Baigėsi Partnerystės „Biodiversa+“ 2021 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas biologinės įvairovės mokslinius tyrimus finansuoti skirtos „Europos horizontas“ programos partnerystės Biodiversa+, skirtos biologinei įvairovei išsaugoti, kad būtų užtikrinta gyvybė Žemėje, konkursas teikti paraiškas. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. lapkričio 30 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku).

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Tema – „Parama biologinei įvairovei ir ekosistemų apsaugai sausumoje ir jūroje“.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 33 šalys (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose).

Numatomas kvietimo biudžetas yra 40 mln. eurų.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 150 000 Eur, finansuojant tarptautinio partnerystės Biodiversa+ projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas „Parama biologinei įvairovei ir ekosistemų apsaugai sausumoje ir jūroje“ išskiria šias tematikas (anglų kalba):
  1. Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
  2. Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
  3. Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome
Konkursui teikiamose paraiškose skatinamas kelių tematikų apjungimas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš aukščiau išvardintų šalių, iš kurių ne mažiau kaip 2 dalyviai, turi būti ES valstybės narės arba asocijuotos šalys.

Paraiškų teikimo terminai
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos priimamos programos elektroninėje sistemoje iki 2021 m. lapkričio 30 d. 15 val. CET (Centrinės Europos laiku).

Elektroninės paraiškų teikimo sistemos nuoroda bus paskelbta netrukus.

Išsamiųjų paraiškų pateikimas numatytas iki 2022 m. balandžio 14 d. 15 val. CET (Centrinės Europos laiku).

Paraiškų rengimo nuostatos
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis partnerystės Biodiversa+ 2021 m. kvietimo sąlygomis.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Lietuvos mokslo taryba finansuos laimėjusių konkurse Lietuvos dalyvių projekto išlaidas. Finansavimo nuostatos bus paskelbtos vėliau.

Išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Viktorą Mongirdą, tel. 8 676 19613, e. p. [email protected].

Papildoma informacija
Lapkričio 17-18 d. organizuojamas oficialus „Biodiversa+“ partnerystės pradžios renginys. Registracija į renginį.