Baigėsi Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, II kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ nr. 19

Finansavimo tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų po doktorantūros stažuočių sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).
Planuojama kvietimo finansavimo sumaiki 6 531 882,32 Eur
Projekto biudžetasiki 129 891,00 Eur
Projekto trukmė24 mėn.
Galimi pareiškėjai
Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo AIKOS sistemą įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus;
Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas.
Paraiškų teikimasParaiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu nr. 2, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu nr. V-247 ir pakeistu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu nr. V-1518.

Paraiškos ir jų priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.

Vėliau kaip 2020 m. kovo 6 d. 24.00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Reikalavimai pareiškėjamsParaiškoms ir jas teikiantiems tyrėjams keliami reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, skelbiamame Lietuvos mokslo tarybos svetainėje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Informaciją teikiaLietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai:
programų koordinatorius Jogaila Mackevičius, el. p. [email protected], tel. 8 676 41216;
programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, el. p. [email protected], tel. 8 604 53802
 
Grįžti