Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektus, skirtus sprendimams dėl COVID-19 pandemijos padarinių parengti

Lietuvos mokslo taryba, reaguodama į koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 kilusią pasaulinę pandemiją ir jos pasekmes, kviečia visų mokslo sričių mokslininkus teikti paraiškas trumpalaikių taikomųjų mokslinių tyrimų projektams.
Kvietimo tikslasPateikti moksliniais tyrimais grįstas išvadas ir rekomendacijas dėl COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių žmogaus sveikatai, valstybės politikai, ekonomikai, visuomenės saugumui, švietimui, kultūrai bei kitoms valstybės ir visuomenės gyvenimo sritims, kurioms koronaviruso plitimas turi ilgalaikių pasekmių.
Tinkamiausi projektaiarpdalykiniai (įvertinant socialinę dimensiją) mokslininkų grupių teikiami projektai, kurių rezultatas – konkretų adresatą turinčios išvados ir rekomendacijos dėl COVID-19 epidemijos ir jos sukeltų padarinių šalinimo ar minimizavimo.
Projektai, kurių metu gauti duomenys yra atviri.
Laukiami projektų rezultataiMoksliniais tyrimais pagrįstos rekomendacijos valstybės valdymo institucijoms, viešosios politikos pasiūlymai, studijos, metodai, technologiniai sprendimai ir pan.
Sveikintinas gautų duomenų, išvadų ir rekomendacijų skelbimas ne tik pasibaigus projektui, bet ir projekto vykdymo metu.
Projekto rezultatų skelbimas moksliniuose straipsniuose, monografijose ar kitose mokslo publikacijose, taip pat rezultatų pristatymas moksliniuose renginiuose, nėra laikomas būtinu projekto įgyvendinimo metu dėl tyrimų specifikos ir trumpo projektų įgyvendinimo laikotarpio, tačiau neribojamas pasibaigus projektui.
Kvietimo lėšos~0,7 mln. Eur
Projekto terminaiPradžiane ankstesnė kaip 2020-06-01
Pabaigane vėlesnė kaip 2020-12-31
Projekto biudžetasNe didesnis nei 100 tūkst. Eur
Galimos visos išlaidų rūšys.
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos galimos tik siekiant įsigyti (pratęsti) licencijas prieigoms prie duomenų bazių.
Paraiškų teikimasParaiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. balandžio 15 d. 24 val.
Paraiška teikiama lietuvių kalba.
Kartu su paraiška turi būti pateikta:
vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.
Galimi pareiškėjaiParaišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ar mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.
Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai projekto vadovui ir (ar) pagrindiniams projekto vykdytojams nenumatomi.
Projektų vadovas ir pagrindiniai projekto vykdytojai privalo turėti mokslinių tyrimų patirties teikiamo projekto ar susijusiose tematikose.
Papildoma informacijaJei paraiškoje numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, https://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.
Bendrieji reikalavimaiProjektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios veiklos krypties tinklalapyje.
Paraiškų vertinimo tvarka
  1. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, dėl trumpo vertinimui numatyto laikotarpio ir siekiant kuo skubiau paskelbti kvietimo rezultatus, netaikant šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.
  2. Paraiškas vertins bendra įvairių mokslo sričių ekspertų komisija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.
Išsamesnę informaciją teikia:
Vilija Rubinaitė, tel. 8 676 16657, e. p. [email protected]