Baigėsi Kvietimas teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, skelbia kvietimą teikti pasiūlymus doktorantūros temų atrankos konkursui.

Pasiūlymai priimami iki 2020 m. balandžio 9 d. 23:59 val.

Doktorantūros temų atranka – tai Tarybos vykdomo doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) ar institucijoms kartu su įmonėmis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, pirmasis etapas.

Antrasis etapas – paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimas – skirtas paraiškų doktorantūros vietoms vertinimui ir doktorantūros vietų skyrimui, bus skelbiamas gegužės pradžioje.

Konkurso tikslas
Konkurso tikslas – atrinkti doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslinių ar meninių tyrimų plėtrai, arba Lietuvos ūkio poreikiams, ir skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų), gebančių atliepti šiuos poreikius, rengimą.

Galimi pareiškėjai
Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – teikėjai), išskyrus mokslo ir studijų institucijas. Pastarosios galės siūlyti doktorantūros temas ir teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti antrajame konkurso etape.

Papildoma informacija pareiškėjams
Įvertinus tai, kad projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ veiklos turi būti baigtos iki 2023 m. rugsėjo mėnesio, projekto lėšomis bus galima finansuoti tik pirmuosius tris 2020 m. priimtų doktorantų doktorantūros metus.

Ketvirtųjų doktorantūros metų doktorantūros studijų kainos ir doktorantų stipendijų išlaidos turės būti finansuojamos mokslo ir studijų institucijos, į kurią bus priimtas doktorantas, lėšomis. Todėl teikiant paraišką prašome įvertinti savo galimybę prisidėti prie ketvirtųjų doktorantūros metų finansavimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu. Teikėjai ant savo firminio blanko turi užpildyti pasiūlymo doktorantūros temų atrankos konkursui formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais (jeigu tokių yra) nuskenuotą pateikti e. p. [email protected] ir [email protected].

Prašome kartu atsiųsti ir pasiūlymą Word formatu, siekiant išvengti pakartotinio teksto rinkimo, Tarybai skelbiant atrinktų temų sąrašus.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
  1. siūlomos doktorantūros temos moksliškumas (meniškumas) ir aktualumas nacionalinių ir (ar) tarptautinių tyrimų kontekste;
  2. siūlomos doktorantūros temos mokslinis (meninis) naujumas;
  3. siūlomos doktorantūros temos siekiamų rezultatų įgyvendinamumas.
Pasiūlymų vertinimas ir atranka
Pasiūlymų vertinimas bei atranka atliekami ir vykdytinos doktorantūros temos nustatomos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pasiūlymų pateikimo pabaigos. Konkurso rezultatai bus skelbiami Tarybos svetainėje.

Papildoma informacija
Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

Informaciją apie mokslo ir meno krypčių klasifikavimą galima rasti:
Išsamesnę informaciją teikia projekto administratorė Rūta Balevičienė tel. (8 676) 16618, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 9–15 val.