Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2020 metais gauti.
Skiriamos lėšos60 000 Eur
Paraiškų teikimasParaiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. kovo 18 d. 24 val.
Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką paramai gauti
Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir priedai:
akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;
akademinės asociacijos įstatų kopija;
pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija
Galimi pareiškėjaiAkademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:
vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;
įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai
Veiklų įgyvendinimo terminaiPradžia – 2020 m. sausio 1 d.
Pabaiga – 2020 m. gruodžio 1 d.
Paramos lėšų panaudojimasVeikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2020 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais ir patirtos akademinės asociacijos
Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti
Bendrieji reikalavimaiRemiamos veiklos, taip pat paraiškų pateikėjams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje
Išsamesnę informaciją teikiaVyriausioji specialistė Jolanta Paunksnienė tel. 8 676 18422, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.