Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ nr. 09

Paskelbimo data2020-05-08 08:00
Atnaujinimo data2020-05-07
PriemonėMTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas
Paraiškos pateikimo terminas2020-07-07 16:30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas2 700 000,00 Eur

Finansavimo tikslas
MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių ar studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms).

Galimi pareiškėjai
  • Mokslo ir studijų institucijos;
  • privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis;
  • verslas;
  • viešasis sektorius.
Atrankos būdas
Konkursas.

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiškos ir su jomis susijusi informacija teikiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai vienu iš šių būdų (Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Lietuvoje yra paskelbtas karantinas, dėl ko darbas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje yra organizuojamas nuotoliniu būdu, prašome paraiškas teikti antru iš nurodytų būdų (el. paštu ir pasirašytas el. parašu). Jei neturite galimybės paraišką, pasirašytą el. parašu, pateikti el. paštu, prašome susisiekti telefonu (+370 5) 2644 708):
  1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;
  2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu [email protected] iki atitinkamos dienos termino 24:00 val. išsiunčiamas elektroninis dokumentas (ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, I etapo paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020-07-07 24:00 val., o teikiant II etapo paraišką registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020-09-21 24:00 val.

Jeigu paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape per DMS. Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje.

Susiję dokumentai
Kontaktai
Inga Masilionytė-Larionova, tel. nr. +370 664 22923, el. p. [email protected]