Baigėsi Programos ENUTC 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ programos „Miestų transformacijos galimybių stiprinimas“ (angl. Urban Transformation Capacities, toliau – ENUTC) paraiškų konkursas.

Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2021 m. balandžio 15 d. 14 val. (Centrinės Europos laiku), išsamiąsias – iki 2021 m. rugsėjo 23 d. 14 val. (Centrinės Europos laiku).

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 16 mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų iš 14 šalių (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Estijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Švedijos).
Numatomas kvietimo biudžetas apie 18,4 mln. Eur.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 200 000 Eur (vienam projektui skiriant iki 100 000 Eur), finansuojant tarptautinio programos ENUCT projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis
Paraiškos turi būti iš vienos, kelių ar visų šių teminių sričių (anglų kalba):
  1. Urban circular economies
  2. Community-based developments and urban innovation ecosystems
  3. Robust and resilient urban infrastructure and built environment
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių aukščiau išvardintų šalių.

Projektų konsorciumuose būtinas bent vieno partnerio dalyvavimas iš miestų savivaldos/valdžios institucijų ar organizacijų, taip pat rekomenduotinas bent vienas partneris atstovaujantis verslo organizacijas, įmones, vartotojus ar pilietinę visuomenę.

Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos ENUTC 2021 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2021 m. sausio 29 d. įsakymas nr. V-57) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės programos „ENUTC“ tinklalapyje.

Tarptautinis informacinis renginys pareiškėjams planuojamas vasario 18 d. nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos apie renginį ir registraciją galima rasti čia.

Tarptautinis partnerių paieškos renginys vyks kovo 9 d. nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos apie renginį ir registraciją galima rasti čia.

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia Asta Aleksandravičienė tel. +370 676 18 297, e. p. [email protected]