Radiniai

 1. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  The Law of the Productivity of Agricultural Plant Communities for the Abstract Theoretical Evaluation of Agrophytocenosis in Place of Empirical Evaluation Summary. Agricultural crops are plant communities; this is why the weed control management and other theoretical foundations for the...
 2. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Literatūra Andreev, A.; Petras Lazauskas, «Vredonosnost sornyakov v posevakh lna», Zashchita rasteniy, 1978, no. 4, s. 27–28. Borie, Fernando; Rosa Rubio, J. L. Rouanet, “Effects of Tillage Systems on Soil Characteristics, Glomalin and Micorrhizae Propagules,” Soil and Tillage Research, 2006...
 3. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Pasėlių produktyvumo dėsnis, kaip ir bet kuris mokslinis dėsnis, yra teorinis. Skaičiavimai, atlikti pagal anksčiau aprašytą lygtį, yra bendro pobūdžio ir su konkrečiais tyrimų duomenimis sutampa tik aptartų sąlygų ir tikslumo ribose. Pasėlių produktyvumo dėsnis netaikytinas, kai lyginami...
 4. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Aptartoji žemės ūkio augalų derliaus priklausomybė nuo piktžolių masės gali būti nesudėtingai patikrinama pasitelkus bet kurio pasaulio mokslininko bandymų duomenis, kuriuose esant vienodoms augalų augimo sąlygoms ir nepažeidžiant kultūrinių augalų bei nepabloginant jų augimo sąlygų, bet kokiu...
 5. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Taikant įvairias agrotechnines priemones ir mažėjant piktžolių masei pasėlyje – bendrijoje, kai jos šalinamos ar stelbiamos agrotechninėmis, mechaninėmis, cheminėmis, terminėmis ar kitomis priemonėmis ir tuo nepabloginamos kultūrinių augalų augimo sąlygos bei nepažeidžiami patys kultūriniai...
 6. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Išsamiai įvertinus gausius įvairių autorių skelbtus tyrimus, apimančius 80 metų laikotarpį bei pasaulinio masto dirvožemių įvairovę, didelį kultūrinių augalų rūšių skaičių ir labai įvairias piktžolių bendrijas bei skirtingas piktžolių kontrolės priemones, paaiškėjo, kad daugeliu atvejų buvo...
 7. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  3 lentelė. Žemės ūkio augalų derliaus priklausomybė nuo piktžolių masės (apskaičiuota pagal įvairiose pasaulio šalyse paskelbtus tyrimų duomenis) / Table 3. Dependence of the cultural plants yield on the mass of weeds, calculated by research results taken in various countries of the worldŠalis...
 8. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  2 lentelė. Žemės ūkio augalų derliaus priklausomybė nuo piktžolių masės pagal Lietuvoje atliktų bandymų duomenis / Table 2. Dependence of the cultural plants yield on the mass of weeds by Lithuanian research resultsTirtas pasėlis Cultural plantPiktžolių šalinimo būdas Means of weed...
 9. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Trejų metų lauko bandymų derliaus duomenys patvirtino anksčiau aprašytą dėsningą miežių grūdų derliaus priklausomybę nuo įvairių rūšių pasėlio piktžolių masės: 1969 m.: Y = 49,3–0,0211x; R = – 0,722; t = 3,14; 1970 m.: Y = 35,86–0,0132x; R = – 0,809; t = 5,06; 1971 m.: Y = 50,93–0,030x; R = –...
 10. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Pagal juos, bet kurio iš pasėlio komponentų – miežių, garstukų – masės didėjimas ar mažėjimas sąlygoja dėsningą atvirkščiai proporcingą kito pasėlio komponento masės kitimą priešinga linkme. Siekiant patikrinti aptartos priklausomybės universalumą buvo vykdomas kitas bandymas su priešinga tyrimo...
