Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ nr. 01

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“.
Finansavimo tikslas:Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.
Finansuojamos veiklos:
  1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
  2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.
Galimi pareiškėjai:Juridiniai asmenys.
Atrankos būdas:Tęstinė projektų atranka.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, skiriama tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, yra 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų), t. y. gali būti įgyvendinami keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, tačiau skiriama bendra finansavimo lėšų suma išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu negali viršyti 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 041 010 Eur (trijų milijonų keturiasdešimt vieno tūkstančio dešimties eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Paraiškos gali būti teikiamos nuo:2017-06-23 09:00 val.
Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):2020-11-30 16:00 val.
Kita informacija:Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.
Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:Paraiška gali būti teikiama vienu iš šių būdų:
  1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;
  2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu [email protected] siunčiamas elektroninis dokumentas (ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą iki 2020 m. lapkričio 30 d. 16:00 val.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūraneprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga
Įgyvendinančiosios institucijos adresas:A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius
Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):Mantas Biekša, tel. (+370) 604 80715, [email protected]
Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:Paskelbti kvietimai