Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais

[Iki 2018-12-12]
Veiklos tikslas

Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į gynimo tarybos sudėtį.

Tinkami pareiškėjai
Į AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimi projektų dalyviai
Užsienio mokslo ir studijų institucijų patyrę (mokslo laipsnį įgiję ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) mokslininkai.

Tas pats mokslininkas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą ir vienoje paraiškoje pagal kvietimą teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis
2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Tinkamos projektų išlaidos
Tinkamos projekto dalyvio kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius.

Kvietimo biudžetas
21 981 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras).

Paraiškų teikimo tvarka
Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Paraiškų teikimo pabaiga
2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams
Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4 ir kitais susijusiais dokumentais.

Pareiškėjų informavimas
Vyriausioji specialistė Indrė Dagilienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53910

Programų koordinatorius Andrius Guoba, e.p. [email protected], tel. 8 604 85867

Finansininkas Sergej Tkačenko, e. p. [email protected], tel. 8 604 78074

Teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. [email protected], tel. 8 604 76286