Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą nr. 1 (SVV subjektams, v…

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą nr. 1 (SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose), nr. 01.2.1-MITA-T-852-03.

Paskelbimo data2021-10-11 09:00
Atnaujinimo data2021-10-11
PriemonėInostartas
Paraiškos pateikimo terminas2021-10-31 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma36 662,60 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas573 333,00 Eur

Finansavimo tikslas
Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

Finansuojamos veiklos
  • Švietimas ir mokslas
  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Remiamos veiklos
Priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytos finansuojamos veiklos:
  • Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla: inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte;
  • Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla: tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
  • Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla: inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.
Galimi pareiškėjai
SVV subjektai, veiklą vykdantys Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose:
  • SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos;
  • SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
  • žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 10.2 papunktyje nurodyta veikla);
  • verslas.
Partneriai negalimi.

Atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiška kartu su Aprašo 57 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, MITA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-10-29 15:15 val.

Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.

Susiję dokumentai
Kontaktai
Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Batulevičienė, tel. nr. (+370) 604 80638, el. p. [email protected].