Baigėsi Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra 02

Finansavimo tikslas
Sukurti paskatas ir sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

Finansuojamos veiklos
Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos
Suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas.

Papildoma informacija:
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur nenustatyta. Projektui galima skirti finansavimo suma kinta priklausomai nuo Projektų finansavimo ir administravimo 37 punkte įvardintų suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių.

Galimi pareiškėjai
Galimi pareiškėjai yra profesinio mokymo įstaigos, suaugusiųjų švietimo centrai, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

Pareiškėjų tipai
  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas
Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 46 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 22 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2018 m. sausio 22 d. 17:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. sausio 22 d. 24:00 val.

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius

Susiję dokumentai

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Klausimynas apie pirkimo (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dok...letra-paraiskos-forma-nr-09-4-2-esfa-k-714-02
Ir dalies užpildyta priemonės "Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra" paraiškos forma (Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02)

Kontaktai
Milena Tamošiūnienė, Projektų valdymo skyriaus II Vyr. projektų vadovė, [email protected], 8 5 250 0273

Loreta Raugalaitė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, [email protected], 8 5 241 3173

Kęstutis Bartusevičius, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovas, [email protected], 8 5 231 4721
 
Grįžti