Baigėsi 2018 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“, paraiškas finansavimui 2019–2020 m. gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 17 d. 17 val.

Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendro Lietuvos ir Prancūzijos projekto tyrėjų trumpalaikių vizitų (iki 1 mėn. trukmės) į partnerio instituciją Prancūzijoje ar Lietuvoje kelionės išlaidoms ir dienpinigiams apmokėti. Moksliniams tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšos iš programos neskiriamos.

Galimi pareiškėjai
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos projektų paraiškas Lietuvoje gali teikti mokslinių tyrimų laboratorijos, mokslininkų grupės ar pavieniai mokslininkai kartu su vykdančiąja institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų negali teikti projektų vadovai ir vykdytojai kartu su tais pačiais projektų vadovais ir vykdytojais iš Prancūzijos, kurių projektai buvo finansuojami pagal programos „Žiliberas“ 2016 m. kvietimą (projektai vykdomi 2017-2018 m.). Teikti paraišką su kitais projektų vadovais ir vykdytojais – leidžiama.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abejose šalyse. Lietuvos partneriai paraiškas teikia Tarybai.

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje nuo 2018 m. vasario 15 d. iki 2018 m. gegužės 17 d. 17 val. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas papildomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.

Vykdančiosios institucijos raštas rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir nuskenuotas įkeliamas prie projekto aprašo elektroninėje sistemoje iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Spausdinta paraiška Tarybai neteikiama.

Paraiškų rengimo nuostatos
  1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 2 d., baigtis – ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 2 metų.
  2. Iš Lietuvos pusės finansuojamos Lietuvos tyrėjų kelionės išlaidos (ik i 435 eurų) į partnerių instituciją Prancūzijoje ir Prancūzijos tyrėjų dienpinigiai (110 eurų parai) vizito Lietuvoje metu.
  3. Iš Prancūzijos pusės finansuojamos Prancūzijos tyrėjų kelionės išlaidos (iki 500 eurų) į partnerių instituciją Lietuvoje ir Lietuvos tyrėjų dienpinigiai (110 eurų parai) vizito Prancūzijoje metu.
  4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
  5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  6. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2018 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. V-45 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami programos „Žiliberas“ tinklalapyje.

Papildoma informacija
Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė tel. (+370) 67614629, e. p. [email protected]