Baigėsi 13 Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo paraiškų konkursas: ERA-NET COFUND JPIAMR-ACTION 2021 HARISSA

Paskelbtas tarptautinis ERA-NET COFUND programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams tyrimams:

„„Vienos sveikatos“ principu grįstos priemonės bakterijų atsparumo antibiotikams atsiradimo ir perdavimo prevencijai ar mažinimui“(„One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR)“ / HARISSA).

Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2021 m. kovo 16 d. 12 val. (Centrinės Europos laiku), išsamiąsias – iki 2021 m. liepos 12 d.

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 29 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš 21 šalies (Airijos, Argentinos, Belgijos, Danijos, Estijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldovos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos).

Numatomas kvietimo biudžetas apie 24,9 mln. Eur.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 200 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos JPIAMR-ACTION projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis
Paraiškos turi būti iš vienos ar abiejų šių teminių sričių (anglų kalba):
  1. Understand the impact of interventions on the development and transmission of antibiotic resistance in, and/or between, at least two One Health settings;
  2. Design, implement, evaluate, and/or compare innovative interventions to control the development and transmission of antibiotic resistance in, and/or between, at least two One Health settings.
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 aukščiau išvardintų šalių (iš jų mažiausiai 2 ES ar asocijuotos šalys). Konsorciume gali būti ne daugiau kaip du prašantys finansavimo dalyviai iš vienos šalies.

Projektų konsorciumuose pageidautinas besivystančių, plėtros (Widening countries) šalių, pacientus atstovaujančių organizacijų (PAO), įmonių dalyvavimas.

Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Galimas partnerių, kurie patys užsitikrina lėšas projekto veikloms vykdyti, dalyvavimas, tačiau jų skiriamas biudžetas negali sudaryti daugiau nei 30 % viso projekto biudžeto.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos JPIAMR-ACTION 2021 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-25) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami iniciatyvos JPIAMR interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės programos „JPIAMR-ACTION“ tinklalapyje.

Partnerių paieškos platforma

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Živilė Ruželė tel. (8 676) 14383, e. p. [email protected] (Gedimino pr. 3, kab. 152)
 
Grįžti