Įvadas

Apie „@eitį“

„@eitis“ @eitis – registruotas UAB „Kranto studijos“ prekių ženklas (®). Tariama „ateitis“. Rašmeniu @ simboliškai nurodoma į žiniatinklio programavimo sintaksėje vartojamą ženklą at (angl. at sign, liet. eta arba kilpelė) adresui, vietai, keliui, maršrutui, krypčiai žymėti. – tai elektroninė aplinka, kurioje mokslininkai kuria ir bendrauja raštu, leisdami recenzuotus ir ISSN numeruotus mokslo veikalus bei renginius atvirai teisėtai sklaidai žiniatinklyje.

„@eitis“ Lietuvos mokslo ir meno bendruomenei siūlo šešias, viena kitą papildančias priemones:
 1. elektroniniams veikalams rengti;
 2. elektroniniams renginiams vykdyti;
 3. recenzuotiems elektroniniams leidiniams skelbti;
 4. recenzuotiems elektroniniams leidiniams skleisti;
 5. moksliniams tyrimams vykdyti, pasitelkiant elektroninį visatekstį duomenyną su mokslui pritaikyta ieškykle;
 6. nuotoliniams mokslo posėdžiams rengti.
Šių pažangiomis žiniatinklio technologijomis grindžiamų priemonių taikymas „@eityje“ neatsiejamas nuo tradicinei akademinei leidybai ir žiniasklaidai būdingo profesionalios redaktorystės kruopštumo.
 

Veikla

Elektroniniuose mokslo sklaidos vartuose „@eitis“ mokslininkams sudarytos šiuolaikiškos sąlygos rengti ir skelbti elektroninius mokslo leidinius (veikalus ir renginius). Galima vykdyti elektronines mokslo konferencijas, dialogus, simpoziumus, seminarus, paskaitas, arba kongresus. Galima rengti elektroninius mokslo straipsnius, straipsnių rinkinius, recenzijas, studijas, monografijas, šaltinius, vadovėlius, vertimus, žinynus, arba žodynus.

„@eities“ aplinka iš esmės keičia požiūrį į kai kurias tradicines mokslo praktikas. Įsivaizduokime, kad mintimis galėtume rašyti. Našumo požiūriu toks gebėjimas būtų didelis pranašumas, nes vienu veiksmu pasiektume tiek, kiek anksčiau pasiekdavome dviem.

„@eities“ aplinka mokslininkams kuria būtent tokias galimybes. Pavyzdžiui, dalyvaujant elektroniniuose mokslo renginiuose iš karto rašomas renginio leidinys. Kitaip tariant, dalyvavimas elektroniniame mokslo renginyje, tarkim, konferencijoje nėra atskirtas nuo gerokai vėliau pasirodysiančio konferencijos leidinio. „@eities“ aplinkoje leidiniu tampa pati konferencija. Kas tradicinėje mokslo veikloje buvo du veiksmai, „@eities“ aplinkoje tapo vienu.

„@eities“ aplinka kartu iš esmės keičia požiūrį į mokslininkų bendravimą erdvėlaikyje, nes bendrus veikalus ir renginius mokslininkai čia ruošia diachroniniu būdu – dirbdami skirtingu paros metu, būdami skirtingose vietose.

