Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyviu…

Paraiškos pateikimo terminas2020-04-07 23:59
Kvietimui numatytas finansavimas6.076.720,00 Eur
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma1.000.000,00 Eur

Finansavimo tikslas
Atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, bei kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu.

Finansuojamos veiklos
 • Sveikatos apsauga ir gerovė
Remiamos veiklos
Pagal Aprašą finansavimas skiriamas inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių, sudarančių prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, išbandymui (priemonės 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nr. 1 (toliau – Aprašas) 9 punktas.

Galimi pareiškėjai
Galimi pareiškėjai - asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (Aprašo 12 punktas).

Galimi partneriai - Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ar mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys ir jų padaliniai. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir turėti pridėtinę vertę, t. y. turi užtikrinti Priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą (Aprašo 13 punktas).

Galimi pareiškėjai
 • Verslas
 • Viešasis sektorius
Atrankos būdas
Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 48 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Europos socialinio fondo agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
 • pristatyta pašto kurjerio;
 • atsiųsta registruotu paštu;
 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.
Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas: Europos socialinio fondo agentūra.

Įgyvendinančiosios institucijos adresas: Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Kita informacija
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vieno kvietimo teikti paraiškas metu.

Susiję dokumentai
Kontaktai
Europos socialinio fondo agentūra:
 • Anžela Petkevičienė, Projektų valdymo skyriaus PVS III projektų vadovė, [email protected], tel. 8 659 80 949
 • Asta Kulbačiauskienė, Projektų valdymo skyriaus PVS III vyr. projektų vadovė, [email protected], tel. 8 659 80 532
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija:
 • Paulius Raugalas, ES paramos skyriaus vyr. specialistas, [email protected], 8 5 219 3328
 • Gitana Ratkienė, Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja, [email protected], 8 5 219 3320
 
Grįžti