Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas tema „Autonominių žemės ir oro sistemų vystymas“

Paraiškas bus galima teikti nuo 2022 m. sausio 5 d. 9:00 val.
Programos pavadinimasGynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa
Kvietimo temaAutonominių žemės ir oro sistemų vystymas
Kvietimo temos aprašymas (techninė užduotis)Specifinis tikslas:

Autonominės sistemos kariaujant sukuria ir galimybių, ir iššūkių. Plėtojant sausumos ir oro pajėgumus, atsiranda poreikis diegti ateities technologijas, turinčias autonomines funkcijas.

Autonominė sistema turi būti suprantama kaip sistemos, platformos ar kito objekto gebėjimas atlikti užduotį taikant kompiuterinį programavimą ir veikiant be nuolatinės žmogaus intervencijos arba esant minimaliai žmogaus intervencijai – kaip stebėtojo, tarpininko (paleidžiant, patvirtinant užduotį ir pan.). Automatizavimo lygis turi būti tarp 5–10:
10
Kompiuteris sprendžia viską, veikia savarankiškai, ignoruodamas žmogų
9
Žmogus informuojamas tik jeigu taip nusprendžia kompiuteris
8
Žmogus informuojamas tik jam paprašius
7
Sistema veikia automatiškai ir vėliau būtinai informuoja žmogų
6
Sistema leidžia žmogui per tam tikrą ribotą laiką ją sustabdyti prieš pradedant veikti
5
Sistema veikia žmogaus pasirinktu ir patvirtintu būdu
4
Sistema pasiūlo alternatyvų sprendimą arba veiksmą
3
Sistema sumažina sprendimų arba veiksmų pasirinkimą iki keleto
2
Kompiuteris pasiūlo išsamų sprendimų arba veiksmų alternatyvų sąrašą
1
Kompiuteris neteikia pagalbos: visus sprendimus ir veiksmus turi priimti ir atlikti žmogus

Autonominių sistemų galimybių pavyzdžiai:
papildyti ar pakeisti žmogiškuosius resursus robotizuotomis arba autonominėmis sistemomis, pvz., logistikos, stebėjimo srityse;
oro erdvės stebėjimas ir kontrolė dronų spiečiais;
automatinė kova prieš įvairius objektus, transporto priemones su mini- ir mikrosistemomis (angl. fly-size);
transporto priemonių automatinės arba autonominės gynybos priemonės nuo įvairių atakų;
bepiločių transporto priemonių autonominio judėjimo ore, žemėje (taip pat ir miestų teritorijose) sprendimų plėtojimas bepilotėmis transporto priemonėmis;
Kt.

Šiame kvietime pareiškėjai kviečiami siūlyti galimas plėtoti gynybos paskirties ar dvejopos paskirties inovatyvias autonominių žemės ir oro sistemų technologijas (produktus).

Finansuojama veiklos:

Privalomas pasiekti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau –MTEP) projekto įgyvendinimo etapas (toliau – MTEP projekto įgyvendinimo etapas) pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, nuostatas – 6 (šeštas) (prototipo (bandomosios versijos) kūrimas).

Tikėtina nauda:
Inovatyvūs ir ekonomiški sprendimai gynybos sektoriuje;
Technologijų vystymas atitinkama tema, pritaikant gynybos reikmėms;
Ateities rinkų, ypač skirtų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, susikūrimo potencialas;
Dalyvavimo gynybos pramonės tiekimo grandinėse perspektyvos.
Finansuojama veiklaFinansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 (antro) iki 6 (šešto).
Galimi pareiškėjaiPareiškėjai (projekto vykdytojai) ir projekto partneriai yra Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai asmenys.
Reikalavimai projektamsParaiškas bus galima teikti nuo 2022 m. sausio 5 d. 9:00 val.
Didžiausias galimas projekto finansavimas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų – iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 36 (trisdešimt šeši) mėnesių nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos.

Kuriamas produktas turi nepažeisti nacionaliniuose ir Europos Sąjungos dokumentuose, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, taip pat tarptautiniuose susitarimuose nustatytų etikos principų.

Papildomi reikalavimai projektams yra nurodyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu nr. V-696 patvirtinto „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau – Aprašas) II skyriaus II skirsnyje.
Planuojamų finansuoti projektų skaičius1 (vienas)
Paraiškų pateikimo terminas Paraiška turi būti pateikta iki kvietime nurodyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) pabaigos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą MTEPIS. Agentūra neatsako už MTEPIS sutrikimus, ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Ne nustatytu laiku ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Siekiant išvengti nesklandumų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pareiškėjams rekomenduoja teikti paraišką likus bent vienai dienai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Nuo 2022 m. sausio 5 d. 9:00 val. iki 2022 m. vasario 2 d. 16.30 val.
Paraiškų pateikimo tvarkaParaiškos teikiamos užpildytos pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu nr. 2V-428 patvirtinto „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos įgyvendinimo aprašo“ (toliau – Programos įgyvendinimo aprašas) 1 priede nustatyta formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą MTEPIS.
Kita aktuali informacijaMTEP projektų paraiškos priimamos pagal Projektų įgyvendinimo aprašo 2 priede nustatytą paraiškos pateikimo formą pateikiant šiuos papildomus dokumentus:
Mokslininko (-ų) ir (arba) tyrėjo (-ų) darbo patirtį įrodančius dokumentus.
Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties (toliau – JVS) kopija. JVS turi būti pasirašyta pareiškėjo ir visų projekto partnerių. JVS turi būti išdėstyti sutarties šalių įsipareigojimai ir teisės, įskaitant kiekvienos sutarties šalies finansinį ir dalykinį indėlį į projektą, planuojamus projekto rezultatus, intelektinės nuosavybės pasidalijimą, nuosavybės naudojimą, valdymą ir disponavimo ja teises bei tvarką, kitus su nuosavybe susijusius klausimus, šalių solidarią atsakomybę bei kitas šalių teisės ir pareigas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.970 - 6.982 str.
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.
„Vienos įmonės“ deklaraciją;
Patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba paskutinių finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jeigu šiuos dokumentus pareiškėjas ir (arba) partneris privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma pareiškėjui (partneriui), kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui).
Kitus paraiškos vertinimui reikalingus dokumentus (neviršijant 50 MB jų bendros apimties ir pateikiant zip, ad, pdf formatu).
Kontaktinė informacijaParaiškos pildymo klausimais: Deividas Petrulevičius, tel. +370 645 89 138, el. p. [email protected].

Registracijos sistemoje bei paraiškos teikimo klausimais: tel. +370 652 44 275, el. p. [email protected].
 
Grįžti