„@eitis“ veikia dviem etapais:
 1. redaktoriams talkinant, uždaroje elektroninėje aplinkoje autoriai drauge vykdo renginius arba skyrium rengia veikalus, pereidami nuo juodraščių prie švarraščių;
 2. redaktoriams patvirtinus švarraščius, atviroje elektroninėje aplinkoje skelbiami recenzuoti ir ISSN numeruoti leidiniai.
Pirmą kartą apsilankius „@eityje“, eiga yra tokia:
 1. autorius siunčia redaktoriams prašymą registruoti;
 2. jungiasi prie tinklavietės;
 3. naršymo juostoje spustelėjęs „Formos“, pildo užduoties formą ir teikia redaktoriams. Jei užduotis – skelbti išleistą veikalą arba keisti nuotrauką, autoriui daugiau nieko nereikia daryti, likusi darbą atlieka redaktoriai. Jei užduotis – rengti naują veikalą arba vykdyti renginį, tęsiama (nr. 4–6);
 4. redaktorius rankraščių skiltyje autoriui skiria uždarą temyną, kuriame su autoriumi ir kitais susijusiais asmenimis (redaktoriais, recenzentais ir t. t.) vykdo autoriaus užduotį (pavyzdžiui, rengia elektroninį veikalą);
 5. įvykdžius užduotį, kurios rezultatas – tinkamai paruoštas būsimojo leidinio švarraštis, autorius, trečioji šalis arba „@eitis“ apmoka leidinio rengimo ir viešinimo tinklavietėje išlaidas (žr. „Finansavimas“);
 6. parengtas švarraštis skelbiamas recenzuotu ir ISSN numeruotu leidiniu, viešinamu pagal Mokslo bendrijoms taikomą Kūrybinių bendrijų licenciją CC BY.
Pasitelkus „@eityje“ įdiegtas sklaidos priemones, elektroninius leidinius galima patogiai platinti žiniatinklyje, įskaitant RSS (tinklavietės raiškiosios santraukos platinimo) kanalus ir socialinius tinklus.

„@eityje“ skelbiamiems leidiniams ir atskiroms jų dalims priskiriami ne tik pastovieji URL adresai, kurie naudojami internetiniams saitams kurti, bet ir tradiciniai bibliografijos aprašai, turintys dailesnį tipografinį pavidalą ir nedarkantys knyginio teksto.

Pasitelkus „@eityje“ įdiegtą išplėstinę ieškyklę, galima nuodugniai žvalgytis visateksčiame leidinių duomenyne. Skelbiamus leidinius galima tiesiogiai sieti su naujai rengiamu leidiniu kaip šaltinių citatas arba nuorodas.
 

Sklaida

Skleidžiant mokslinių tyrimų rezultatus, veiklos našumo požiūriu svarbios dvi aplinkybės: 1) ar ir kaip sparčiai pasiekiamos turimos auditorijos; 2) ar ir kaip sparčiai kuriamos naujos auditorijos. Nepasiekdamas turimų auditorijų, mokslas neatlieka pagrindinės savo paskirties – tyrimais skatinti visuomenės pažangą. Turimas auditorijas pasiekdamas pernelyg lėtai, mokslas tampa nevaisingas, nes skelbia pasenusius rezultatus. Nekurdamas arba pernelyg lėtai kurdamas naujas auditorijas, mokslas stokoja veržlumo, kurio netekęs rizikuoja prarasti net ir turimas auditorijas.

Mokslo tyrimų rezultatai „@eityje“ skleidžiami kanalais ir būdais, kurie dabartinei žinių visuomenei jau yra tapę neatsiejama globalaus susisiekimo ir bendravimo dalimi. Įgyvendinus pažangias informacijos sklaidos technologijas, atotrūkio tarp tyrimų rezultatų aprašymo ir viešinimo beveik nelikę.

Visų mokslo sričių tyrėjus ir leidinius telkiant viename socialiniame informaciniame tinkle, į vieną jungiant leidybos ir sklaidos grandis, iš esmės greitinama žinių apytaka mokslo bendruomenės viduje bei stipriai plečiamos akademinių sąveikų tarp skirtingų mokslo sričių ir krypčių galimybės.

Ne tik leidiniams, bet ir pavienėms jų dalims (straipsniams) suteikti pastovieji URL adresai leidinių naršymą daro sklandų ir patogų, leidžia kurti tiesioginius saitus leidinius cituojant arba minint. Kartu didinama tikimybė, kad leidinys neliks nepastebėtas didžiųjų žiniatinklio ieškos variklių.

Mokslo populiarinimui, naujų auditorijų kūrimui „@eityje“ įdiegtos pagrindinių socialinių tinklų („Twitter“, „Facebook“ ir „Google+“) jungtys, RSS (tinklavietės raiškiosios santraukos platinimo) kanalai bei kitos viešinimo priemonės, kurias ir autoriai, ir skaitytojai gali nukreipti į pasirinktą tinklavietės objektą – pačią tinklavietę, skiltį, temyną, temą ar straipsnį.

