Baigėsi Strateginio kultūros organizacijų finansavimo konkursas

[iki 2018-06-29]
Programos tikslas

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų (toliau – organizacija), prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo ir Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Renginių atrankos vertinimo kriterijai ir jų balai
 1. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–25 balai).
 2. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų).
 3. Edukacinės veiklos (0–15 balų).
 4. Viešinimo strategija (0–10 balų).
 5. Organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencijos, numatomas bendradarbiavimas, veiklų planas) (0–10 balų).
 6. Organizacijos biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų).
 7. Organizacijos pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba (0–15 balų).
Galimi pareiškėjai
Organizacijų atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvoje registruotos ir ne trumpiau nei 3 metus veiklą vykdančios kultūros organizacijos, prisidedančios prie kokybiškų profesionaliojo meno ir (ar) kultūros produktų sukūrimo ir (ar) jų sklaidos ir (ar) užtikrinančios kultūros ar meno kūrėjų tobulėjimą, išskyrus pelno siekiančius ir viešojo sektoriaus juridinius asmenis, taip pat meno kūrėjų organizacijas, kurioms Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas.

Privalomi pateikti dokumentai
 1. Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) pasirašytas Kultūros organizacijų atrankos paraiškos (toliau – paraiška) lydraštis.
 2. Tinkamai užpildyta paraiška.
 3. Tinkamai užpildyta Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma.
 4. Tinkamai užpildytas 2019–2021 m. organizacijos veiklų planas.
 5. Pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai).
 6. Partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos).
 7. Pareiškėjo įstatų kopija.
 8. Pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija).
 9. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota ne anksčiau nei prieš 20 darbo dienų iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos (t. y., ne anksčiau nei 2018 06 04).
 10. Kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.).
Kitos sąlygos
 1. Atrankoje dalyvaujanti organizacija turi būti įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Organizacija laikoma įvykdžiusia nurodytus įsipareigojimus, jeigu jos neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė nei 50 eurų.
 2. Pareiškėjas organizacijų atrankos metu gali teikti tik vieną paraišką.
 3. Paraiška pildoma ir (ar) rengiama lietuvių kalba. Jeigu teikiami dokumentai ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą.
 4. Paraiška pildoma ir (ar) rengiama elektroniniu būdu.
 5. Paraiška (Kultūros organizacijų atrankos paraiškos lydraštis, Kultūros organizacijų atrankos paraiška, pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), pareiškėjo įstatų kopija, pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija), Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką pateikti 1 rinkmena (failas) PDF formatu, Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma ir 2019–2021 m. organizacijos veiklų planas pateikti 2 rinkmenose (failuose) Excel formatu), iki 2018 m. birželio 29 d. 23.59 val. turi būti išsiųsta Tarybai tik elektroninio pašto adresu [email protected] vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu [email protected].
 6. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma išduodama per 3 darbo dienas. Plačiau sužinoti galite paspaudę šią nuorodą: https://www.vmi.lt/cms/pazymos-apie-atsiskaityma-su-biudzetu-isdavimas.
Jei kyla klausimų
Kreipkitės į programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ kuratorę Gretą Šuminę tel. (8 5) 219 5833, el. paštu [email protected].

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui: