Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams 2019-2020 mokslo metais

Veiklos tikslas
Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu.

Tinkami pareiškėjai
Į AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Tinkami projektų dalyviai
Studentas (asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų pirmosios ir antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą, kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis) ir tyrimų vadovas (mokslininkas ar doktorantas, vadovaujantis studentų tyrimams).

Tas pats studentas ir tyrimų vadovas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą.

Projektų trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis
6 mėnesiai, su mėnesio pertrauka žiemos sesijai: 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas
Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių – 2008,20 Eur.

Gamtos ir technikos mokslų sričių – 2816,33 Eur.

Tinkamos projektų išlaidos
Tinkamos studento stipendijos ir studento tyrimų vykdymo išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą.

Kvietimo biudžetas
386 160 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka
Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, o gavus DMS paraiškos registracijos numerį įkeliama į Lietuvos mokslo tarybos paraiškų ir ataskaitų elektroninę sistemą junkis.lmt.lt

Paraiškų teikimo pabaiga
2019 m. birželio 25 d. 24:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams
Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3 ir kitais susijusiais dokumentais.

Paraiškų vertinimo kriterijai
Paraiškos projektų naudos ir kokybės vertinime vertinamos 3 prioritetiniais atrankos kriterijais:
  1. Studento mokslinio tyrimo ir (ar) praktikos projekto vadovo mokslinė kompetencija (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 20, didžiausias galimas balas 44);
  2. Mokslinio tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 22, didžiausias galimas balas 36).
  3. Studento mokslinis aktyvumas (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 8, didžiausias galimas balas 20)
Bendras paraiškos minimalus privalomas surinkti balas 50, didžiausias galimas balas 100.

Pareiškėjų informavimas
Programų koordinatorė Ugnė Andrijauskaitė, el.p. [email protected], tel. 8 604 75112, programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53802, finansininkas Sergej Tkačenko, el. p. [email protected], tel. 8 604 78074, teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. [email protected], tel. 8 604 76286
 
Grįžti