Įvadas

Apie @eitį

@eitis @eitis® – registruotas UAB „Kranto studijos“ prekių ženklas. Tariama „ateitis“. Rašmeniu @ simboliškai nurodoma į saityno programavimo sintaksėje vartojamą ženklą at (angl. at sign, liet. eta arba kilpelė) adresui, vietai, keliui, maršrutui, krypčiai žymėti. – tai saityno platforma nuotoliniam mokslininkų bendradarbiavimui raiškiojo turinio Angl. rich content, rich media. priemonėmis.

@eitis Lietuvos mokslo bendruomenei siūlo išplėtotą internetinę infrastruktūrą:

 • moksliniams tyrimams vykdyti, pasitelkiant elektroninį visatekstį duomenyną su mokslui pritaikyta ieškykle;
 • recenzuotiems mokslo leidiniams rengti ir skelbti raiškiojo turinio priemonėmis (mišria tipografija, vaizdo ir garso įrašais, sąveikia grafika, lentelėmis, duomenynais ir t. t.) saityno kalbomis (HTML ir t. t.);
 • nuotoliniams asinchroniniams mokslo renginiams vykdyti;
 • nuotoliniams asinchroniniams mokslo posėdžiams rengti su galimybe balsuoti atvirai arba slaptai.

Teikdama šias paslaugas @eitis taiko pažangias saityno technologijas, vadovaujasi aukštais tarptautiniais standartais, užtikrindama deramą kaupiamos informacijos apsaugą, skelbiamų mokslo leidinių kokybės patikrą, autorių ir gretutinių teisių priežiūrą.

 

Veikla

@eityje mokslininkams sudarytos šiuolaikiškos sąlygos bendradarbiauti nuotoliniu būdu raiškiojo turinio priemonėmis. Galima rengti ir skelbti įvairių žanrų elektroninius mokslo leidinius saityno kalbomis (HTML ir t. t.). Galima vykdyti nuotolinius asinchroninius mokslo renginius (konferencijas, simpoziumus, seminarus, paskaitas ir pan.). Galima rengti nuotolinius asinchroninius posėdžius, o svarstant klausimus – balsuoti atvirai arba slaptai.

@eitis leidžia sparčiau ir našiau dirbti. Pavyzdžiui, dalyvaujant mokslo renginyje iš karto rašomas renginio leidinys. Kitaip tariant, dalyvavimas mokslo renginyje, tarkim, konferencijoje nėra atskirtas nuo gerokai vėliau pasirodysiančio konferencijos leidinio. @eityje leidiniu tampa pati konferencija. Kas tradicinėje mokslo praktikoje buvo du veiksmai, @eityje tapo vienu.

@eitis iš esmės keičia mokslininkų bendravimo erdvėlaikyje sąlygas, nes bendras užduotis mokslininkai čia atlieka asinchroniniu būdu – dirbdami skirtingu paros metu, būdami skirtingose vietose.

Pirmą kartą apsilankius @eityje, eiga yra tokia:

 1. mokslininkas pildo formą „Registruotis“ Forma pasiekiama neprisijungus prie tinklavietės. ;
 2. redaktoriui pranešus apie sėkmingą registravimą, jungiasi prie tinklavietės;
 3. naršymo juostoje spustelėjęs „Formos“, pildo užduoties formą ir teikia redaktoriams. Jei užduotis – skelbti išleistą veikalą arba keisti nuotrauką, autoriui daugiau nieko nereikia daryti, likusį darbą atlieka redaktoriai. Jei užduotis – rengti naują veikalą arba vykdyti renginį, tęsiama (nr. 4–6);
 4. redaktorius autoriui skiria uždarą temyną, kuriame su autoriumi ir kitais susijusiais asmenimis (redaktoriais, recenzentais ir t. t.) vykdo autoriaus užduotį (pavyzdžiui, rengia elektroninį veikalą);
 5. įvykdžius užduotį, kurios rezultatas – tinkamai paruoštas būsimojo leidinio rankraštis, autorius, trečioji šalis arba @eitis apmoka leidinio rengimo ir viešinimo tinklavietėje išlaidas (žr. „Finansavimas“);
 6. parengtas rankraštis skelbiamas leidiniu recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje viešinimui pagal Mokslo bendrijoms taikomą Kūrybinių bendrijų licenciją CC BY.

