Radiniai

 1. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  The Dynamics of Values among Future Sport Pedagogues in the Last Decade Summary. The problem of this research can be defined by the following research question: what is the dynamics of values held by future sport pedagogues in the last decade? The study in 2004 documented number characteristics...
 2. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Literatūra Abramauskienė, Jolanta, „Būsimųjų pradinių klasių mokytojų požiūris į tautines vertybes“, Pedagogika, 2015, t. 119, nr. 3, p. 147–159. Aramavičiūtė, Vanda; Elvyda Martišauskienė, „Vertybės: švietimo strategijos ir realybė“, Pedagogika, 2009, t. 95, p. 28–35. Atkočiūnienė, Vilma; Stasė...
 3. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Išvados 1.Būsimųjų sporto pedagogų asmeniškai svarbiausių vertybių slinktis per pastarąjį dešimtmetį rodo tas pačias tendencijas pirmoje ir antroje vertybių hierarchijos pozicijose esančių vertybių požiūriu: būsimiesiems sporto pedagogams ir šį dešimtmetį sveikata bei materialinė gerovė yra...
 4. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Atliktas gyvenimo prasmės vertybių tyrimas parodė, kad labiausiai studentai vertina aktyvų gyvenimą. Galima manyti, kad būsimų sporto pedagogų aktyvi sportinė veikla sudaro palankesnes sąlygas aktyviai praleisti laiką. Tai pažymi ir kiti autoriaiŽr. Antanas Čiužas, Valentina Ratkevičienė, Petras...
 5. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Palyginus Lietuvos ir kitų šalių studentų vertybes, galima teigti, kad ir kitų šalių universitetų studentai išpažįsta panašias vertybes, vertybių skirtumai yra nedideliŽr. Zhang Chen, “Youth Values Education from the Perspective of the Ideological and Political Education,” 2013.. Nurodoma, kad...
 6. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Materialinės gerovės vertybė kaip prioritetinė tiriant Lietuvos studentus ir mokinius yra išryškėjusi ne vien šio tyrimo metu. A. Čiužas ir kt.Žr. Antanas Čiužas, Valentina Ratkevičienė, Petras Stankevičius, Anelė Vosyliūtė, Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės, 2005., tyrę Lietuvos...
 7. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Rezultatų aptarimas Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamiką pastarąjį dešimtmetį. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad pastaruoju metu kitusi socialinė aplinka ir vykdoma švietimo reforma yra susijusi su būsimųjų sporto pedagogų vertybių pokyčiais. Šio...
 8. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  3 lentelė. Būsimųjų sporto pedagogų pasiskirstymas pagal aukštą dorovinių vertybių vertinimą (procentais) ir tų vertybių rangaiDorovinės vertybėsI kursas (2004 m.)I kursas (2014 m.)t kriterijaus reikšmė ir patikimumo lygmuo1. Jautrumas (paguoda ir pagalba)91 – 188 – 10,89; p > 0,012. Atvirumas...
 9. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Tai, kad vertybės – gebėjimas kontroliuoti savo gyvenimo įvykius ir tikėjimas, kad esi savo gyvenimo šeimininkas (savo laimės kalvis) – užima paskutinę ir priešpaskutinę vietą penkių gyvenimo prasmės vertybių hierarchijoje rodo, kad būsimieji sporto pedagogai pastarąjį dešimtmetį dar stokoja...
 10. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Tyrimo rezultatai parodė, kad būsimiesiems sporto pedagogams būdingas teigiamas gyvenimo prasmės vertybių vertinimas (2 lentelė). 2 lentelė. Būsimųjų sporto pedagogų pasiskirstymas pagal aukštą gyvenimo prasmės vertybių vertinimą (procentais) ir tų vertybių rangaiGyvenimo prasmės vertybėsI...
