Baigėsi Pildome ekspertų duomenų bazę

Lietuvos kultūros taryba, plėsdama kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę skelbia ekspertų atrankos konkursą ir kviečia jame dalyvauti bendruomenių (mėgėjų) meno praktikos, cirko, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo teorijos, leidinių, skirtų žmonėms su regos negalia, leidybos, muziejinių vertybių restauravimo ir (ar) konservavimo, leidybos, muzikos ir audiovizualinių kūrinių sklaidos praktikos, šiuolaikinės ir populiariosios muzikos, šokio praktikos, šokio istorijos ir (ar) teorijos, tarptautinių kultūros renginių vadybos ir teisinės autorių teisių ir gretutinių teisių praktikos ekspertus.

Apie Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo atrinkti pretendentai įtraukiami į ekspertų duomenų bazę dvejų metų kadencijai. Kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės finansavimo programų, sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai bei pateikia konsoliduotus komentarus dėl siūlomų skirti sumų. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Reikalavimai pretendentams:
  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinę profesinės veiklos patirtį srityje, susijusioje su pretendento anketoje nurodyta(-tomis) kompetencija(-omis);
  • būti nepriekaištingos reputacijos.
Ekspertinio vertinimo paslaugų negali teikti:
  • kultūros ir meno organizacijų vadovai;
  • iš Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazės pašalinti ekspertai (jei nuo sprendimo dėl jų pašalinimo priėmimo nėra praėję 2 metai);
  • dvi kadencijas iš eilės Lietuvos kultūros tarybos ekspertais buvę ekspertai, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo 2 metai.
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Kompetencijų pasirinkimas:
Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 kompetencijas, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kaip dalyvauti konkurse:
Užpildykite elektroninę anketos formą (ir sulaukite patvirtinimo laiško, kad ji priimta).

Susiję dokumentai:
Ekspertų atrankos aprašas
Ekspertų darbo reglamentas
Lietuvos kultūros tarybos narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarka

Kilus klausimams kreipkitės:
Agnė Silickaitė
Vyresnioji patarėja
Tel. (8 5) 255 9365
El. paštas: [email protected]
 
Grįžti