Baigėsi Programos M-ERA.NET 2 2018 metų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos M-ERA.NET 2 („Nuo medžiagų mokslo ir inžinerijos iki inovacijų Europoje“) 2018 metų kvietimas teikti paraiškas. Trumpąsias paraiškas anglų kalba galima teikti iki 2018 m. birželio 12 d. 12 val. (Centrinės Europos laiku – CET).

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja finansuojančios organizacijos iš 24 šalių: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Portugalijos (Azorų), Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat Brazilijos, Pietų Afrikos Respublikos, Rusijos ir Taivano.

Numatomas kvietimo biudžetas – 24 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 200 000 Eur.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo teminės sritys:
  1. Daugiaskalis modeliavimas medžiagų inžinerijai ir perdirbimui (angl. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP));
  2. Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (angl. Innovative surfaces, coatings and interfaces);
  3. Didelio našumo kompozitai (angl. High performance composites);
  4. Funkcinės medžiagos (angl. Functional materials);
  5. Naujos strategijos pažangių medžiagų technologijoms sveikatos srityje (angl. New strategies for advanced material-based technologies in health applications);
  6. Medžiagos adityviai (sluoksninei) gamybai (angl. Materials for additive manufacturing).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 2 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent viena turi būti ES valstybė narė ar asocijuota šalis). Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio M-ERA.NET 2 programos projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Paraiškos teikiamos programos M-ERA.NET 2 elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Trumposios paraiškos bus priimamos nuo 2018 m. kovo 13 d. iki 2018 m. birželio 12 d. 12 val. (CET), išsamiosios – iki 2018 m. lapkričio 8 d. 12 val. (CET)

Paraiškų rengimo nuostatos
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Paraiška rengiama vadovaujantis Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir M-ERA.NET 2 programos 2018 m. kvietimo sąlygomis.

Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos „M-ERA.NET“ interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės M-ERA.NET programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256 e. p. [email protected] (Gedimino pr. 3, kab. 151)