Pavyzdžiui, temos straipsnio poraštėje spustelėjus straipsnio numerį („str...“), atveriama straipsnio saitų užklotinė:
1.png
kurioje galima rinktis įvairias internetinės sklaidos priemones.
 

Sąlygos

Autoriaus registravimosi ir jungimosi prie elektroninių mokslo sklaidos vartų „@eitis“ (toliau – Tinklavietė) sąlygas (toliau – Sąlygos) nustato „@eities“ darbuotojai (toliau – Skleidėjas).

Už Tinklavietėje skelbiamo mokslo kūrinio (toliau – Kūrinys) elektroninio leidinio (toliau – Leidinys) turinį atsako Kūrinio autorius (toliau – Autorius). Už Leidinio formą atsako Skleidėjas.

Kokie Leidiniai, kokia apimtimi ir kaip ilgai Tinklavietėje skelbiami arba neskelbiami, sprendžia Skleidėjas.

Tinklavietėje skelbdamas Kūrinį, Autorius laiduoja, kad nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių į Kūrinį.

Tinklavietėje skelbdamas Kūrinį, Autorius sutinka, kad Skleidėjas Kūrinį viešintų Kūrybinių ir mokslo bendrijų licencijoje CC BY apibrėžtomis sąlygomis, telkdamasis Tinklavietėje numatytas sklaidos priemones.

Lankydamasis Tinklavietėje Autorius sutinka, kad tinkamam Tinklavietės veikimui užtikrinti būtų naudojami slapukai.

Naudojimosi Tinklaviete Sąlygas Skleidėjas keičia ir pildo savo nuožiūra.
 

Autorių teisės

Mokslo kūriniai elektroniniuose mokslo sklaidos vartuose „@eitis“ (toliau – Tinklavietė) skelbiami mokslo bendrijoms taikomoje kūrybinių bendrijų licencijoje CC BY apibrėžtomis sąlygomis, kurių esmė – leisti mokslo kūrinius platinti laisvai ir neatlygintinai su sąlyga, kad platinami kūriniai bus priskiriami jų autoriams.

Autorių teisės į Tinklavietėje skelbiamus mokslo kūrinius priklauso kūrinių autoriams, įskaitant trečiuosius asmenis, kuriems autoriai minėtas teises perleido. Tinklavietėje skelbdamas mokslo kūrinį, autorius laiduoja, kad nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių į kūrinį. Kartu tinklavietėje skelbdamas kūrinį, autorius laiduoja, kad jo teisės į kūrinį neprieštarauja Tinklavietėje taikomoms Kūrybinių bendrijų licencijos CC BY sąlygoms.
 

Slapukai

Lankydamiesi „@eities“ tinklavietėje sutinkate, kad tinkamam tinklavietės veikimui užtikrinti būtų naudojami slapukai.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra smulkios teksto bylos, kurias tinklavietės prašymu žiniatinklio naršyklė saugo jūsų kompiuteryje. Šios bylos leidžia tinklavietei žymėtis kai kuriuos jūsų veiksmus, pavyzdžiui, pasirinktas nuostatas, žiniatinklio naršymo praeitį, arba savaiminio jungimo prie tinklavietės būseną.

Slapukai kompiuteryje gali būti saugomi trumpai (pavyzdžiui, tik vieną naršymo seansą), arba ilgai (pavyzdžiui, vienerius metus). Trečiosioms šalims priklausančių slapukų „@eitis“ nevaldo.

„@eities“ slapukai

„@eityje“ slapukai pasitelkiami įvairiais tikslais:
 • autoriams registruoti ir jų nuostatoms saugoti, pavyzdžiui, užtikrinant, kad naršydamas autorius liktų prisijungęs prie tinklavietės, arba kad tinklavietė būtų rodoma kalba, kurią autorius pasirinko;
 • tinklavietei tobulinti stebint, kaip autoriai ja naudojasi;
 • leidinių sklaidai, pasitelkiant trečiųjų šalių slapukus, pavyzdžiui, „Facebook“, arba „Twitter“. Šių slapukų „@eitis“ nevaldo.

