Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat.

Paramos paskirtis
Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai; taip pat plačiau taikyti Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires.

Galimi pareiškėjai
Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraišką gali teikti tik pirmasis autorius arba autorius, publikacijoje nurodytas asmeniu kontaktams. Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

I. Reikalavimai publikacijoms, kurių paskelbimas yra remiamas
1. Moksliniai straipsniai turi būti skelbiami recenzuojamuose ir aukšto mokslinio lygio žurnaluose:

1.1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;

1.2. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių moksliniai straipsniai turi būti publikuojami žurnaluose, kurie Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą yra pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1);

1.3. Mokslinių straipsnių multidisciplininiuose mokamuose žurnaluose paskelbimas yra remiamas, jei paraiškoje išsamiai ir aiškiai atskleisti tokio žurnalo pasirinkimo motyvai ir priežastys, ypač tais atvejais, kai gauti moksliniai rezultatai ir panaudoti tyrimo metodai nėra daugiadalykio pobūdžio ir jei ekspertų komisija pripažįsta mokslinio straipsnio, kurio paskelbimui multidisciplininiame mokamame žurnale prašoma paramos, recenzavimo lygį kaip tinkamą.
2. Knygos turi būti recenzuojamos, aukšto mokslinio lygio ir leidžiamos tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje.

II. Reikalavimai išlaidoms
3. Gali būti suteikta ne didesnė kaip 2500 EUR parama paskelbti mokslinį straipsnį. Kreipiantis dėl paramos išleisti knygą, galimos skirti paramos dydis nustatomas ekspertinio vertinimo metu.

4. Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui. Straipsnio ar knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias patyrė autoriai ar vykdančioji institucija, nėra remiamos.

5. Netinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos už mokslinių straipsnių atvėrimą hibridiniuose žurnaluose ir kitos išlaidos, Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos apraše nurodytos kaip netinkamos.

6. Išlaidos turi būti pagrįstos einamaisiais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais (išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu).

III. Privalomi paraiškos priedai
7. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi privalomi papildomi dokumentai:

7.1. vykdančiosios institucijos raštas;

7.2. leidėjo išduotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos už mokslinio straipsnio paskelbimą ar knygos išleidimą kopija, ar kiti paskelbimo ar išleidimo kaštus pagrindžiantys dokumentai, turintys visus būtinus rekvizitus;

7.3. sumaketuoto straipsnio kopija, jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštis, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje;

7.4. prašant paramos išleisti knygą, pateikiamas knygos maketas, o jei tokios galimybės nėra, pateikiami knygos tituliniai ir knygos turinio puslapiai, ir puslapis su knygos bibliografiniu aprašu.

7.5. visa turima mokslinio straipsnio ar knygos recenzavimą įrodanti medžiaga: pranešimas, kad straipsnis ar knyga buvo recenzuoti, taip pat recenzijos, atsakymai į recenzentų pastabas, kitas su recenzavimu susijęs susirašinėjimas.​

Paraiškų vertinimas
1. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.2. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.3. Paraiškų, pateiktų iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, administracinė patikra, ekspertinis vertinimas, atranka ir rezultatų paskelbimas paprastai atliekamas per 45 kalendorines dienas.

Papildoma informacija
Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami paramos tinklalapyje

Išsamesnę informaciją teikia Loreta Kielaitienė, tel. 8 676 18640, e. p. [email protected], Gedimino pr. 3, Vilnius, 111 kab.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti