Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ nr. 2

Paskelbimo data2020-07-14 00:00
Atnaujinimo data2020-07-14
PriemonėPraktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas
Paraiškos pateikimo terminas2020-09-30 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas1 822 940,00 Eur

Finansavimo tikslas
  • Švietimas ir mokslas
Remiamos veiklos
Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Galimi pareiškėjai
Profesinio mokymo įstaigos.

Galimi partneriai yra profesinio mokymo įstaigos.

Papildoma informacija
Partnerystė projekte yra privaloma tarp profesinio mokymo įstaigų, iš kurių bent viena turi sektorinį praktinio mokymo centrą.

Viename projekte negali dalyvauti profesinio mokymo įstaigos, turinčios to paties ūkio sektoriaus sektorinius praktinio mokymo centrus.

Vienas pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas, kurios turi būti skirtos asmenų praktiniam mokymui skirtingų ūkio sektorių sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

Galimi pareiškėjai
  • Viešasis sektorius
Atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas
Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 45 punkte nurodytais priedais iki kvietime nustatyto termino paskutinės dienos, 2020 m. rugsėjo 30 d. 17:00 val., teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“.

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką, viešinama svetainėje.

Susiję dokumentai
Kontaktai
  • Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, [email protected], 8 659 79 873;
  • Jurgita Jurkynienė, Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė, [email protected], 8 659 79 876.
 
Grįžti