Baigėsi Kvietimas pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“

[Iki 2018-05-28]
Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.

Veiklos tikslas
Padidinti MTEP rezultatų komercinimo mastą, stiprinant žmogiškuosius MTEP gebėjimus, būtinus MTEPI prioritetams įgyvendinti, pritraukiant mokslininkus ir kitus tyrėjus iš užsienio.

Tinkami pareiškėjai
Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS sistemą (www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai
Juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas).

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams
Paraiškos rengiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas nr. 2.

Kvietimo biudžetas
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 14 481 001,00 euro (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro).

Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu nr. V-272, ir kita informacija pareiškėjams skelbiama Tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiškos ir jų priedai teikiami per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti raštu.

Jei paraiškos teikiamos raštu, jos gali būti teikiamos vienu iš šių būdų:
  1. įgyvendinančiajai institucijai teikiama pasirašyta popierinė paraiška ir jos priedai, parengti lietuvių kalba. Kartu pateikiama elektroninėje laikmenoje įrašyta paraiška ir jos priedai. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius;
  2. įgyvendinančiajai institucijai elektroninio pašto adresu [email protected] siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 28 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2018 m. gegužės 28 d. 16:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. gegužės 28 d. 24:00.

Paraišką su priedais teikiant raštu, kartu turi būti teikiamas ir institucijos lydraštis.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų, bus atmestos.

Pareiškėjų informavimas
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
  • programų koordinatorė Diana Kizalaitė, el. p. [email protected], tel. 8 604 53 397;
  • programų koordinatorė Jurgita Taukytė, el. p. [email protected], tel.8 604 75 637;
  • finansininkė Violeta Zdanevičienė, el. p. [email protected], tel. 8 604 53 722.
  • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p. [email protected], tel. 8 604 76 286.