Baigėsi Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų paraiškas

Seminaro „Technologinės plėtros projektai – mokslo ir verslo bendradarbiavimas“ įrašas
1.Bendro pobūdžio informacija
1.1.Kvietimo pavadinimasKvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui
1.2.Kvietimo numeris4 kvietimas
1.3.Aktualūs teisės aktaiTechnologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)
2.Reikalavimai pareiškėjams
2.1.Tinkami pareiškėjaiMokslo ir studijų institucijos
2.2. Tinkami partneriai
2.2.1.
Privatieji juridiniai asmenys:
2.2.1.1.
atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą (toliau – įmonė);
2.2.1.2.
bent vienas partneris turi būti įmonė. Partneris - įmonė turi būti vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. įmonės pajamos yra ne mažesnės kaip 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų, 00 euro ct) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus Įmonė turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau, nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
2.2.1.3.
Valstybės pagalbos išmokėjimo metu turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje.
3.Tinkamos išlaidos ir finansavimo principai
3.1.Tinkamos išlaidosTinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo V skyriaus. ir Aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.
3.2.Tinkamų išlaidų kategorijos
3.2.1.
išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
3.2.2
išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;
3.2.3.
išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir p2anašioms prekėms);
3.2.4.
išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika;
3.2.5.
išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
3.2.6.
netiesioginės išlaidos.
3.3.Didžiausia galima projekto vertė100 (šimtas) tūkstančių eurų.
3.4.Didžiausia galima finansuojamoji dalis
3.4.1.
mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – 100 (vienas šimtas) proc. jų tinkamų išlaidų (ne de minimis pagalba);
3.4.2.
de minimis pagalbos, kiekvienam de minimis pagalbos gavėjui, finansuojamoji dalis iki 80 (aštuoniasdešimt) proc. jo tinkamų išlaidų.
3.5.Finansavimo formaNegrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis De minimis reglamentu
3.6.Tinkamų išlaidų laikotarpis2021 m. liepos 1 d. - 2022 m. spalio 31 d.
3.7.Projekto laikotarpisIki 16 mėn.
4.Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
4.1.Paraiškų pateikimo terminas2021 m. gegužės 27 d. 9.00 val. iki 2021 m. liepos 5 d. 16.30 val.
4.2.Paraiškų teikimo tvarkaParaiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS).
4.3.Paraiškų vertinimo tvarkaNumatyta Aprašo VII skyriuje.
5.Kita informacija
5.1.Kontaktinis asmuo pasiteirautiPriemonės klausimais:
Daiva Keršienė, tel. nr. +370 60479828,
el. p. [email protected];

MTEPIS sistemos klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. nr. +370 652 44275,
el. p. [email protected]