Baigėsi IV kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2020–2021 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia IV kvietimą teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti.
Kvietimo lėšos~560 tūkst. Eur
Paraiškų teikimo pabaiga2019 m. spalio 4 d. 24 val.
Projekto terminaipradžia2020-03-02—2020-04-01
pabaigane vėlesnė kaip 2021-08-31 (negalima sausio–vasario mėn.)
Projekto biudžetasne didesnis nei 70 tūkst. Eur
lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Kvietimo temosEnergetinio skurdo ir namų ūkių vaidmens pereinant prie mažaanglės energetikos tyrimai (plačiau)
Kurortologiniai tyrimai (plačiau)
Lietuvos užsienio politikos 1917–1920 m. dokumentai (plačiau)
Lietuvos žiniasklaidos monopolijos ir konkurencinės aplinkos studija (plačiau) Temą pateikusi ministerija planuoja skirti papildomų lėšų projektui įgyvendinti.
Pramonės 4.0 diktuojami iššūkiai: viešoji politika bei Lietuvos miestų ir rajonų konvergencija (plačiau)
Reikminiai istoriniai tyrimai: Macikų lageriai kaip daugianacionalinė nacistinio ir stalininio režimų nusikaltimų aukų atminties vieta (plačiau)
Vilko (Canis lupus) ekologijos tyrimai (plačiau) Temą pateikusi ministerija planuoja skirti papildomų lėšų projektui įgyvendinti.
Žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės (plačiau)
Galimi pareiškėjaiasmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
projekto vadovas turi būti mokslininkas
Paraiškų teikimo tvarka
1.
Teikiamos tik išsamiosios paraiškos lietuvių kalba.
2.
Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  • jei paraiška teikiama kartu su partneriais – jų sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).
Bendrieji reikalavimai projektams
3.
Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios veiklos krypties tinklalapyje.

Paraiškų vertinimo tvarka
4.
Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
5.
Paraiškos bus vertinamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintus išsamiosios paraiškos vertinimo kriterijus.

Papildoma informacija
7.
Vykdant projektus, turėtų būti numatyta ne rečiau kaip kas pusmetį teikti Tarybai ir temą pateikusiai suinteresuotai institucijai informaciją apie projekto eigą ir rezultatus. Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.
8.
Kita, nei kvietimo temos aprašyme nurodyta, mokslinė produkcija, pvz., straipsniai, monografijos, rezultatų pristatymas moksliniuose renginiuose, nėra laikoma būtina įgyvendinant projektą dėl reikminių tyrimų specifikos.
9.
Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

Išsamesnę informaciją teikia:
Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, e. p. [email protected]
 
Grįžti