Baigėsi Valstybės profesorių programos paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“ (Valstybės profesorių programa).

Finansuojant šiuos projektus siekiama pritraukti aukšto lygio mokslininkų iš užsienio, suburti tyrėjų grupes, inicijuoti ir vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie Lietuvos jaunųjų mokslininkų ugdymo, tyrėjų kompetencijų tobulinimo bei priimančios institucijos vykdomų mokslinės veiklos krypčių ar tematikų vystymo.
Skiriama lėšųIki 5 792 400 Eur
Lėšos pagal mokslų sritisHumanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektams – iki 1 737 720 Eur
Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektams – iki 4 054 680 Eur
Projekto biudžetasIki 1 000 000 Eur
Projekto trukmė36–42 mėn.
Galimi pareiškėjaiĮ atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus
Mokslinio tyrimo vadovas turi būti mokslininkas, kuris per pastaruosius 6 metus ne trumpiau, kaip 5 metus iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos, vykdė MTEP veiklas mokslo ir studijų institucijose užsienyje, kartu su mokslinio tyrimo grupės nariais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui
Paraiškų teikimasParaiškos teikiamos per Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.
Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Vėliau kaip 2019 m. gruodžio 2 d. 24:00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Informaciją teikia