Baigėsi Kūrėjai kviečiami teikti paraiškas stipendijoms

Lietuvos kultūros taryba skelbia individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą. Individualios stipendijos, skiriamos individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti ir jai šiuo sudėtingu periodu palaikyti.

Šiam stipendijų konkursui planuojama skirti bent 1,4 mln. eurų. Paraiškų laukiama iki vasario 1 d. (imtinai).

Atsižvelgiant į koronaviruso (Covid-19) pandemijos įtaką kultūros bendruomenei ir siekiant mažinti šalyje paskelbtų ekstremalios situacijos ir karantinų pasekmes kultūros srityje, Lietuvos kultūros taryba skirs trumpesnio nei įprasta periodo individualias stipendijas, o edukacinių stipendijų konkursas planuojamas šalyje ir pasaulyje pasikeitus epidemiologinei situacijai. Remiantis praėjusių metų patirtimi, kultūros ir meno kūrėjai kviečiami teikti paraiškas 3–6 mėnesių individualioms stipendijoms. Taip tikimasi pasiekti platesnį kultūros ir meno kūrėjų ratą.

Atsižvelgiant į pandemijos ir tebesitęsiančio karantino padiktuotus apribojimus, paraiškas individualioms stipendijoms šiame konkurse galima pateikti tik elektroniniu būdu, Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje. Lietuvos kultūros taryba tikisi, kad šis palengvinimas bus naudingas ir parankus kultūros bendruomenei.

Kas gali teikti paraiškas?
Teikti paraiškas individualioms stipendijoms gauti gali pilnamečiai meno ar kultūros kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų šalių piliečiai, kurių veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.

Anksčiau Lietuvos kultūros tarybos stipendijas gavę asmenys, turi būti tinkamai atsiskaitę už gautą stipendiją. Lietuvos kultūros tarybos stipendininkai, kuriems 2020 m. paskelbus ekstremalia padėtį buvo skirtos trumpalaikės 3 mėnesių stipendijos, gali būti neatsiskaitę, jei nėra suėjęs terminas ataskaitoms pateikti.

Konkurse taip pat gali dalyvauti ir gavusieji vienkartines Lietuvos kultūros tarybos išmokas savarankiškai dirbantiems kūrėjams.

Kas negali teikti paraiškų?
Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariai.

Asmenys, kurie anksčiau yra gavę Lietuvos kultūros tarybos stipendiją ir suėjus atsiskaitymo terminui, nėra pateikę ataskaitų.

Kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, negali teikti paraiškų veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose.

Kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, negali teikti paraiškų veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.

Kokiam laikotarpiui skiriama stipendija?
Individuali stipendija bus skiriama 3, 4, 5 arba 6 mėnesiams (kovo–rugpjūčio mėnesiams). Mėnesinės išmokos suma – 600 eurų.

Kaip pateikti paraišką?
Paraiškas galima pateikti TIK Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje.

Prieš pateikiant paraišką
Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą.

Rekomenduojama paraiškos turinį pasirengti iš anksto, atskirame dokumente, ir paraiškos formą pildyti jau parengtais atsakymais, juos kopijuojant.

Kokius dokumentus būtina pridėti?
Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai.

Galima pridėti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

Kokiais vertinimo kriterijais remiasi Lietuvos kultūros tarybos ekspertai?
Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas ir rezultatai (0-55 balai)

Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida (0-30 balai).

Prioritetas skiriamas kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių, savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų, anksčiau negavusiems stipendijų arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo anksčiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos (šis terminas netaikomas 2020 m. paskelbtos ekstremalios situacijos metu paskirtoms trumpalaikėms (3 mėn.) individualioms stipendijoms) bei kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla skleidžiama elektroninėje erdvėje.

Iki kada bus priimami prašymai?
Paraiškos bus priimamos iki 2021 m. vasario 1 d. 24:00.