Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ nr. 3

Paskelbimo data2021-09-01 00:00
PriemonėPraktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma300 000,00 Eur
Atnaujinimo data2021-08-30
Paraiškos pateikimo terminas2021-09-30 23:59
Kvietimui numatytas finansavimas917 720,16 Eur

Finansavimo tikslas
Sudaryti sąlygas asmenų praktiniam mokymui darbo vietoje pagal formaliojo švietimo programas ar jų modulius.

Finansuojamos veiklos
  • Švietimas ir mokslas
Remiamos veiklos
Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje.

Galimi pareiškėjai
  • Viešasis sektorius
Profesinio mokymo įstaigos ir profesinio mokymo įstaigų asociacijos.

Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Papildoma informacija
Partnerystė projekte privaloma su įmone ar įmonėmis, kur bus vykdomas profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje.

Projekte numatyta, kad mokymas pameistrystės forma bus organizuojamas pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius.

Atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės nr. 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymu nr. V-242 (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjai prie DMS jungiasi naudodamiesi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravę tampa DMS naudotojais. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:
  • Partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);
  • Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;
  • „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal svetainėje Esinvesticijos.lt paskelbtą rekomenduojamą formą pagal Komisijos reglamentą (ES) nr. 1407/2013;
  • Siekiant pagrįsti atitikimą Aprašo 12 punkte įvardintam su projekto veiklomis susijusiam reikalavimui „Mokymas pagal formaliojo profesinio mokymo programų modulius tinkamas finansuoti tik tiems mokiniams, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo profesinio mokymo programą“ profesinio mokymo sutarties, kuria įforminamas asmens priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programą, kopiją;
  • Siekiant pagrįsti atitikimą Aprašo 18.2 papunktyje įvardintam specialiajam projektų atrankos kriterijui „profesinio mokymo teikėjas, projekte įgyvendindamas profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, bendradarbiauja su įmone ar įmonėmis“ partnerystės tarp profesinio mokymo teikėjo ir įmonės sutartį.
Susiję dokumentai

Kontaktai
  • Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, [email protected], 8 659 79 873
  • Kristina Tribienė, Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė, [email protected], 8 612 06 849
 
Grįžti