namai būtų visiškai sunaikinti, sudeginti, nugriauti. Visgi aukų būta ir dėl šio nusikaltimo. 1738 m. į teismą kreipėsi Adomas Dzentoletas (Adam Dzientolet), ieškovas teigė, kad jo namą užpuolė...
 6. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Ginkluotė. Smurto laipsnis Remiantis skundais šio nusikaltimo metu dalyvių ginkluotė buvo gerokai lengvesnė, palyginus su valdų antpuolių dalyvių ginkluote. Pvz., 1721 m. Jonas Kybartas skundėsi, kad Vitebsko pavieto iždininkas Vladislovas Vaina su savo bendrininkais užpuolė ieškovo mūrinį namą...
 7. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Namus puolančiųjų kompanijoje neretai būdavo ir profesionalų kariškių. Kaip rašoma skunde, 1741 m. LDK kariuomenės petihorų vėliavos seržantas Stanislovas Pioro (Stanisław Pioro) su savo kareiviais nakčia užpuolė Gardino pavieto stalininko Benedikto Aleksandravičiaus dvarelį Savičiaus gatvėje...
 8. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Tačiau kartais į miesto erdvės konfliktus įsitraukdavo (greičiausiai būdavo įtraukiami savininkų) ir kaimo, ir miestelio žmonės. Pvz., 1741 m. Haličo žemės medžiokliui Jonui Prušakui Benevskiui (Jan Pruszak Beniewski) užpuolus Gembičių dvarelį prie pilies, kuriame apsistojo Žemaitijos...
 9. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Moterys labai retai buvo įvardijamos kaip šio tipo nusikaltimų pagrindinės organizatorės, tuo labiau tiesioginės dalyvės. Tėra žinomas tik 1725 m. skundas dėl Naugarduko kaštelionienės Elžbietos Pranckevičienės organizuoto Okuškovos (Okuszowa) namo, kurio kambaryje gyveno Kazimieras Piontkovskis...
 10. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Dėl namų užpuolimų buvo kaltinti ir totoriai. Pvz., 1733 m. totorius Stanislovas Heliaševičius (Stanisław Heliaszewicz) skundė totorių Samuelį Šafarovičių (Samuel Szafarowicz) dėl to, kad šis iš pradžių su ginkluota kompanija sumušė S. Heliaševičių gatvėje, vijosi, užpuolė jo namą Lukiškėse...
 11. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Dalyvių sudėtis. Organizatoriai ir talkininkai Nei tarp kaltinamųjų, nei tarp kaltintųjų miesto namų užpuolimais nenustatyta ypač aukštas valstybės pareigybes turėjusių asmenų. Tiesa, žinoma, kad dėl namo užpuolimo kreipėsi LDK vaiskis Dominykas Savanevskis (Dominik Sawaniewski), tačiau jis pats...
 12. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Pasitaikydavo, kai būdavo užpuolami valstybės institucijų pastatai. 1731 m. užfiksuotas kiek netipinis atvejis, kai buvo atakuotas Vilniaus pilies bokšto kalėjimas, kuriame tuo metu bausmę atliko Ignotas Bykovskis (Ignacy Bykowski). Anot ieškovo, jo priešininkų Myslickių (Mysliccy), kurie pagal...
 13. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Objektai Daugiausia buvo užpuolami civiliniai pastatai, bet kartais aptinkama ir kulto objektų užpuolimų. Pvz., 1724 m. per Dievo Kūno šventės procesiją Vilniuje, Savičiaus gatvėje, buvusią Augustinų (Augustijonų) bažnyčią užpuolė ginkluota apie 40 žmonių gauja, kuriai vadovavo broliai...
 14. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Kartais skunduose būdavo minimi kai kurie pikantiški faktai. Pvz., 1722 m. Pranciškonų bažnyčios kapelmeisteris Kazimieras Gembičius (Kazimierz Gębicz) savo skunde namų užpuolimo ir kitų smurtinių nusikaltimų Vilniuje pagrindinę priežastį nurodė, esą atsakovai – jėzuitų bursos gyventojai, Šv...
 15. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Kartais tokio pobūdžio nusikaltimai vykdavo turint tikslą išvaryti priešininką. Pvz., 1755 m. Vilniaus miesto vaitas Anupras Minkevičius skundė Vilniaus karmelitus ir jiems talkinusius miestiečius bei kitų luomų atstovus dėl to, kad šie užpuolė jo namus vadinamosiose Ohurcevičių Lukiškėse...
 16. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Pasak skundą parašiusio asmens, po konfliktų dėl Veršupio miškų medienos naudojimo du kartus – 1724 ir 1725 m. – Antakalnyje buvusį Artilerijos jurisdikos vaito ir ekonomo Simono Mošcickio (Szymon Mościcki) dvarelį užpuolė Gardino pavieto pataurininkio Kazimiero Piontkovskio (Kazimierz...
 17. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Priežastys ir užpuolikų tikslai Kaip jau ne kartą minėta, teismo dokumentuose informacijos apie nusikaltimų detales labai trūksta. Todėl tenka tirti tik tam tikrą dalį miesto namų užpuolimų priežasčių, nes kitos teismo dokumentuose tiesiog neįvardijamos. Palyginus panašių nusikaltimų antpuolių...
 18. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Dėl to, kad jų namo užpuolimas neteisėtas, 1763 m. skundėsi ir Antanas bei Kotryna Skšynskiai (Antoni i Katarzyna Skrzyńscy), kurie minėjo, kad Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimu buvo numatytas jų būsto klausimo teisinės padėties ištyrimas, tačiau to bajorai Ignotas Bohuševskis (Ignacy...
 19. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Legalumo klausimas To meto teisė numatė, kad neteisėtai valdomą nekilnojamąjį turtą galima atsiimti jėga. Tačiau tam buvo būtina teismo sankcija. Pavyko rasti kai kurių žinių apie bandymus prievarta „atkurti teisingumą“ Vilniaus mieste. Pvz., 1754 m. skunde minėta, kad Breslaujos dekanas...
 20. Domininkas Burba

  Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

  Metai|Būklė* Viena žvaigždute pažymėti metai, iš kurių Vilniaus pavieto pilies teismo aktų knygos neišliko arba dėl prastos būklės neišduotos, o informacijos apie tais metais vykusius namų užpuolimus nerasta. ** Dviem žvaigždutėmis pažymėti metai, iš kurių Vilniaus pavieto pilies teismo aktų...