Radiniai

 1. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  The Most Popular Releases of the Grodno Printing House in the Second Half of the 18th Century Summary. An analysis of the Grodno Printing House releases in the second half of the 18th century shows that among the texts of multiple publication, those that appeared in Grodno, a cultural center of...
 2. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Literatūra Beauvoir, Simone de, Antroji lytis, iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė, Diana Bučiūtė, Vilnius, 2010. Bergier, Nicolas-Sylvestre, Traité historique et dogmatique de la vraie religion, Paris: Moutard, 1780. Bergier, Nicolas-Sylvestre, Traktat dziejowego i dogmatycznego...
 3. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Kartotinė skirtingo pobūdžio tekstų leidyba įgalina kalbėti apie LDK visuomenės praktikuotą intensyvųjį skaitymą (tokį, kai tas pats tekstas skaitomas daug kartų). Intensyvaus ir ekstensyvaus (kai skaitoma greitai ir kuo daugiau) skaitymo sąvokas išplėtojo XVIII a. prancūzų kultūros epizodus...
 4. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Tyzenhauzo laikais veikusioje Gardino spaustuvėje buvo išleista ir daugiau dėmesio vertų tekstų. Publikuotos literatūros tematika, jos įvairumas bylojo apie kintančius visuomenės poreikius, glaudžiai susijusius su XVIII a. antroje pusėje prasidėjusiais modernizacijos procesais. Pastarieji...
 5. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Didelę dalį Gardino spaustuvės leidinių sudarė ir šiame mieste gyvenusių ar kuriam laikui atvykusių LDK Vyriausiojo Tribunolo maršalkų, seimo deputatų, pamokslininkų pranešimai ir kalbosPlačiau žr. Jurgita Gedminienė-Žąsinaitė, „Lietuviškos sąmonės neidentifikuotas LDK miestas: Antano Tyzenhauzo...
 6. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Pamokymuose žmonoms išskirtinis dėmesys ištikimybei. Šios dorybės reikalaujama vien iš moterų, argumentuojant, kad moters neištikimybė ardo ne tik šeimos, bet ir visos visuomenės pamatus. Pateikiamas ir detalesnis šios minties aiškinimas: vyras, abejodamas dėl savo vaikų tėvystės, negali...
 7. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Į Gardine leistų pamokymų rinkinį įkomponuojamas Locke’o požiūris dėl moterų laisvos valios priešintis įvairioms blogio ir neteisybės apraiškoms. Tai būtų kone vienintelis atvejis, kai moteriai suteikiama teisė nepaklusti vyrui: Knygoje „Prezent dla żon“ yra atgarsių ir iš Rousseau...
 8. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  „Prezent dla żon“ moterims taip pat rekomenduoja puoselėti motiniškus ir šeimininkavimo gebėjimus, o Locke’o pripažintą laisvę lavintis, siekti mokslo atmeta. Apskritai Locke’o samprotavimai apie moterį kaip laisvą pilietę to meto visuomenei buvo ne tik nauji, bet ir sunkiai suvokiami: nelengva...
 9. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Gardine leistoje knygelėje yra kai kurių panašumų su anglų filosofo Locke’o veikaluose plėtotais samprotavimais apie moters padėtį šeimoje ir visuomenėje. Locke’as pirmasis iš Apšvietos filosofų ėmė kritikuoti patriarchalinės teisės ir valdžios pamatusŽr. John Locke, Esė apie tikrąją pilietinės...
 10. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Solidarizuodamasis su racionaliai mąstančia vyrija (ją atpažįstame iš numanomo veiksnio mes), panašiai reflektuoja ir „Prezent dla żon“ autorius: Moteris privalo ugdyti tokias vertybes, kurios skatintų nepriekaištingai atlikti žmonos, motinos, namų šeimininkės vaidmenis. Su šeimos židinio...
 11. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Beveik trys knygelės lapai skirti įrodinėjimams, kad moterys ir vyrai esą genetiškai užprogramuoti atlikti skirtingus vaidmenis, kad natūrali tvarka priklauso nuo lyčių hierarchijos, kurioje nuo seniausių laikų dominuoja vyrai. Pasitelkiant to meto filosofų švietėjų (Johno Locke’o (1632–1704)...
 12. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Vyriškame XVIII a. diskurse subjektas visuomet vyras, objektas – irgi vyras, retsykiais moteris. Moteris paprastai traktuojama kaip kitos (ne vyriškos) pusės atstovė, apie ją dažniausiai kalbama daugiskaitos pirmuoju asmeniu mes, siekiant pademonstruoti jos gebėjimų, pašaukimo, moralės, vertybių...
 13. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Nežinomo autoriaus knygelė „Prezent dla żon“ išsiskiria tiek pasakotojo balsu, tiek tematika, taip pat yra vienas iš charakteringiausių XVIII a. antros pusės tekstų, kalbančių apie to meto pasaulėžiūrą, įsitikinimus, vertybes. Kūrinyje atsispindi bendriausi Apšvietos diskurso bruožai –...
 14. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Originalūs leidiniai lenkų kalba Dera pastebėti, kad nė vienas Gardino spaustuvės leidinys nebuvo tiek kartų perleistas kiek populiarioji Olševskio „Broma“. Iš dažniau spausdintų minėtini karaliaus Stanislovo Augusto favorito, poezijos ir prozos kūrinių autoriaus Ignaco Krasickio (1735–1801)...
 15. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Panašios priežastys galėjo lemti ir uolaus katalikybės gynėjo, enciklopedininkųEnciklopedininkais vadinti prancūzų „Enciklopedijos arba Aiškinamojo mokslų, menų ir amatų žodyno“ (pranc. l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonnédes sciences, des arts et des métiers) autoriai. Enciklopedija, leista...
 16. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Vertimai Bibliografiniai tyrimaiŽr. Белоруссия в печати XVIII столетия: библиографический указателъ на иностранных языках, 1985; Karol Estreicher, Bibliografia polska, 1888; Alodia Kawecka-Gryczowa, Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, 1959. atskleidė, kad Gardino spaustuvėje verstinių...
 17. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Daugkartiniai Vilniaus spaustuvėse išėję Olševskio Bromos leidimai paskatino pasidomėti knygos populiarumu ir kituose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionuose. Analizei pasirinkti svarbaus XVIII a. antros pusės LDK kultūros centro – GardinoPaskutinio Abiejų Tautų Respublikos valdovo...
 18. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Olševskio kūrinio populiarumą galėjo lemti keli veiksniai. Pirmiausia jame suprantamai aiškintos krikščioniško gyvenimo tiesos, Bažnyčios dogmos, moraliniai prisakymai, pasitelkiant iliustratyvius pavyzdžius, paveikiai mokyta, kaip doram katalikui pridera elgtis sudėtingose gyvenimo situacijose...
 19. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Įvadinės pastabos XVIII a. senosios lietuvių literatūros tyrinėtojaiŽr. Mikas Vaicekauskas, „Mykolas Olševskis“, 2001; „Paskutinė Valančiaus knyga“, 2004; Eugenija Ulčinaitė, Albinas Jovaišas, Lietuvių literatūros istorija, XIII–XVIII amžius, 2003. skaitomiausia, daugiausia leidimų Lietuvoje...
 20. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

  Santrauka. XVIII a. antros pusės daugkartinių Gardino spaustuvės leidinių analizė rodo, kad svarbiame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) kultūros centre leisti tekstai savo tematika, žanrais, forma buvo gana skirtingi. Spausdinti įvairūs vertimai iš anglų, prancūzų, vokiečių...