Įprastiniai tinklavietės slapukai

Šiais slapukais užtikrinamas sklandus tinklavietės programinės įrangos veikimas:
 • {slapukoPriešdėlis}session: saugo autoriaus sesijos atpažiniklį (ID);
 • {slapukoPriešdėlis}user: saugo tik autoriui skirtą raktą, leidžiantį vartyti tinklavietės puslapius, nenutraukiant prisijungimo.

Papildomi ir trečiųjų šalių nustatomi slapukai

Lankantis tinklavietėje gali būti nustatomi papildomi slapukai informacijai apie autorių atliekamus veiksmus arba pasirenkamas nuostatas saugoti.

Dar kitus slapukus gali nustatyti paslaugas teikiančios trečiosios šalys, renkančios anoniminę informaciją apie tinklavietės lankytojus, arba tinklavietės puslapiuose įstatytą turinį, pavyzdžiui, „YouTube“ ir panašių tinklaviečių įrašus.

Slapukų trynimas arba išjungimas

Slapukai tvarkomi keičiant žiniatinklio naršyklės nuostatas. Nuodugniau, kaip populiariosiose naršymo programose nustatyti slapukus, aiškinama žemiau nurodytuose vadovėliuose:
 

Techniniai reikalavimai

„@eities“ tinklavietės veikimas išbandytas pagrindinėse žiniatinklio naršyklėse: „Firefox“, „Edge“, „Safari“, „Crome“ ir „Opera“.

Remdamosi skirtingomis technologijomis, pasižymėdamos skirtingomis ypatybėmis, naršyklės tuos pačius tinklalapius vaizduoja skirtingai. Programuojant tinklavietę, stengtasi, kad išvaizdos skirtumai naršyklėse būtų kuo mažesni. Kompiuterinės tipografijos požiūriu šiuo metu patikimiausiai veikia naršyklė „Firefox“.

Kitas itin svarbus tinklavietės išvaizdos veiksnys – teksto šriftas. „@eityje“ pagrindiniais šriftais numatyti „Georgia“, „Verdena“, „Droid Sans“, „Trebuchet MS“, „Arial“ ir „Consolas“, kurie paprastai įtraukiami į populiarąsias operacines sistemas arba platformas, tačiau ne visada, todėl būtina įsitikinti ir, reikalui esant, pasirūpinti, kad šie šriftai kompiuteryje būtų įdiegti.

„@eities“ grafinė sąsaja kurta, taikant sąveikiojo projektavimo (angl. responsive design) principus, todėl savaime prisitaiko prie stalinių kompiuterių, skreitinukų, planšečių ir mobiliųjų įrenginių ekranų.
 

Bibliografijos rašyba

Vieno autoriaus knyga

IšnašojeLiteratūroje
Vytautas Ališauskas, Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, p. 142–144.Ališauskas, Vytautas, Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Aidai, 2009.

Bendraautorių knyga

IšnašojeLiteratūroje
Algis Mickūnas, Arvydas Šliogeris, Filosofijos likimas, p. 79.Mickūnas, Algis; Arvydas Šliogeris, Filosofijos likimas, Vilnius: Baltos lankos, 2009.

Sudaryta knyga

IšnašojeLiteratūroje
Kęstutis Šapoka, Vytautas Michelkevičius (sud.), (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987−2011 m., p. 168–197.Šapoka, Kęstutis; Vytautas Michelkevičius (sud.), (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987−2011 m., Vilnius: LTMKS, 2011.

Straipsnis žurnale

IšnašojeLiteratūroje
Diana Janušauskienė, „Tolerancijos apraiškos Lietuvoje: vertybinės nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu“, p. 424.Janušauskienė, Diana, „Tolerancijos apraiškos Lietuvoje: vertybinės nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu“, Socialinių mokslų studijos, 2013, 5(2), p. 421–432.