 11. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Remiantis pateiktais empiriniais tyrimų duomenimis, galima teigti, kad šiuose vegetaciniuose bandymuose tarp kultūrinių augalų derliaus ir garstuko masės buvo nustatyta originali, iki šiol nei žemdirbystėje, nei herbologijoje neaprašyta, dėsningai pasireiškianti atvirkščia derliaus priklausomybė...
 12. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Bandymuose didėjant miežių augalų skaičiui inde nuosekliai didėjo viename inde užaugusių miežių bendra masė ir miežių grūdų derlius. Didžiausias jis buvo šeštajame, tankiausiame, variante (1 pav. a). Atskirų variantų miežių grūdų ir šiaudų masė, palyginti su vidutine jų mase variante, kito...
 13. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  1 pav. Empirinė miežių grūdų ir šiaudų derliaus (a), garstukų orasausės masės (b) ir bendros miežių bei garstukų masės (c) išraiška esant vienodam garstukų skaičiui: po 6 garstukų augalus inde ir didėjančiam nuo 3 iki 18 miežių augalų skaičiui (g–1 inde) / Fig. 1. The empirical change of the...
 14. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Kultūrinių augalų derliaus priklausomybė nuo pasėlio piktžolių masės Nustačius dėsningas kultūrinių augalų ir piktžolių įsisavintų iš pasėlio dirvožemio maisto medžiagų atvirkštines, koreliacines ir regresines priklausomybes, jomis remiantis buvo padaryta prielaida, kad piktžolių masę sąlyginai...
 15. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Teoriniu pažinimo požiūriu šiame bandyme buvo nustatytas naujas ir originalus reiškinys, tapatus visai bendrijai: kukurūzų ir piktžolių įsisavinto azoto kiekis (kg/ha–2) atskiruose bandymo variantuose (nepriklausomai nuo piktžolių masės svyravimo atskiruose bandymo variantuose) išliko sąlyginai...
 16. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  1 lentelė. Pagrindinės augalų maisto medžiagos, paimtos iš dirvožemio, skirtingo piktžolėtumo kukurūzų pasėlyje kg/ha−1 / Table 1. Amount of cumulative nitrogen (N), phosphorus (P2O5) and potassium (K2O) by corn, by weeds and by all communityBandymo variantai TreatmentsKukurūzai By cornPiktžolės...
 17. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Kultūrinių augalų derliaus priklausomybės nuo piktžolių masės pasėlyje – bendrijoje atskleidimo raida Įdirbant žemę, kaip buvo minėta, keičiasi ir pasėlio augalinės masės rūšinė struktūra, o kintant piktžolių masei pasėlyje dėsningai kinta ir kultūrinių augalų derlius bendrijoje. Kartu keičiasi...
 18. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Tyrimų metodai ir sąlygos Aprašomi agrofitocenozės struktūros ir produktyvumo priklausomybių tyrimai buvo atliekami 1960–2010 m. laikotarpiu Lietuvos žemės ūkio akademijos, dabar – Aleksandro Stulginskio universiteto, bandymų stoties laukuose, vegetaciniuose nameliuose, laboratorijose...
 19. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Pažymėtina, kad aprašant minimalaus žemės dirbimo tyrimus dažniausiai teorinių prielaidų nepateikiama, o apie jų prieštaravimus tradiciniams žemdirbystės vadovėlių postulatams nutylima. Paprastai apsiribojama vien empirinių – fizikinių, cheminių, biologinių – dirvožemio savybių duomenų...
 20. Petras Algimantas Lazauskas

  Straipsnis Pasėlių produktyvumo dėsnis teoriniam-abstrahuotam agrofitocenozės vertinimui vietoj tradicinio empirinio

  Šie prieštaravimai gali būti motyvuotai paaiškinami vertinant pasėlius iš agrofitocenologijos pozicijų ir pripažinus žemės ūkio augalų pasėlius kartu su juose augančiomis piktžolėmis, augalų bendrijomis – agrofitocenoze. Iš tikrųjų žemės ūkio augalų pasėliuose – agrofitocenozėje augantys visi...