Baigėsi Kvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ paraiškas

1.Bendro pobūdžio informacija
1.1.Kvietimo pavadinimasKvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ paraiškas
1.2.Kvietimo numerisBIOTECH-2
1.3.Priemonės tikslasSkatinti biotechnologijos srities pramonės plėtrą Lietuvoje, įgyvendinant MTEP veiklas, kurios prisidės vystant rinkai patrauklius inovatyvius produktus ir didins biotechnologijos srities pramonės įmonių konkurencingumą.
1.4.Remiama veiklaPrivačių juridinių asmenų, veikiančių biotechnologijos pramonės srityje, plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 5-9 etapus, minimaliai pasiekiant 7 etapą vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ , 4 punktu.
1.5.Finansavimo forma
1.5.1.
Mokslo ir studijų institucijų ir įmonėms ekonominės veiklos finansavimui taikomos valstybės pagalbos nuostatos, nustatytos Bendrajame bendrosios išimties reglamente.
1.5.2.
mokslo ir studijų institucijų, universitetų ligoninių vykdoma neekonominei veiklai netaikomos valstybės pagalbos nuostatos.
1.5.3.
Teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija teikiama vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties reglamentu.
1.6.Finansavimo intensyvumasFinansavimo intensyvumas taikomos nuo tinkamų finansuoti išlaidų.
Taikomiesiems moksliniams tyrimas:
1.6.1.
privatiems juridiniams asmenims iki 80 proc.;
1.6.2.
mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:
vykdant ekonominę veiklą – 80 proc.;
vykdant neekonominę veiklą – 100 proc.
Eksperimentinei plėtrai:
1.6.3.
privatiems juridiniams asmenims iki 60 proc.;
1.6.4.
mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:
vykdant ekonominę veiklą – 60 proc.;
vykdant neekonominę veiklą – 100 proc.
1.7.Projektų įgyvendinimo terminai
1.7.1.
Projektų pradžia: 2021 m. spalio 8 d. (nuo kvietimo paskelbimo dienos)
1.7.2.
Projektų trukmė - iki 12 mėn.(iki 2022 m. rugsėjo 29 d.)
1.8.Aktualūs teisės aktai
1.8.2.
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).
1.8.3.
Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos Aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimas nr. 650).
2.Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams
2.1.Tinkami pareiškėjaiLietuvos Respublikoje registruoti biotechnologijų pramonės srityje Vadovaujantis Apraše apibrėžta biotechnologijų pramonės srities sąvoka. veikiantys privatūs juridiniai asmenys.
2.2.Tinkami partneriaiProjektą galima įgyvendinti su partneriais. Pagal Aprašą galimi partneriai yra:
įmonės;
mokslo ir studijų institucijos;
universitetų ligoninės.
3.Projektų vertinimo tvarka
3.1.Vertinimo kriterijai
3.1.1.
Projektų atrankos kriterijai (Aprašo 4 priedas):
mokslinė ir technologinė kokybė;
potencialas kurti naujas rinkas ir poveikis įmonės augimui;
projekto darbo grupės, veiklų plano, rizikų valdymo ir finansinė struktūra.
3.1.2.
Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra šie (Aprašo 5 priedas):
MTEP etapas, kuriuo užbaigiamas projektas 8 (aštuntas) ar aukštesnis MTEP etapo veiklos rezultatas);
pareiškėjo/pareiškėjo darbo grupės narių patirtis dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose;
įsipareigojimas pateikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. projekto pasibaigimo Europos ar tarptautinę patento paraišką;
projektas įgyvendinamas su partneriu – mokslo ir studijų institucija ar universitetinę ligonine, kurios dalis projekte yra ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) proc. projekto biudžeto.
3.2.Vertinimo tvarkaParaiškų vertinimo tvarka apibrėžta Aprašo 75-86 punktuose
4.Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai
4.1.Paraiškų pateikimo terminas
4.1.1.
Tiesioginės išlaidos:
4.1.1.1.
išlaidos personalui;
4.1.1.2.
išlaidos priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui) gali sudaryti:
naujos laboratorinės ir mokslinės įrangos įsigijimas;
projekto MTEP veikloms naudojamo įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos arba amortizacija, jei šis turtas įsigytas ne vėliau kaip prieš 36 mėn.;
4.1.1.3.
išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
4.1.1.4.
išlaidos pagal paslaugų sutartis:
MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių;
įrangos, tiesiogiai susijusios su MTEP veiklos vykdymu, nuomos išlaidos (išskyrus patalpų nuomos išlaidas).
4.1.2.
Netiesioginės išlaidos.
4.2.Reikalavimai projekto biudžetui
4.2.1.
Maksimali projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (projekto dydis) yra iki 500 000,00 eurų.
4.2.2.
2021 m. planuojamos projekto lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 85 (aštuoniasdešimt penki) proc. viso projekto biudžeto, 2022 m. planuojamos projekto lėšos turi sudaryti ne daugiau kaip 15 (penkiolika) proc. viso projekto biudžeto.
4.2.3.
Lėšų projektui finansuoti dalis, skiriama personalo išlaidoms negali viršyti 75 proc. projekto tinkamų tiesioginių išlaidų;
4.2.4.
Lėšų projektui finansuoti dalis, skiriama išlaidoms pagal paslaugų sutartis negali viršyti 15 proc. projekto tinkamų tiesioginių išlaidų;
4.2.5.
Lėšų projektui finansuoti dalis, skiriama priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui) įsigyti negali viršyti 50 (penkiasdešimt) proc. projekto tinkamų tiesioginių išlaidų. Išlaidos turi būti patirtos 2021 m. projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
5.Paraiškų teikimo tvarka
5.1.Paraiškų teikimo tvarkaParaiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatyta formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) adresu www.e-mokslovartai.lt
5.2.Paraiškų teikimo terminasNuo 2021 m. spalio 8 d. 12:00 val. iki 2021 m. spalio 29 d. 23.59 val.
6.Kita informacija
6.1.Kontaktai pasiteirautiPriemonės klausimais:
Tel. nr.:
(+370) 647 31965;
(+370) 616 24114;
(+370) 604 80679;
(+370) 600 45982;
(+370) 647 31966.​
El. paštas: [email protected]

MTEPIS sistemos klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. nr. +370 652 44275,
el. p. [email protected]