Pasitelkus @eityje įdiegtas sklaidos priemones, elektroninius leidinius galima patogiai platinti saityne, įskaitant RSS (tinklavietės raiškiosios santraukos platinimo) kanalus ir socialinius tinklus.

@eityje skelbiamiems leidiniams ir atskiroms jų dalims priskiriami ne tik pastovieji URL adresai, kurie naudojami internetiniams saitams kurti, bet ir tradiciniai bibliografijos aprašai, turintys dailesnį tipografinį pavidalą ir nedarkantys knyginio teksto.

Pasitelkus @eityje įdiegtą išplėstinę ieškyklę, galima nuodugniai žvalgyti visatekstį leidinių duomenyną. Paskelbtus leidinius galima tiesiogiai sieti su naujai rengiamu leidiniu kaip citatų šaltinius arba išteklius.

 

Sklaida

Skleidžiant mokslinių tyrimų rezultatus, veiklos našumo požiūriu svarbios dvi aplinkybės: 1) ar ir kaip sparčiai pasiekiamos turimos auditorijos; 2) ar ir kaip sparčiai kuriamos naujos auditorijos. Nepasiekdamas turimų auditorijų, mokslas neatlieka pagrindinės savo paskirties – tyrimais skatinti visuomenės pažangą. Turimas auditorijas pasiekdamas pernelyg lėtai, mokslas tampa nebeaktualus, nes skelbia pasenusius rezultatus. Nekurdamas arba pernelyg lėtai kurdamas naujas auditorijas, mokslas stokoja veržlumo, kurio netekęs rizikuoja prarasti net ir turimas auditorijas.

Mokslo tyrimų rezultatai @eityje skleidžiami kanalais ir būdais, kurie dabartinei žinių visuomenei jau yra tapę neatsiejama globalaus susisiekimo ir bendravimo dalimi. Įgyvendinus pažangias informacijos sklaidos technologijas, atotrūkio tarp tyrimų rezultatų aprašymo ir viešinimo beveik nelikę.

Visų mokslo sričių tyrėjus ir leidinius telkiant viename socialiniame informaciniame tinkle, į vieną jungiant leidybos ir sklaidos grandis, iš esmės greitinama žinių apytaka mokslo bendruomenės viduje bei stipriai plečiamos akademinių sąveikų tarp skirtingų mokslo sričių ir krypčių galimybės.

Ne tik leidiniams, bet ir pavienėms jų dalims (tęsiniams) suteikti pastovieji URL adresai leidinių naršymą daro sklandų ir patogų, leidžia kurti tiesioginius saitus leidinius cituojant arba minint. Kartu didinama tikimybė, kad leidinys neliks nepastebėtas didžiųjų saityno ieškos variklių.

Mokslo populiarinimui, naujų auditorijų kūrimui @eityje įdiegtos pagrindinių socialinių tinklų jungtys, RSS (tinklavietės raiškiosios santraukos platinimo) kanalai bei kitos viešinimo priemonės, kurias ir autoriai, ir skaitytojai gali nukreipti į pasirinktą tinklavietės objektą – pačią tinklavietę, skiltį, temyną, temą ar tęsinį.

Pavyzdžiui, temos tęsinio antraštėje spustelėjus sklaidos piktogramą, atveriama tęsinio saitų užklotinė:

Tęsinio sklaidos užklotinė

kurioje galima rinktis įvairias internetinės sklaidos priemones.

 

Sąlygos

Autoriaus registravimo ir jungimosi prie @eities sąlygas (toliau – Sąlygos) nustato @eitis.

