Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais

[Iki 2018-12-12]
Veiklos tikslas

Skatinti Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje).

Tinkami pareiškėjai
Į AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimi projektų dalyviai
Lietuvos patyrę (mokslo laipsnį įgiję ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) ir jaunieji mokslininkai (mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) bei doktorantai.

Tas pats mokslininkas ar doktorantas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą ir vienoje paraiškoje pagal kvietimą teikti paraiškas vizitui į mokslo renginį 2019 metais.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis
2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Tinkamos projektų išlaidos
Tinkamos projekto dalyvio kelionės, vietinių kelionių ir kitos, apgyvendinimo ir pragyvenimo, vizų mokesčio išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius ir sumas.

Kvietimo biudžetas
450 000 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Paraiškų teikimo tvarka
Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Paraiškų teikimo pabaiga
2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams
Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4 ir kitais susijusiais dokumentais.

Pareiškėjų informavimas
Vyriausioji specialistė Indrė Dagilienė, e. p. indre.dagiliene@lmt.lt, tel. 8 604 53910

Programų koordinatorius Andrius Guoba, e.p. andrius.guoba@lmt.lt, tel. 8 604 85867

Finansininkas Sergej Tkačenko, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. 8 604 78074

Teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. 8 604 76286