Radiniai

 1. Romualdas Juzefovičius

  Straipsnis Kauno akademinė inteligentija 1922–1940 m.: kultūrinio tapatumo raiškos vertinimai naujojoje istoriografijoje

  Santrauka. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę mokslinėje spaudoje buvo pateikta nemažai istorinių duomenų ir tarpukario Kauno universitetinės inteligentijos kultūrinės veiklos vertinimų, šios informacijos analizė sudaro galimybę nustatyti mokslo asmenybių ir jų nulemtų bendruomenių indėlio į...
 2. Romualdas Juzefovičius

  Straipsnis Vilniaus lietuvių studentijos bendruomenė: tarpukario kultūrinio tapatumo raiškos patirtys

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama tarpukario metais Vilniaus universitete studijavusių lietuvių studentų bendruomenės kultūrinės raiškos visuomenėje kryptys bei formos, bandoma nustatyti studentus vienijančias idėjas, nuostatas bei jų svarbą Vilniaus krašto lietuvių kultūriniam tapatumui...
 3. Romualdas Juzefovičius

  Straipsnis Vilniaus lietuvių studentų kultūrinė veikla visuomenėje 1928−1940 m.

  Santrauka. Remiantis rankraštinių ir skelbtų šaltinių analize straipsnyje nagrinėjama tarpukario metais Vilniaus universitete studijavusių lietuvių studentų bendruomenės formavimosi prielaidos ir sąlygos, kultūrinės raiškos visuomenėje kryptys bei formos, bandoma nustatyti studentų nuostatas bei...
 4. Romualdas Juzefovičius

  Straipsnis Akademinė Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.)

  Santrauka. Lietuvių specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimas Klaipėdoje po miesto įjungimo į Nepriklausomos Lietuvos sudėtį 1923 m. buvo labai aktualus, tačiau tik 1934 m. jame buvo įsteigta aukštoji mokykla – trimetis Prekybos institutas, kurio įsteigimo iniciatorius, pirmasis rektorius...
 5. Romualdas Juzefovičius

  Monografija Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)

  Santrauka. Monografijoje, remiantis skelbtos, archyvinės ir rankraštinės medžiagos tyrimu, nagrinėjama mokslininkų bei mokslo mėgėjų veikla steigiant Lietuvos humanitarinio profilio visuomenines mokslo organizacijas 1918–1940 m., atskleidžiama tų organizacijų kūrimo savitumai ir reikšmingiausi...
 6. Romualdas Juzefovičius

  Straipsnis Helenizmo kultūros samprata Antano Rubšio biblistikoje

  Santrauka. Prelato, profesoriaus Antano Leonardo Rubšio (1923–2002) darbai biblistikos srityje yra siejami su Šventojo Rašto tekstuose pateiktos informacijos istoriškumo tyrimais, istorinių duomenų ir procesų analize. Šio straipsnio tikslas – išskirti ir aptarti tik vieną iš daugelio A. Rubšio...