Už @eityje paskelbto mokslo leidinio (toliau – Leidinys), kurį sudaro mokslo kūrinys (toliau – Kūrinys) ir jo autoriaus akademinės veiklos aprašas (toliau – Aprašas), turinį atsako Kūrinio autorius (toliau – Autorius). Už Leidinio formą atsako @eitis.

Kūrinys ir Aprašas – neatsiejamos Leidinio dalys. Kūrinį sudaro Autoriaus atliktas ir raiškiojo turinio priemonėmis išdėstytas mokslinis tyrimas. Aprašą sudaro Autoriaus nuotrauka ir informacija apie Autoriaus akademinę veiklą. Paskelbtas Leidinys tampa viešąja informacija.

Kokius Leidinius, kokia apimtimi ir kaip ilgai @eityje skelbia arba neskelbia Autoriai, sprendžia @eitis.

@eityje skelbdamas Kūrinį, Autorius laiduoja, kad nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių į Kūrinį.

@eityje skelbdamas Kūrinį, Autorius sutinka, kad @eitis Kūrinį viešintų kūrybinių ir mokslo bendrijų licencijoje CC BY apibrėžtomis sąlygomis, telkdamasi @eityje numatytas sklaidos priemones.

Lankydamasis @eityje Autorius sutinka, kad tinkamam @eities veikimui užtikrinti būtų naudojami slapukai.

Naudojimosi @eitimi Sąlygas @eitis taiso ir pildo savo nuožiūra, skelbdama @eities įvado tęsinyje „Sąlygos“.

 

Autorių teisės

Mokslo kūriniai @eityje skelbiami mokslo bendrijoms taikomoje kūrybinių bendrijų licencijoje CC BY apibrėžtomis sąlygomis, kurių esmė – leisti mokslo kūrinius platinti laisvai ir neatlygintinai su sąlyga, kad platinami kūriniai priskiriami jų autoriams.

Autorių teisės į @eityje skelbiamus mokslo kūrinius priklauso kūrinių autoriams, įskaitant trečiuosius asmenis, kuriems autoriai minėtas teises perleido. @eityje skelbdamas mokslo kūrinį, autorius laiduoja, kad nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių į kūrinį. Kartu @eityje skelbdamas kūrinį, autorius laiduoja, kad jo teisės į kūrinį neprieštarauja @eityje taikomoms kūrybinių bendrijų licencijos CC BY sąlygoms.

 

Slapukai

Lankydamiesi @eityje sutinkate, kad tinkamam tinklavietės veikimui užtikrinti būtų naudojami slapukai.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra smulkios teksto bylos, kurias tinklavietės prašymu saityno naršyklė saugo jūsų kompiuteryje. Šios bylos leidžia tinklavietei žymėtis kai kuriuos jūsų veiksmus, pavyzdžiui, pasirinktas nuostatas, saityno naršymo praeitį, arba savaiminio jungimo prie tinklavietės būseną.

Slapukai kompiuteryje gali būti saugomi trumpai (pavyzdžiui, tik vieną naršymo seansą), arba ilgai (pavyzdžiui, vienerius metus). Trečiosioms šalims priklausančių slapukų @eitis nevaldo.

@eities slapukai

@eityje slapukai pasitelkiami įvairiais tikslais:

 • autoriams registruoti ir jų nuostatoms saugoti, pavyzdžiui, užtikrinant, kad naršydamas autorius liktų prisijungęs prie tinklavietės, arba kad tinklavietė būtų rodoma kalba, kurią autorius pasirinko;
 • tinklavietei tobulinti stebint, kaip autoriai ja naudojasi;
 • leidinių sklaidai, pasitelkiant trečiųjų šalių slapukus, pavyzdžiui, „Facebook“, arba „Twitter“. Šių slapukų @eitis nevaldo.

Įprastiniai tinklavietės slapukai

Šiais slapukais užtikrinamas sklandus tinklavietės programinės įrangos veikimas:

 • {slapukoPriešdėlis}session: saugo autoriaus sesijos atpažiniklį (ID);
 • {slapukoPriešdėlis}user: saugo tik autoriui skirtą raktą, leidžiantį vartyti tinklavietės puslapius, nenutraukiant prisijungimo.

