Baigėsi Kvietimas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti MTEP projektus, skirtus tirti COVID-19 pandemijos ir jos sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius…

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuoti Aukšto lygio tyrėjų grupių mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami, vykdant COVID-19 pandemijos ir jos sukeltiems ekonominiams, socialiniams, kultūriniams padariniams spręsti skirtus projektus (DNR Aukšto lygio MTEP (SMART)).

Finansuojant šiuos projektus siekiama plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19 sukeliamų problemų mažinimo arba sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.

Projektai finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Finansuojama kaip ES atsakas į COVID-19 pandemiją.
Planuojama kvietimo finansavimo sumaiki 10 000 000,00 Eur
Projekto biudžetas300 000,00 Eur
Projekto trukmėProjektų įgyvendinimo pabaiga turi būti ne vėlesnė kaip 2023 m. rugsėjo 1 d. Atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčius.
Galimi pareiškėjaiĮ atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.
Paraiškų teikimasParaiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-222 (toliau – Aprašas).


Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 68 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.


Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.
Vėliau kaip 2021 m. liepos 9 d. 24:00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Reikalavimai pareiškėjamsParaiškoms ir jas teikiantiems tyrėjams keliami reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, skelbiamame Lietuvos mokslo tarybos svetainėje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Informaciją teikiaLietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
programų koordinatorė Diana Kizalaitė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53 397;
programų koordinatorė Vaida Vansevičienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 76 305;
finansininkė Violeta Zdanevičienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53722;
Valstybės pagalbos klausimais konsultuoja ES struktūrinės paramos koordinavimo skyrius tyrėja Rimantė Stašaitienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 77868.