Baigėsi Programos QUANTERA 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos QUANTERA kvietimas teikti paraiškas tyrimams kvantinių tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. gegužės 13 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos QUANTERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Numatomas išsamiųjų paraiškų teikimo laikotarpis 2021 m. liepos 19 d. – rugsėjo 15 d.

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvaujančios šalys:

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Ispanija, Italija, Izraelis, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Prancūzija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija ir Turkija.

Numatomas kvietimo biudžetas – 40 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 150 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos QUANTERA projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Gali būti finansuojamas vienas gerai įvertintas projektas su Lietuvos dalyviais. Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo teminės sritys (anglų kalba):
  1. Kvantinė komunikacija (angl. Quantum communication);
  2. Kvantinės simuliacijos (angl. Quantum simulation);
  3. Kvantiniai skaičiavimai (angl. Quantum computation);
  4. Kvantinė informatika (angl. Quantum information sciences);
  5. Kvantinė metrologija, kvantiniai matavimai ir vaizdinimas (angl. Quantum metrology, sensing and imaging).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių. Standartinis konsorciumo dydis yra 3 – 6 dalyviai. Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 60% projekto vykdymui prašomo finansavimo, vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 40% projekto vykdymui prašomo finansavimo.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos QUANTERA 2021 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2021 vasario 23 d. įsakymas Nr. V-89) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos QUANTERA interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės QUANTERA programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Gedimino pr. 3, kab. 151)