Papildomi ir trečiųjų šalių nustatomi slapukai

Lankantis tinklavietėje gali būti nustatomi papildomi slapukai informacijai apie autorių atliekamus veiksmus arba pasirenkamas nuostatas saugoti.

Dar kitus slapukus gali nustatyti paslaugas teikiančios trečiosios šalys, renkančios anoniminę informaciją apie tinklavietės lankytojus, arba tinklavietės puslapiuose įstatytą turinį, pavyzdžiui, „YouTube“ ir panašių tinklaviečių įrašus.

Slapukų trynimas arba išjungimas

Slapukai tvarkomi keičiant saityno naršyklės nuostatas. Nuodugniau, kaip populiariosiose naršymo programose nustatyti slapukus, aiškinama žemiau nurodytuose vadovėliuose:

 

Techniniai reikalavimai

@eities veikimas išbandytas pagrindinėse saityno naršyklėse:„Firefox“, „Edge“, „Safari“, „Crome“ ir „Opera“.

Remdamosi skirtingais techniniais sprendiniais, pasižymėdamos skirtingomis ypatybėmis, tuos pačius tinklalapius naršyklės vaizduoja skirtingai. Programuojant tinklavietę, stengtasi, kad išvaizdos skirtumai naršyklėse būtų kuo mažesni. Kompiuterinės tipografijos požiūriu šiuo metu patikimiausiai veikia naršyklė „Firefox“.

Kitas itin svarbus tinklavietės išvaizdos veiksnys – teksto šriftas. @eityje pagrindiniais šriftais numatyti „Georgia“, „Verdena“, „Droid Sans“, „Trebuchet MS“, „Arial“ ir „Consolas“, kurie paprastai įtraukiami į populiarąsias operacines sistemas arba platformas, tačiau ne visada, todėl būtina įsitikinti ir, reikalui esant, pasirūpinti, kad šie šriftai kompiuteryje būtų įdiegti.

@eities grafinė sąsaja kurta, taikant sąveikiojo projektavimo (angl. responsive design) principus, todėl savaime prisitaiko prie stalinių kompiuterių, skreitinukų, planšečių ir mobiliųjų įrenginių ekranų.

 

Bibliografijos rašyba

Vieno autoriaus knyga
IšnašojeLiteratūroje
Vytautas Ališauskas, Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, p. 142–144.Ališauskas, Vytautas, Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Aidai, 2009.
Bendraautorių knyga
IšnašojeLiteratūroje
Algis Mickūnas, Arvydas Šliogeris, Filosofijos likimas, p. 79.Mickūnas, Algis; Arvydas Šliogeris, Filosofijos likimas, Vilnius: Baltos lankos, 2009.
Sudaryta knyga
IšnašojeLiteratūroje
Kęstutis Šapoka, Vytautas Michelkevičius (sud.), (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987−2011 m., p. 168–197.Šapoka, Kęstutis; Vytautas Michelkevičius (sud.), (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987−2011 m., Vilnius: LTMKS, 2011.
Straipsnis žurnale
IšnašojeLiteratūroje
Diana Janušauskienė, „Tolerancijos apraiškos Lietuvoje: vertybinės nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu“, p. 424.Janušauskienė, Diana, „Tolerancijos apraiškos Lietuvoje: vertybinės nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu“, Socialinių mokslų studijos, 2013, t. 5, nr. 2, p. 421–432.
Straipsnis rinkinyje
IšnašojeLiteratūroje
Naglis Kardelis, „Vaizduotė ir filosofijos ištakos“, p. 124–135.Kardelis, Naglis, „Vaizduotė ir filosofijos ištakos“ | Rita Repšienė (sud.), Lietuvos kultūros tyrimai, t. 1: Medijos, politika, vaizduotė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 124–135.

Pastabos

Pagrindinis bibliografinio aprašo dėmenų skyrybos ženklas yra kablelis.