 11. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Pirmo tyrimo metu būsimiesiems sporto pedagogams materialinė gerovė taip pat yra viena iš pačių svarbiausių vertybių. Jei 2004 m. 77 proc. studentų materialinę gerovę įvertino kaip labai svarbią, tai 2014 m. toks materialinės gerovės vertinimas buvo būdingas jau 89 proc. tiriamųjų. Materialinė...
 12. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Rezultatai Tyrimo rezultatai parodė, kad 2004 m. I kurso būsimiesiems sporto pedagogams sveikata yra viena svarbiausių vertybių (1 lentelė). 1 lentelė. Būsimųjų sporto pedagogų pasiskirstymas pagal aukštą asmeniškai svarbiausių vertybių vertinimą (procentais) ir tų vertybių rangaiAsmeniškai...
 13. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Būsimiesiems sporto pedagogams būdingiausioms dorovinėms vertybėms įvertinti taikytas Šniro klausimynasŽr. Šarūnas Šniras, „Žaidžiančių krepšinį moksleivių dorovinių-socialinių įgūdžių ypatumai“, 2002.. Klausimyno validumas patikrintasŽr. Šarūnas Šniras, Romualdas Malinauskas, “Moral Skills of...
 14. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Būsimiesiems sporto pedagogams būdingiausioms gyvenimo prasmės vertybėms įvertinti taikyta Leontjevo gyvenimo prasmės vertybių įvertinimo metodikaŽr. Дмитрий Алексеевич Леонтьев, Тест смысложизненных ориентаций (СЖО), 2000., kurios validumas ir patikimumas yra patikrintasŽr. Ромуальдас...
 15. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Tyrimo metodai ir organizavimas Tyrimo metodai ir duomenų analizės procedūros. Tiriant būsimųjų sporto pedagogų asmeniškai svarbiausias vertybes buvo pasitelkta Rokeacho svarbiausių vertybių įvertinimo metodika, modifikuota A. Smirnovo ir adaptuota S. ŠukioŽr. Saulius Šukys, Sportinė veikla kaip...
 16. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Pasak S. ŠukioŽr. Saulius Šukys, „Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų nuostatų į dorovines vertybes sporte kaita studijų metais“, 2008., sportinė veikla gali daryti įtaką ne tik fiziniam asmenybės tobulėjimui, bet ir asmenybės vertybinėms orientacijoms. Teigiama, kad sportui būdinga...
 17. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  TyrimaiŽr. Elvyda Martišauskienė, „Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje“, 2007; „Mokytojų vertybinių nuostatų įkūnijimas ugdymo procese“, 2009. rodo, kad pastarąjį dešimtmetį vis dar dominuoja negiliai suprastos pažinimo (mokslo tiesos) ir doros vertybės, o grožį...
 18. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Būsimųjų pedagogų ar sporto pedagogų požiūrį į vertybes daugiau tyrė užsienio mokslininkaiŽr. Krista Jaakson, “Students’ Perceptions about University Values: Some Influencing Factors,” 2008; Michael D. Berzonsky, Jan Cieciuch, Bart Duriez, Bart Soenens, “The How and What of Identity Formation...
 19. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Įvadas Šalies integracija į Europos struktūras, įsiliejimas į rinkos ekonomika grįstą aplinką, nuolat spartėjantis gyvenimo tempas kelia tiek pedagogui, tiek sporto pedagogui dar didesnius reikalavimus nei prieš dešimtmetį. Kai kompetencijų, o kartu ir vertybinių nuostatų ugdymas tampa globaliu...
 20. Romualdas Malinauskas

  Straipsnis Būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį

  Santrauka. Straipsnyje siekiama atsakyti į probleminį klausimą, kokia yra būsimųjų sporto pedagogų vertybių dinamika pastarąjį dešimtmetį. 2004 m. atliktas tyrimas užfiksavo tam tikrus būsimųjų sporto pedagogų vertybių ypatumus. 2014 m. atliktu tyrimu buvo siekta atsakyti į klausimą, ar...