Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas nr. 09.3.3-LMT-K-712-20 pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ nr. 20.

Finansavimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, moksliniame seminare, mokykloje ir pan., į kuriuos mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus).
Kvietimui skirta lėšų sumaiki 708 000,00 Eur
Projekto biudžetasNustatomas remiantis fiksuotais įkainiais.
Mokslinių išvykų trukmėNe ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
Mokslinių išvykų laikotarpisNuo 2020-03-01 iki 2020-12-31
Galimi pareiškėjaiĮ atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.
Paraiškų teikimas
Paraiškos ir jų priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.
Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.
Vėliau kaip 2020 m. balandžio 6 d. 24.00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Reikalavimai pareiškėjamsParaiškoms ir jas teikiantiems tyrėjams keliami reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, skelbiamame Lietuvos mokslo tarybos svetainėje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Informaciją teikiaLietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai:
Finansininkas Sergej Tkačenko, el. p. [email protected] , tel. 8 604 78074;
Programų koordinatorius Jogaila Mackevičius, el. p. [email protected] , tel. 8 676 41216.