Asmenvardžiai (vardai ir pavardės) rašomi visi netrumpinant.

Knygų (ir kitų stambios apimties leidinių) pavadinimai skiriami kursyvu, straipsnių (ir kitų smulkios apimties leidinių) – kabutėmis.

Kabutės rašomos originalo kalba. Pavyzdžiui, jei bibliografinis šaltinis yra lietuvių kalba, rašomos lietuviškosios kabutės „…“, jei prancūzų – pracūziškosios « … », jei anglų – angliškosios “…”, ir taip toliau.

Puslapio santrumpa prieš puslapio numerį rašoma originalo kalba. Pavyzdžiui, jei bibliografinis šaltinis yra lietuvių kalba, rašoma „p.“, jei vokiečių, „S.“, jei rusų, „с.“, ir taip toliau.

Bibliografinių šaltinių rašyba išnašose:

 • jei dėstomos minties ryšys su šaltiniu nėra tiesioginis, prieš šaltinį rašomas „žr.“ (paprastai atvejais, kai šaltinis nurodomas necituojant, pavyzdžiui, atpasakojant kito autoriaus mintį arba žymint platesnį aptariamo klausimo kontekstą);
 • jei dėstomos minties ryšys su šaltiniu nėra tiesioginis ir yra lyginamojo arba kontrastuojamojo pobūdžio („pavyzdžiui…“, „skirtingai nuo…“ ir pan.), prieš šaltinį rašomas „plg.“.
 

Finansavimas

@eities veiklos finansuojamos keturiais būdais:

1) Rėmėjas arba darbdavys → @eitis → autorius
Finansinę paramą arba autoriaus darbdavio mokestį už teikiamas elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas gauna @eitis. Gautos lėšos paslaugas autoriams leidžia teikti neatlygintinai.

2) Rėmėjas arba darbdavys → autorius → @eitis
Finansinę paramą arba darbdavio mokestį elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugoms pirkti gauna autorius. Gautos lėšos leidžia atlyginti @eičiai už teikiamas paslaugas.

3) @eitis → autorius
Elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas @eitis autoriams teikia neatlygintinai, pasitelkdama nuosavus išteklius (paprastai pažintiniais, mokomaisiais, arba labdaros tikslais).

4) Autorius → @eitis
Autorius @eičiai už teikiamas elektroninės leidybos ir sklaidos paslaugas atlygina nuosavomis lėšomis (paprastai, kai nėra galimybės naudotis parama).

Paslaugų įkainiai
PaslaugaAprašasKiekisĮkainis
HTML leidinio rengimas ir skelbimasVisapusė @eities redaktorių pagalba, kalbos stiliaus ir rašto klaidų taisymas, leidinio maketavimas Teksto priedai (diagramos, duomenų lentelės ir pan.) rengiami pagal iš anksto apskaičiuotą ir suderintą atskirą įkainį. Teksto priedus (pvz., grafiką, garso ir vaizdo įrašus), kuriems kurti reikalingos ypatingos sąlygos, žinios bei priemonės, autoriai rengia patys. , programavimas ir skelbimas recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje Leidiniai · ISSN 2424-421X, neterminuotas Leidinys gali būti pašalintas iš tinklavietės, gavus trečiųjų šalių skundą dėl akademinės etikos arba autorių teisių pažeidimo. duomenų saugojimas1 sp. l.400 Eur + PVM
PDF leidinio skelbimasVisapusė @eities redaktorių pagalba, aprašomųjų leidinio duomenų rengimas ir skelbimas kartu su leidiniu recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje Leidiniai · ISSN 2424-421X, neterminuotas Žr. išn. 2. duomenų saugojimas1 byla100 Eur + duomenų saugojimo mokestis Mokestis skaičiuojamas, atsižvelgiant į PDF bylos dydį. + PVM
Mokslo renginio vykdymasVisapusė @eities redaktorių pagalba tinklavietėje vykdant rašytinį mokslo renginį (simpoziumą, konferenciją ir pan.)1 dalyvis100 Eur + PVM