Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia mokslo studijų institucijas ir įmones, vykdančias doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 17 d. 24:00 val.

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti – tai antrasis Tarybos vykdomo doktorantūros vietų paskirstymo konkurso etapas, kuris yra skirtas paraiškų doktorantūros vietoms gauti teikimui, jų vertinimui ir doktorantūros vietų skyrimui. Konkurso būdu atrinktos doktorantūros vietos bus finansuojamos Tarybos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis.

2018 m. numatoma atrinkti 75 doktorantūros vietas, skiriant 10 vietų humanitarinių, 8 – socialinių, 14 – fizinių, 5 – žemės ūkio, po 15 – biomedicinos bei technologijos mokslų, 3 – menų sritims ir 5 vietos bet kurios mokslo srities doktorantūrai, kurios metu moksliniai tyrimai bus vykdomi įmonėje.

Konkurso tikslas
Konkursinės doktorantūros tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą mokslo ir studijų institucijose, finansuojant doktorantūros temas, kurios yra aktualios plėtojant šiuolaikinius mokslo ar meno tyrimus, ar kurios atliepia Lietuvos ūkio poreikius.

Galimi pareiškėjai
Paraišką doktorantūros vietai gauti gali teikti doktorantūros teisę turinti institucija, doktorantūros teisės neturinti institucija ar įmonė, vykdanti mokslo krypties, kurioje teikiama paraiška, aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant paraiškos aprašo formą elektroninėje sistemoje. Užpildytas paraiškos aprašas išsiunčiamas elektroninėje sistemoje iki 2018 m. gegužės 17 d. 24 val.

Paraišką teikianti institucija ar įmonė per 10 darbo dienų po paskutinės paraiškų pateikimo dienos (iki birželio 1 d.) turi Tarybai pateikti institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą dalyvauti doktorantūros vietų konkurse. Šiame prašyme turi būti išvardytos konkursui teikiamos paraiškos doktorantūros vietai gauti. Paraiška bus laikoma pateikta tik tada, jeigu ji bus įtraukta į prašyme išvardintų paraiškų sąrašą.

Prašymas teikiamas elektroninėje sistemoje prisijungus prie paraiškų teikimo sistemos Tarybos suteiktais prisijungimo duomenimis, kurie bus išsiųsti mokslo ir studijų institucijų padalinių, atsakingų už doktorantūros administravimą, vadovams arba kontaktiniams asmenims, kurie nurodyti įmonių teikiamose paraiškose. Prašymo formą bus galima rasti prisijungus su Tarybos suteiktais prisijungimo duomenimis.

Papildoma informacija
Paraiškoje institucija ar įmonė gali siūlyti savo doktorantūros temą arba nurodyti vykdytiną temą iš Tarybos atrinktų doktorantūros vietų sąrašo. Pasirinkusiems temą iš sąrašo vertinant suminiai įverčiai bus didinami 20 procentų.

Paraiškoje kandidatu į doktoranto vadovus nurodytas mokslininkas (menininkas) turi turėti darbo santykius su Lietuvoje registruota mokslo ir studijų institucija ar įmone.

Asmuo kandidatu į doktoranto vadovus gali būti nurodytas ne daugiau kaip dviejose paraiškose – kandidatu į mokslo doktoranto vadovus ir (ar) kandidatu į meno doktoranto vadovus.

Doktorantai į konkurse laimėtas doktorantūros vietas bus priimami mokslo ir studijų institucijos, turinčios doktorantūros teisę, doktorantūros reglamente nustatyta tvarka.

Konkurso rezultatus Tarybos svetainėje numatome paskelbti iki 2018 m. birželio 20 d.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia projekto administratorė Rūta Balevičienė tel. (8 676) 16618, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 9–15 val.