Straipsnis rinkinyje

IšnašojeLiteratūroje
Naglis Kardelis, „Vaizduotė ir filosofijos ištakos“, p. 124–135.Kardelis, Naglis, „Vaizduotė ir filosofijos ištakos“ / Rita Repšienė (sud.), Lietuvos kultūros tyrimai, t. 1: Medijos, politika, vaizduotė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 124–135.

Žiniatinklio šaltinis

Pastabos

Pagrindinis bibliografinio aprašo dėmenų skyrybos ženklas yra kablelis.

Asmenvardžiai (vardai ir pavardės) rašomi visi netrumpinant.

Knygų (ir kitų stambios apimties leidinių) pavadinimai skiriami kursyvu, straipsnių (ir kitų smulkios apimties leidinių) – kabutėmis.

Kabutės rašomos originalo kalba. Pavyzdžiui, jei bibliografinis šaltinis yra lietuvių kalba, rašomos lietuviškosios kabutės „…“, jei prancūzų – pracūziškosios « … », jei anglų – angliškosios “…”, ir taip toliau.

Puslapio santrumpa prieš puslapio numerį rašoma originalo kalba. Pavyzdžiui, jei bibliografinis šaltinis yra lietuvių kalba, rašoma „p.“, jei vokiečių, „S.“, jei rusų, „с.“, ir taip toliau.

Bibliografinių šaltinių rašyba išnašose:
 • jei dėstomos minties ryšys su šaltiniu nėra tiesioginis, prieš šaltinį rašomas „žr.“ (paprastai atvejais, kai šaltinis nurodomas necituojant, pavyzdžiui, atpasakojant kito autoriaus mintį arba žymint platesnį aptariamo klausimo kontekstą);
 • jei dėstomos minties ryšys su šaltiniu nėra tiesioginis ir yra lyginamojo arba kontrastuojamojo pobūdžio („pavyzdžiui…“, „skirtingai nuo…“ ir pan.), prieš šaltinį rašomas „plg.“.
 

Finansavimas

„@eities“ veiklos finansuojamos keturiais būdais:

1) Rėmėjas arba darbdavys → @eitis → autorius
Finansinę paramą arba autoriaus darbdavio mokestį už teikiamas elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas gauna „@eitis“. Gautos lėšos paslaugas autoriams leidžia teikti neatlygintinai.

2) Rėmėjas arba darbdavys → autorius → @eitis
Finansinę paramą arba darbdavio mokestį elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugoms pirkti gauna autorius. Gautos lėšos leidžia atlyginti „@eičiai“ už teikiamas paslaugas.

3) @eitis → autorius
Elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas „@eitis“ autoriams neatlygintinai teikia, pasitelkdama nuosavus išteklius (paprastai pažintiniais, mokomaisiais, arba labdaros tikslais).

4) Autorius → @eitis
Autorius „@eičiai“ už teikiamas elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas atlygina nuosavomis lėšomis (paprastai, kai nėra galimybės naudotis parama).

Paslaugų teikimo sąnaudų – įkainių lentelė
VeiklaRezultatasKiekisĮkainis
Visapusė tinklavietės redaktorių pagalba, rašto klaidų taisymas, duomenų įvedimas, žymėjimas meta gairėmis, neterminuotas leidinio skelbimas ir duomenų saugojimasPDF leidinys1 byla Bylos dydis – iki 20 MB. 200 Eur + PVM
Visapusė tinklavietės redaktorių pagalba, kalbos stiliaus ir rašto klaidų taisymas, duomenų keitimas ir įvedimas, maketavimas Teksto priedus (pvz., grafiką, garso ir vaizdo įrašus), kuriems kurti reikalingos ypatingos pastangos, žinios bei priemonės, autoriai rengia patys arba užsako redaktoriams pagal šių iš anksto apskaičiuotą ir suderintą atskirą įkainį. , žymėjimas meta gairėmis, neterminuotas leidinio skelbimas ir duomenų saugojimasHTML leidinys1 sp. lankas200 Eur + PVM